Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις ανακοινώσεις παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943.


Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. – Σχέδιο Π.Δ. «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ»

 
at 07:57

 

image

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου Π.Δ. που βρίσκεται στο Συμβούλιο Επικρατείας για επεξεργασία όπως  αναρτήθηκε  στο www.hcg.gr.

- Οργανικές θέσεις, κατηγορίες, ειδικότητες 2.doc

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.....

«Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού

Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 

Έχοντας υπόψη:


1.


Τις διατάξεις:

 

α) Της παραγράφου 1 περίπτωση δ του άρθρου 14 του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35Α')

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).


2.


Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


3.


Την αριθ. ___________ Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Ειδικότητες

1. Οι ειδικότητες του προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι:

α) Αξιωματικού Τεχνικού.

β) Αξιωματικού Υγειονομικού.

γ) Αξιωματικού Ιερέα.

δ) Αξιωματικού Οικονομικού.

ε) Αξιωματικού Νομικού.

στ) Αξιωματικού Ειδικής Μονιμότητας.

ζ) Υπαξιωματικού Υγειονομικού.

η) Υπαξιωματικού ή Λιμενοφύλακα Πληροφορικής, προέλευσης Σχολών Πληροφορικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

θ) Μουσικού.

ι) Τεχνίτη.

2. Η απονομή ειδικότητας των εδαφίων η΄, θ΄ και ι΄ της προηγούμενης παραγράφου στο προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, η αλλαγή, καθώς και η αφαίρεσή της, ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ μετά από γνώμη του Κατωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων, υπό τις προϋποθέσεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α'), όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 2


Προέλευση Αξιωματικών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.


Οι Αξιωματικοί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ προέρχονται από:

α) τους απόφοιτους της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) τους κατατασσόμενους απευθείας με ειδικότητα Τεχνικού, Υγειονομικού, Ιερέα, Οικονομικού, Νομικού, ή ως Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας.

γ) τους Ανθυπασπιστές αποφοίτους της Σχολής Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).

δ) τους Ανθυπασπιστές προερχόμενους από Υπαξιωματικούς ειδικότητας Υγειονομικού.

ε) τους Ανθυπασπιστές αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

στ) τους μετατασσόμενους από Σημαιοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς ή Λιμενοφύλακες σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού (Ιατρού -Ψυχολόγου), Ιερέα, ή Νομικού.

ζ) τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

η) τους Εφέδρους Αξιωματικούς που μονιμοποιούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3

Διακρίσεις Αξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ


1. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνονται ως εξής:

α)Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού απευθείας κατάταξης, ή κατόπιν μετάταξης.

γ) Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού απευθείας κατάταξης ή κατόπιν μετάταξης (Ιατροί, Οδοντίατροι, Ψυχολόγοι).

δ) Αξιωματικοί ειδικότητας Ιερέα απευθείας κατάταξης, ή κατόπιν μετάταξης.

ε) Αξιωματικοί ειδικότητας Οικονομικού, απευθείας κατάταξης.

στ) Αξιωματικοί ειδικότητας Νομικού, απευθείας κατάταξης, ή κατόπιν μετάταξης.

ζ) Αξιωματικοί που προέρχονται από τους Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

η) Αξιωματικοί που προέρχονται από Ανθυπασπιστές Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

θ) Αξιωματικοί που προέρχονται από Ανθυπασπιστές αποφοίτους της Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων.

ι) Αξιωματικοί που προέρχονται από βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ια) Έφεδροι Αξιωματικοί

ιβ) Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας

2. Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες Αξιωματικών τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες, με εξαίρεση τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Ανθυπασπιστές Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού, οι οποίοι εντάσσονται στην επετηρίδα των Υγειονομικών απευθείας κατάταξης ή κατόπιν μετάταξης, καθώς και τους Εφέδρους Αξιωματικούς, οι οποίοι μετά τη μονιμοποίησή τους εντάσσονται στην επετηρίδα των βαθμοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ αθλητών στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 4

Οργανικές θέσεις προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η οργανική δύναμη του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανέρχεται σε 10.307 θέσεις.


Άρθρο 5

Οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.


1. Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν ως εξής:

α) Εννιακόσιες ενενηνταεπτά για τους Αξιωματικούς αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:


Αντιναύαρχοι

Υποναύαρχοι

Αρχιπλοίαρχοι

Πλοίαρχοι

Αντιπλοίαρχοι

Πλωτάρχες

Υποπλοίαρχοι

Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες)


3

5

17

73

143

179

252

325


β) Ογδόντα για τους Αξιωματικούς ειδικότητας Τεχνικού, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:


Υποναύαρχος

Αρχιπλοίαρχος

Πλοίαρχοι

Αντιπλοίαρχοι

Πλωτάρχες, Υποπλοίαρχοι και Ανθυποπλοίαρχοι ή Σημαιοφόροι μετά από μετάταξη (ενιαίες)


1

1

6

13

59


γ) Δεκαπέντε για τους Αξιωματικούς ειδικότητας Υγειονομικού, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:


Υποναύαρχος

Αρχιπλοίαρχος

Πλοίαρχοι -Αντιπλοίαρχοι -Πλωτάρχες -Υποπλοίαρχοι (ενιαίες)

Ανθυποπλοίαρχοι ή Σημαιοφόροι μετά από μετάταξη (ενιαίες)


1

1

6

7


δ) Μία οργανική θέση του Αξιωματικού ειδικότητας Ιερέα, η οποία ορίζεται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου μετά από απευθείας κατάταξη, ή του Σημαιοφόρου μετά από μετάταξη και αυτή μεταφέρεται μέχρι και τη προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.

ε) Τριανταπέντε για τους Αξιωματικούς ειδικότητας Οικονομικού, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:


Υποναύαρχος

Αρχιπλοίαρχος

Πλοίαρχοι

Αντιπλοίαρχοι

Πλωτάρχες

Υποπλοίαρχοι-Ανθυποπλοίαρχοι (ενιαίες)


1

1

2

4

5

22


στ) Εικοσιπέντε για τους Αξιωματικούς ειδικότητας Νομικού, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:


Υποναύαρχος

Αρχιπλοίαρχος

Πλοίαρχοι

Αντιπλοίαρχοι

Πλωτάρχες

Υποπλοίαρχοι-Ανθυποπλοίαρχοι ή Σημαιοφόροι μετά από μετάταξη (ενιαίες)


1

1

2

3

4

14


ζ) Εκατόν εβδομήντα έξι για τους Αξιωματικούς αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:


Αντιπλοίαρχοι

Πλωτάρχες

Υποπλοίαρχοι

Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες)


1

25

36

114


η) Είκοσι ενιαίες στους βαθμούς Ανθυποπλοιάρχου και Σημαιοφόρου για τους Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

θ) Σαράντα ενιαίες σε όλους τους βαθμούς για τους βαθμοφόρους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου.

ι) Εικοσιπέντε ενιαίες στους βαθμούς Σημαιοφόρου έως και Πλωτάρχη για τους Αξιωματικούς Ειδικής Μονιμότητας.

2. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των ανωτάτων με ειδικότητα Αξιωματικών για οποιονδήποτε λόγο, αυτές πληρώνονται από Αξιωματικούς γενικών καθηκόντων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας τους.

3. Με την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου, σε βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αθλητές, κενώνονται οι οργανικές θέσεις των αντίστοιχων βαθμών προέλευσής τους.


Άρθρο 6

Οργανικές θέσεις Ανθυπασπιστών,

Υπαξιωματικών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων


1. Οι οργανικές θέσεις των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων κατανέμονται ως εξής:

α) Διακόσιες εννέα για τους Ανθυπασπιστές αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και πέντε ενιαίες κατά ειδικότητα για τους Ανθυπασπιστές Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

β) Χίλιες οκτακόσιες δεκαεπτά ενιαίες για τους Υπαξιωματικούς αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και δεκαπέντε ενιαίες κατά ειδικότητα για τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

γ) Έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα επτά για τους Λιμενοφύλακες και τους προαγόμενους από αυτούς στους βαθμούς του Υπαξιωματικού και Ανθυπασπιστή Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., ενιαίες για όλους τους βαθμούς αυτών.

2. Οι βαθμοφόροι Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. εγγράφονται σε ιδιαίτερες επετηρίδες, ως ακολούθως:

α) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

β) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές.)

γ) Λιμενοφύλακες, καθώς και οι προαγόμενοι από αυτούς στους βαθμούς του Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 7

 
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, ....................... 2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής».


1.

2.

3.


Σας υποβάλλω το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.» η έκδοση του οποίου έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35Α').

Στο παρόν σχέδιο προεδρικού διατάγματος προσδιορίζονται εκ νέου οι ειδικότητες, οι κατηγορίες και οι οργανικές θέσεις του προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Προστίθεται για πρώτη φορά η ειδικότητα Υγειονομικού τόσο για τους Αξιωματικούς όσο και για τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ προβλέπεται για πρώτη φορά η απονομή των ειδικοτήτων Πληροφορικής, ή Μουσικού, ή Τεχνίτη, σε στελέχη Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. υπό τις προϋποθέσεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α').

Μετά τα ανωτέρω σας υποβάλλω το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.», που σε γενικές γραμμές έχει ως ανωτέρω αναφέρθηκε και το οποίο παρακαλούμε να περιβάλετε με την έγκρισή σας.Αθήνα, ...................... 2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια