Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΠΕΑΛΣ: Η νομοθεσία για την εκλογική αποζημίωση

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 10:57

Επιμέλεια: 
Υποπλοίαρχος ΛΣ (Ο) Φύκας Γεώργιος
Οργανωτικός Γραμματέας ΠΕΑΛΣ

Με αφορμή την φημολογούμενη μη συμπερίληψη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους δικαιούχους της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις (Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές), παραθέτουμε την σχετική νομοθεσία που ρύθμιζε και ρυθμίζει έως σήμερα το θέμα: 

- Ν. 2386/1996 : Καθορίζεται εκλογικό επίδομα για το προσωπικό του ΛΣ
- Ν.3899/2010 : Το εκλογικό επίδομα θεωρείται ως έξοδο κίνησης και δεν υπόκειται σε κρατήσεις και φόρο
- Ν.3922/2011 : Το Λ.Σ. μετονομάζεται σε ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και υπάγεται στο ΥΠτΠ
- Ν.4051/2012 : Εξαιρούνται οι υπηρεσίες ΥΠτΠ από την χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης. Το επίδομα υπόκειται σε κρατήσεις και φόρο.
- Ν.4071/2012: Η εκλογική αποζημίωση χορηγείται και στο ΥΠτΠ (ελλιπής - προβληματική διάταξη)
- Ν.4075/2012: Η εκλογική αποζημίωση χορηγείται και στο ΥΠτΠ (διόρθωση διάταξης)
- Π.Δ.85/2012: Το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μεταφέρεται στο Υ.Ν.Α.
 
Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για την έκτακτη απασχόλησή τους σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο χορηγείται επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Το επίδομα που χορηγείται στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 θεωρείται ως έξοδο κίνησης και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόρου εισοδήματος. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2010.
   
Το Λιμενικό Σώμα το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1753/1919 (ΦΕΚ 67 Α΄) μετονομάζεται σε Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
   
Το άρθρο 131, του π.δ.96/2007 αντικαθίσταται ως εξής
Άρθρο 131
«1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.
Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, η ανωτέρω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ εφάπαξ. Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ.
2.Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α'43), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτό, καταργούνται.
3. Πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερομένων δικαιούχων, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε άλλες κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διπλή καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στον ίδιο λειτουργό ή υπάλληλο.»
   

Η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α΄ 116), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 131
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Εθνικού Τυπογραφείου, του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΕΤΑΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήμων, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.
Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.»
   
Ν.4075/2012, άρθρο 58 παρ. 10
α) Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 19 του προσφάτως ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση − Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», μετά τη λέξη «Εσωτερικών» διαγράφεται η λέξη «και», τίθεται κόμμα και μετά τις λέξεις «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Προστασίας του Πολίτη».β) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007, όπως ισχύει, διαγράφεται.
   
(όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ.94/2012, άρθρο 1)
Ιδρύεται Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται από:
α) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν με τα π.δ. 184/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221), 50/2010 (Α΄ 89) και 127/2010 (Α΄ 214) στο πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 1 του ν. 3922/2011, Α΄35), το οποίο συστήθηκε με το ν. 1753/1919 (άρθρο 3) και υπήχθη στο ανωτέρω Υπουργείο (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3922/2011), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 96/2010, άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2010), όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και τους φορείς που επόπτευαν (…) . 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια