ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  ΕΠΙΜΕΝΩ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Θεωρώ αναγκαία  τη νομοθετική ρύθμιση κατόπιν συνεργασίας  της πολιτικής μας ηγεσίας με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την δυνατότητα αναγνώρισης ετών εις διπλούν (μάχιμης 5ετίας κ.λ.π.) για ολα τα στελέχη ΛΣ και σε καθε περίπτωση για τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που λόγω ειδικότητας ή εξειδίκευσης δεν μπορούν να μετατεθούν σε ανάλογες υπηρεσίες ή δεν τους καλύπτει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Επανειλημμένα εχω τονισει προς κάθε κατεύθυνση  οτι την μάχιμη πενταετία δικαιούνται και τα υπηΕνιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και όχι στο Κέντρο Επιχειρήσεων ΛΣ  -
της Επισκευαστικής Βάσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  - στη μόνιμη φρουρά του Αρχηγείου και των λοιπών υπηρεσιών του,και  στην υπηρεσια μουσικης
         
            Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρώ επιβεβλημένη την υπαγωγή όλων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 σύμφωνα με την ως κάτωθι  ρύθμιση και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση.
Υπολογισμός χρόνου Υπηρεσίας στο διπλάσιο.
«1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου  40 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής :
“5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες,  σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη.
γ. Χρόνος, ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παρ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους”
  1. Οι διατάξεις των  παρ. 6 και 7 του άρθρου  40 του Π.Δ. 169/2007 καταργούνται».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
Με την ανωτέρω ρύθμιση, αίρεται η υφιστάμενη αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση, που υφίσταται εις βάρος μερικών κατηγοριών στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α., τα οποία αν και παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες, με βάση τις αναχρονιστικές διατάξεις του Ν. 142/1974 δεν δύνανται να προβούν σε αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας. Η αδικαιολόγητη διάκριση καθίσταται εντονότερη λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι τα στελέχη αυτά, δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να υπηρετήσουν σε μονάδες, όπως αυτές προβλεπόντουσαν από την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007, ανεξάρτητα της θελήσεως τους λόγω ειδικών τυπικών προσόντων, εξειδίκευση γνώσεων ή κάτοχοι ειδικοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. Ιατροί, Νοσηλευτές, Μουσικοί, Τεχνικοί, προσωπικό Επισκευαστικών Βάσεων , υπηρεσίας μουσικής κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να υφίσταται εις βάρος τους μία τελείως αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση, αφού μάλιστα εργάζονται στις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες (π.χ. Κέντρο Επιχειρήσεων) ή σε θέσεις με σημαντικά αυξημένη επικινδυνότητα έναντι των συναδέλφων τους, στους οποίους αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό.
Και βέβαια το προσωπικό αυτό δεν εξαιρείται των προβλεπομένων για το σύνολο του προσωπικού υπηρεσιακών τους καθηκόντων, που σημαίνει ότι εκτελούν κανονικά φυλακές, μέτρα τάξης και αστυνόμευσης, αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες ανά την Ελλάδα, όταν υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Σημειώνεται, ότι η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι πλέον υποχρεωτική, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010, για την συμπλήρωση των 40 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και την προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών (ανταποδοτική σύνταξη). Επίσης, η αναγνώριση θα γίνεται με  την καταβολή των  αντιστοίχων κατά περίπτωση εισφορών, όπως αυτές προβλέπονται από τους Ν. 3865/10 και 4387/16, ενισχύοντας με επιπλέον πόρους το ασφαλιστικό σύστημα."ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ


Σε ότι αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον αιγιαλό και την παραλία τονίζω ότι για να μπορέσει το Λιμενικό Σώμα να ανταπεξέλθει με επιτυχία, , αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί με την επέκταση των οργανικών θέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κατ’ επέκταση της οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών αλλά και την ενίσχυσή των υπηρεσιών με επιχειρησιακά μέσα.

Κατοπιν των ανωτέρω και της διαφωνίας μας  αύξησης της οργανικής δύναμης και επιχειρησιακών μέσων προκειμένου αντεπεξέλθουμε στην επέκταση των αρμοδιοτήτων μας προς την ξηρά τη στιγμή που  οι υπάρχουσες αρμοδιότητές μας στη θάλασσα απαιτούν αύξηση οργανικής δύναμης και μέσων επιμένω στην κατάργηση της εν λόγω αρμοδιότητας


ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΤΩΝ Ε.Δ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.


Απαιτείται ανάληψη ενεργειών για την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο Λεσχών Εστίασης.


Το τελευταίο διάστημα έχει ανακύψει το ζήτημα της απαγόρευσης εισόδου ή άρνησης εξυπηρέτησης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Στρατιωτικές Λέσχες (Στρατού Ξηράς, Πολεμικής Αεροπορίας και Πολεμικού Ναυτικού), για την εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας τους η οποία μάλιστα πραγματοποιείται με την καταβολή εκ μέρους τους του ανάλογου χρηματικού αντιτίμου.

Η είσοδος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ. στις εν λόγω στρατιωτικές μονάδες, προκειμένου να κάνουν χρήση των παροχών που προσφέρουν, επαφίεται στην κρίση των υπευθύνων αυτών, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις την απαγόρευση της εισόδου.

Επειδή:

· Το Λιμενικό Σώμα είναι ένα στρατιωτικά συντεταγμένο σώμα, τα στελέχη του οποίου υπόκεινται στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ενώ και οι δεσμοί του Λ.Σ. με τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα με το ΠΝ, είναι αδιαμφισβήτητοι και ξεκινούν από την διεξαγωγή της βασικής εκπαίδευσης των νεοκατατασσομένων στελεχών του Σώματος σε παραγωγικές Σχολές του ΠΝ και εν συνεχεία με την συγγενή αποστολή και το κοινό πεδίο δράσης, προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στις θαλάσσιες περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας, όπου το Λ.Σ. και τα στελέχη του διαδραματίζουν κομβικό ρόλο καθημερινά στην προστασία των Θαλασσίων Συνόρων και όχι μόνο.

· Τα στελέχη ΛΣ όχι μόνο είναι μέτοχοι και μερισματούχοι του ΜΤΝ - ΕΚΟΕΜΝ, ενώ είναι και δικαιούχοι υγειονομικής περίθαλψης στα στρατιωτικά και ναυτικά νοσοκομεία της χώρας, με την καταβολή των αναλογούντων εισφορών.

θεωρώ επιτακτική την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών προς τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την οριστική επίλυση του ζητήματος και την διευκόλυνση της πρόσβασης τόσο στις εν λόγω στρατιωτικές λέσχες όσο και σε άλλες εγκαταστάσεις των Ε.Δ. όπως τα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ) και τα Κέντρα Αναπληρώσεως Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ).

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ


Η θέσπιση του «Συνηγόρου του Λιμενικού», ως ανεξάρτητης και αμερόληπτης Αρχής εντός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγει και διασφαλίζει την αρχή της χρηστής Διοίκησης και του κράτους δικαίου. Ο θεσμός αυτός, κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό πρότυπο του «police ombudsman» αλλά και κατ’ αντιστοιχία του «συνηγόρου του πολίτη» έχει διττό στόχο, τόσο να εξασφαλίσει την εκτέλεση των αστυνομικών- ελεγκτικών καθηκόντων των στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με γνώμονα το σεβασμό στον πολίτη, όσο και να προασπίσει το τεκμήριο της αθωότητας τους και να τους διαφυλάξει από κακόβουλες και άδικες καταγγελίες και ενέργειες εις βάρος τους.

Ως εκ τούτου, θεωρώ επιτακτική την άμεση τροποποίηση και ενεργοποίηση της ψηφισθείσας διάταξης.


ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ


Δυστυχώς αντί να ενισχύσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υπηρετούντες στον Κλάδο Επιθεώρησης εμπορικών πλοίων και να προβούν σε στοχευμένες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, επέλεξαν με το νόμο 4504/17 την περί της ασφάλειας πλοίων και ναυτικών – επιβατών – φορτίου εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κλάδου επιθεώρησης εμπορικών πλοίων σε ιδιώτες δηλαδή την παράδοση εξουσιών -αρμοδιοτήτων – εσόδων από το Δημόσιο σε ιδιώτες αλλά και ένα πλαίσιο ελέγχου αυτών αμφισβητούμενο και αναποτελεσματικό.

Αποτέλεσμα είναι ότι:

Η κατάργηση του ΚΕΕΠ αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα λάθη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, δυστυχώς με τη στήριξη εκ των έσω του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με πολλές συνέπειες που ακόμα και σήμερα μετά από 2 χρόνια υιοθέτησης της εν λόγω διάταξης και παρότι έχει πρόσφατα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2070.0/42487/2019 (ΦΕΚ 2284/Β/11-6-2019) με την οποία καθορίστηκαν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, η διαδικασία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου πλοίων, το είδος και το εύρος της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος και λοιπών διατάξεων για τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π., το ζήτημα της κατάργησης του ΚΕΕΠ εξακολουθεί να αμφισβητείται τόσο ως προς την αναγκαιότητα που οδήγησε στην κατάργηση του κλάδου όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά του για την ασφάλεια πλοίων ,ναυτικών – επιβατών και φορτίου.

Και μόνο ότι υπάρχουν ερωτήματα αρκεί για να διαπιστώσει κάποιος ότι ένας δυναμικός ελεγκτικός μηχανισμός της εθνικής και διεθνούς ναυτιλίας με επιτυχή δράση σχεδόν 100 ετών, ζητούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξειδικευμένα στελέχη, μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, βυθίστηκε στην απαξίωση και στην ανυπαρξία και εγκαταλείφθηκε στην τύχη του.

Θεωρώ ότι η επανασύσταση του ΚΕΕΠ και αποτελεί μονόδρομο.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ

Η συνεχιζόμενη μη χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούμενα στελέχη των απονεμημένων παρασήμων-μεταλλίων, αλλά και των σχετικών διπλωμάτων που τα συνοδεύουν, πρέπει να σταματήσει.

Σε μια εποχή που οι ένστολοι βιώνουν καθημερινά τον οικονομικό μαρασμό μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται άλλο ένα οικονομικό βάρος, δηλαδή να αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ίδιοι το τίμημα της προμήθειας των παρασήμων- μεταλλίων που δικαιούνται.

Απαιτείται να δοθούν επιτέλους οι κατάλληλες εντολές, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον προγραμματισμό και να χορηγήσει σε όλους τους Αξιωματικούς (που δεν τα έχουν παραλάβει) τα μετάλλια – παράσημα (ως διεμβολές και ως κρεμαστά επί στολής με την οποία φέρεται ξίφος), τα σχετικά διπλώματα που δικαιούνται και τη χορήγηση ξιφών σε όλους ανεξαιρέτως τους Αξιωματικούς.


ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κρίνω άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών των ΣΑ αντιστοίχων ειδικοτήτων, που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τα στελέχη των Ε.Δ.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.)

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2016, ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δικό της πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα και εποπτεύουσα αρχή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά την άποψή μου απαιτείται τροποποίηση του πλαισίου που διέπει την Δ.Α.Λ. ή και την κατάργησή της


ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

Όπως γνωρίζουμε, από την παρ. 5 του αρ. 53 του Β.Δ 14/19.01.1939 (ΦΕΚ 24Α ), προκύπτει η ex legem υποχρέωση των εν λόγω Φορέων για την επισκευή και συντήρηση των Λιμενικών καταστημάτων με δικούς τους οικονομικούς πόρους.

Παρά ταύτα διακρίνω ολιγωρία και αναβλητικότητα αλλά και άρνηση σε άλλες περιπτώσεις, που επιδεικνύουν ορισμένοι εκ των Οργανισμών Λιμένων και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, στα αιτήματα των Προϊσταμένων των περιφερειακών Υπηρεσιών για συνδρομή τους στην επισκευή, συντήρηση, διατήρηση της καθαριότητας των Λιμενικών καταστημάτων.

Κατά τα άλλα, οι Υπηρεσίες και τα στελέχη ΛΣ τείνουν να καταστούν όργανα και υπάλληλοι των Νομαρχιακών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και μάλιστα χωρίς κανένα α;ανταποδοτικό αντίκρυσμα 

Θεωρώ ότι απαιτούνται κατάλληλες κατευθύνσεις στους Οργανισμούς Λιμένων και στα Λιμενικά Ταμεία και νομοθετική ρύθμιση  ώστε να στέκονται «συνοδοιπόροι» και να παρέχουν ουσιαστική συνδρομή στα προβλήματα κτιριακών υποδομών και επιχειρησιακών μέσων που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές Υπηρεσίες. και κυρίως ως προς τη συμβολή -συνδρομή στην επιλυση του ζητηματος που αφορά τη στέγαση -φιλοξενία των στελεχών ΛΣ ανά την Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ ή ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΊΤΙΜΟ  ΣΤΕΓΑΣΗ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ Οι μεταθέσεις αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη ΛΣ .Κυρίως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη εστιάζεται στην εξευρεση κατοικίας και στην καταβολή των απαιτούμενων αυξημένων μισθωμάτων .

Θεωρώ οτι η ένας συνδυασμός πρωτοβουλιών όπου με νομοθετική ρύθμιση θα καθοριστεί η συμβολή -συνδρομή των Οργανισμών Λιμένων και των Λιμενικών  Ταμείων για τη δωρεάν φιλοξενία ή με μικρο αντίτιμο  ή και η δημιουργία  νέων κατοικιών ή και  αγορά  κατοικιών, σε συνδυασμό  με ένα μικρο αντίτιμο που θα καταβάλλουν τα  φιλοξενούμενα  στελέχη ΛΣ και την   ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών προς τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας και η δημιουργία μνημονίου συνεργασίας για την διευκόλυνση της πρόσβασης των στελεχών ΛΣ στα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ)  είτε με φιλοξενία είτε με δημιουργία νέων κατοικιών στις εγκαταστάσεις τους θα επιφέρουν επίλυση στο ζήτημα της στέγασης των στελεχών ΛΣ .Εξυπακούεται οτι τα παραπάνω θα έρθουν να συμβάλουν στην κυρια πρωτοβολια του ΥΝΑΝΠ να υπάρξει ανάλογη μέριμνα μέσω του ΟΑΕΔ ως καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ να παραχωρεί μεμονωμένες κατοικίες (κενές και αδιάθετες) που διαθέτει διάσπαρτες στην Ελληνική επικράτεια, παραχωρώντας αυτές δωρεάν με συμβάσεις χρησιδανείων ή με οποίο άλλο τρόπο συνεργασίας συμφωνηθεί ως προς την επίτευξη του στόχου .ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ


Αναγκαία όσο ποτέ είναι η αναμόρφωση του πλαισίου τοποθετήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων του προσωπικού Λ.Σ., ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αρρυθμίες και να εξασφαλιστεί η προοπτική μετακίνησης στο τόπο συμφερόντων του συνόλου των στελεχών Λ.Σ..


Θυμίζω ότι η ΠΕΑΛΣ τα τελευταία τρία χρόνια, δυστυχώς, αποτέλεσε τη μοναδική φωνή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που με αφορμή την έναρξη των διαδικασιών τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου των τοποθετήσεων – μεταθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τόνιζε προς κάθε κατεύθυνση ότι αρκούσε η στοχευμένη τροποποίηση του π.δ. 33 και μόνο.


Δυστυχώς όμως φτάσαμε, στο σημερινό αποτέλεσμα με το π.δ. 33 όχι μόνο να μην έχει τροποποιηθεί αλλά να είναι αυτό με το οποίο επί τρία συνεχή έτη τα στελέχη εξακολουθούν να μετατίθενται και μάλιστα έχοντας ψηφιστεί και ο ν. 4504/17 που το καταργεί και για την εφαρμογή του οποίου απαιτείται έκδοση π.δ., το οποίο ούτε αυτό μέχρι σήμερα έχει προωθηθεί και για το οποίο έχουμε επίσης θέσει τις αντιρρήσεις μας.


Εξακολουθω να υποστηρίζω την αναγκαιότητα ενός νέου σχεδίου π.δ. τοποθετήσεων – μεταθέσεων με κύριο αίτημά μας οι όποιες τροποποιήσεις να λάβουν χώρα επί τη βάσει του υφιστάμενου πλαισίου μεταθέσεων (Π.Δ 33), με τη μορφή διορθωτικών – στοχευμένων παρεμβάσεων και όχι μιας εκ βάθρων μεταβολής, που θα έθετε εν κινδύνω την υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών, ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν.


Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα στο ν. 4504/2017 τονίζω ότι:


Είμαι αντίθετος στην υπογραφή -κύρωση των πινάκων μεταθέσεων -προσφυγών των αρμοδίων συμβουλίων απο την πολιτική ηγεσία ,στις μεταθέσεις των Πλοιάρχων Λ.Σ. με μόρια αλλά και στα κριτήρια μεταθέσεων Αξιωματικών ΛΣ σε θέσεις εξωτερικού όπου κυρίως διαφωνούμε με την υποβολή σε έλεγχο καταλληλότητας των Αξιωματικών για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων και θεωρούμε ότι άπαντες οι Αξιωματικοί (όλων των κατηγοριών) οι οποίοι πρόκειται να τοποθετηθούν σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα ίδια πραγματικά ειδικά προσόντα, τα οποία και πρέπει να απακαθοριστούν για το σκοπό αυτό.

- Επιβάλλεται η αύξηση των ετών παραμονής στον τόπο επιλογής- συμφερόντων τους από τα 8 στα 10 έτη


- Επιβάλλεται η χορήγηση στα ΠΑΘ -ΠΠΛΣ -abeking δικής τους σφραγίδας


-Θεωρώ άνιση την αντιμετώπιση των υπηρετούντων στα επιχειρησιακά μέσα σε σχέση με τα ΚΕΑ – ΜΥΑ – ΥΕΜ σε ότι αφορά την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας τους και ως εκ τούτου κρίνουμε αναγκαία την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές επιχειρησιακές μονάδες.Τέλος θεωρώ μονόδρομο την κατάργηση όλων των άρθρων που αφορούν τοποθετήσεις -μεταθεσεις στο εξωτερικό και εσωτερικό του νόμου 4504 και την άμεση προώθηση σχετικού π.δ. περί τοποθετήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων του προσωπικού ΛΣ.

Τροποποιηση Πειθαρχικού Δικαίου

Π.Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Απαραίτητη θεωρούμε την θέσπιση, σύγχρονου, δημοκρατικού Πειθαρχικού Δικαίου για το Λιμενικό Σώμα –Ελληνική Ακτοφυλακή στην παρακάτω κατεύθυνση:
·                     Κατάργηση των αναχρονιστικών ποινών του περιορισμού και της φυλάκισης για τα πειθαρχικά παραπτώματα
·                     Ενεργοποίηση της διάταξης για το Συνήγορο του Λιμενικού
·                     Σαφής προσδιορισμός των πειθαρχικών παραπτωμάτων
·                     Εισαγωγή συγκεκριμένων παραγόντων στην επιμέτρηση της ποινής
·                     Ελευθερία στην έκφραση γνώμης
·                     Αποζημίωση στους αδίκως διωχθέντες
Παράλληλα, υπενθυμίζουμε και τη διαφωνία μας ως προς την τοποθέτηση του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως πειθαρχικού Προϊστάμενου των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Τονίζουμε δε ότι απαιτείται πρωτοβουλία για την ανάληψη πρωτοβουλίας, για την κατάργηση της παρ. 4 ή την τροποποίησή της ως κάτωθι:
Ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω φορέων, αντίστοιχα συμμετέχουν νομίμως και ενεργά άνευ ψήφου για λόγους αμεροληψίας και επιμελείας και εν πάση μυστικότητα στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων και είναι διάφοροι του εκ των μελών του Συμβουλίου. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.
ΕΝΙΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παραμένουμε αντίθετοι στο εγχείρημα της σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με συγχώνευση των υπηρεσιών Αστυνομίας – Λιμενικού και στην ενσωμάτωση ελέγχου και στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς δεν υφίσταται καμιά αιτιολογική βάση αλλά και το εν λόγω εγχείρημα είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.
Το π.δ 65 Τεύχος A’ 104/26.06.2019 «Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας» αφορά στη σύσταση μιας υπηρεσίας, παρά ότι υπάρχουν Εισαγγελικοί λειτουργοί, Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με σύνθεση από στελέχη Σ.Α. που έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄89), την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και τις διατάξεις που αφορούν σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αρμοδιότητας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά το αστυνομικό, λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις των οικείων Σωμάτων και που η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..
Μετά τη μελέτη του εν λόγω πδ επιμένουμε ότι υπάρχουν ασάφειες, διασταύρωση των εξουσιών, σύγκρουση καθηκόντων, Υποδιοικητές που ορίζονται από τους ίδιους τους ελεγχόμενους, τα ίδια τα Σ.Α. να ορίζουν αυτούς που θα πατάξουν τη διαφθορά τους καθώς ο Διοικητής της Υπηρεσίας ορίζεται και μάλιστα μόνο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Ενδεικτικό, πέραν άλλων διευκολύνσεων - παροχών του εν λόγω πδ είναι ότι προβλέπεται μετά τη λήξη της παράτασης της αρχικής θητείας του, το προσωπικό ή όργανα που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής να μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσία της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Η εισαγωγή των στελεχών μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, είναι πλέον γεγονός. Απαιτείται οσο ακόμα είναι νωρίς η αλλαγή του τρόπου προσλήψεων των Αξιωματικών ΛΣ με διασφάλιση ετήσιας τακτικής εισροής σπουδαστών μόνο μέσω ΑΣΕΠ καθώς με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης του εκάστοτε απαιτούμενου «γνωσιακού κεφαλαίου».


Τονίζω δε ότι σε ότι αφορά τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη ΣΝΔ, την επαπειλούμενη ισοπέδωση του αξιώματος που κατέχουν, του βαθμού που φέρουν, και το γκρέμισμα του «ναού» τους, δηλαδή την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση σε πανεπιστήμια, πολυτεχνικές σχολές και ΑΕΝ και την κατόπιν φοίτησή τους στη σχολή ΣΝΔ που αποτελούν σημαντικό μέρος της ιστορίας τους, την περηφάνια τους και τα εχέγγυα να διοικούν το ΛΣ.


Προφανώς στο πλαίσιο γκρεμίσματος σε ότι ήταν «όρθιο» εντάσσεται και το γκρέμισμα του «ναού» των Αξιωματικών ΛΣ δηλαδή της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια, πολυτεχνικές σχολές και ΑΕΝ και της κατόπιν φοίτησής τους στη σχολή ΣΝΔ, που αποτελούν σημαντικό μέρος της ιστορίας τους, την περηφάνια τους, τα εχέγγυα να διοικούν το ΛΣ και το διαχρονικά υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και τον επαγγελματισμό των και δεν επεκτείνομαι στην απαξίωση -υποβάθμιση της ιεραρχικής τους εξέλιξης και όχι μόνο.


Να σημειωθεί ότι από την ψήφιση πριν 2 χρόνια της μεταρρύθμισης αυτής όχι μόνο δεν έχει διαπιστωθεί προσπάθεια των εμπνευστών της και των υποστηρικτών της εκ των έσω του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη δημιουργία σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά ούτε για κατάλληλη κτιριακή υποδομή, για κατάλληλη εκπαιδευτική ύλη, για κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Κανονισμό Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό προσωπικό, που αποτελούν βασικότερα αιτήματά μας, εχέγγυα και προαπαιτούμενα για την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση αλλά ούτε και προσπάθεια για την κατάρτιση του προσωπικού με συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόμενων δυνατοτήτων και ευκαιριών.


Κι ενώ η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας με πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιμενικό Σώμα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος κι ενώ για την επίτευξη του στόχου και την υλοποίηση του οράματος των Στελεχών του Λ.Σ –ΕΛ .ΑΚΤ. για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό (κεντρικό και τοπικό), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο απαιτείται συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόμενων δυνατοτήτων και ευκαιριών, η μοναδική προσπάθεια που είδαμε είναι προχειρότητα και απαξίωση για την ρύθμιση ζητημάτων φοίτησης στις Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , όπως έξυπνα τις ονομάζουν και λειτουργίας τους, τη μεταφορά της έδρας της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά Αττικής, τη δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας και για τις εκπαιδευτικές σειρές 2020-21 ,έναν κανονισμό-εκπαιδευτική ύλη που δεν αξίζει σχολιασμού καθώς και τη δυνατότητα σίτισης και διαμονής των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής.


Μεγάλο δε κενό δημιουργεί και η εισαγωγή στελεχών ΛΣ μέσω Πανελληνίων, τόσο χρονικά όσο και σε αριθμό και ειδικότητες, μέχρι την αποφοίτηση των Αξιωματικών ΛΣ και Λ/Φ από τις Σχολές, προκαλώντας σε συνδυασμό με την παροχή άνευ μελέτης και υπηρεσιακού αντικρύσματος χορήγηση βαθμών αλλά και την ήδη μειωμένη οργανική δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., .τεράστια προβλήματα στην στελέχωση και στις Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οικονομικά


-Αύξηση του πλαφόν των 8 ημερών νυχτερινής εργασίας σε 10 ημέρες για όλα τα στελέχη .-Κατάργηση όλων των περιορισμών στους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν σε πλωτά περιπολικά σκάφη (πλεύσιμα)-Εναρμόνιση του ύψους της ημερήσιας αποζημίωσης στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το ν. 4336/15 στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ.

-Χορήγηση έκτακτου ειδικού επιδόματος μεταναστευτικού από τα ευρωπαϊκά κονδύλια στα στελέχη των Λιμενικών Αρχών Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου ή σε όσα στελέχη εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη φύλαξη θαλασσίων συνόρων ή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου.
-Χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου για το χρονικό διάστημα που τα στελέχη αποσπώνται με σκοπό τη φύλαξη θαλασσίων συνόρων ή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου
passakos s.


Μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία
Με την υπ’αρίθμ. ΑΠ: 3324.1/01/13/15-07-13 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία», επικαιροποιήθηκε το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.
Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση κατοχυρώθηκε εκ νέου η υποχρέωση των ακτοπλοϊκών εταιριών για δωρεάν μετακίνηση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας.
Παρά τα ανωτέρω, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν με διακρίσεις ως προς την χρονική περίοδο, τις ημέρες, ακόμη και ανάλογα του βαθμού μας.
Ζητάμε την παρέμβαση της πολιτικής μας ηγεσίας έτσι ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να συμμορφώνονται με τα όσα αναφέρει η Υπουργική Απόφαση.Άδειες οπλοφορίας.


Τροποποίηση του ΠΔ 68/2004 περί αδειών οπλοφορίας-οπλοχρησίας και οπλοκατοχής των στελεχών ΛΣ. Κατάργηση των προσχηματικών διατάξεων που δημιουργούν ασφυξία στην διαδικασία αδειών οπλοφορίας, ανεπίτρεπτη για ένστολο Σώμα.
  
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311 Α /2002) Η’ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 8 Π. Δ. 81/2012 ΦΕΚ 139 Α /2012
 Αιτείται
ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα
ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ετίθεντο ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το δικαίωμα συμμετοχής (Απαραίτητο προσόν) των
προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών
Λ.Σ., για τα έτη 1996 και έπειτα να υπολογίζεται και να προσμετράται ως χρόνος
παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό Α/Ξ Λ.Σ. των προερχομένων εκ της κατηγορίας
αυτής για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου παραμονής, για την
προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ..
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311 Α /2002) Η’ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 8 Π. Δ. 81/2012 ΦΕΚ 139 Α /2012
Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα
ως Λ/Φ, το οποίο απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή
υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και
προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για τους Α/Ξ Λ.Σ. εκ
ΔΥΛΣ για την συμπλήρωση του μέγιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την
προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ. Οι ανωτέρω μετά την
προαγωγή τους τίθενται αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ως απαραίτητο προσόν για τους υποψηφίους υπηρετούντες από το 1996 έως και
το 2000 ως Λ/Φ στο Λ.Σ. συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς κατάταξης στην
Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. ήταν η ευδόκιμη υπηρεσία στο Λ.Σ. τριών (03) ετών.
Ειδικότερα για τους υπηρετούντες ως Λ/Φ έως το έτος 2000 απαιτείτο τριετής
(03) προϋπηρεσία ενώ από το έτος 2001 (Ν. 2935/01) οριοθετείται προϋπόθεση
ετήσιας προϋπηρεσίας ως Λ/Φ για τους κατέχοντες τίτλο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και καταργείται η προϋπόθεση του χρόνου προϋπηρεσίας για τους
πτυχιούχους Α.Ε.Ι. .
Οι οργανικές θέσεις των Υ/Ξ και Α/Ξ Λ.Σ. προερχομένων εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. είναι κοινές
για όλες τις υποκατηγορίες (Πτυχιούχοι, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ενώ από το
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ
311Α/2002) Η’ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 Π. Δ. 81/2012 ΦΕΚ 139Α /2012

Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως
Λ/Φ, το οποίο απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή υποψηφίων
Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και προσμετράται
ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για τους Α/Ξ Λ.Σ. εκ ΔΥΛΣ για την
συμπλήρωση του μέγιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την προαγωγή και
λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ. Οι ανωτέρω μετά την προαγωγή τους τίθενται
αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Ν. 3079/2002, Π.Δ. 81/2012) επιφυλάσσεται
διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την εξέλιξή τους στους Υπαξιωματικούς και
Αξιωματικούς προερχομένους από αυτή. Οι απόφοιτοι Υ/Ξ και Α/Ξ της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.
κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στον ελάχιστο
προβλεπόμενο χρόνο θεωρούμενοι υπεράριθμοι στις οικείες επετηρίδες ενώ επί
του πρακτέου οι υπόλοιποι Υ/Ξ και Α/Ξ απόφοιτοι της ιδίας σχολής προάγονται
στον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο.
Η προϋπόθεση της ευδόκιμου προϋπηρεσίας για την συμμετοχή των υποψηφίων
προερχομένων εκ Λ/Φ η οποία υπηρετήθηκε στο Λ.Σ. κατά κάποιον τρόπο υπό
δοκιμή και κρίση για την μετάβαση τους στην επόμενη παραγωγική σχολή Λ.Σ. δεν
δίνει την ευκαιρία σε πολλά στελέχη Α/Ξ Λ.Σ. της κατηγορίας αυτής να τύχουν των
προβλεπομένων καταληκτικών βαθμών Α/Ξ Λ.Σ.
Για τους παραπάνω λόγους αιτείται η αναγνώριση και η προσμέτρηση
βαθμολογικά στους βαθμούς Α/Ξ Λ.Σ. του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου
ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03)
έτη τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής
των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης
Υπαξιωματικών Λ.Σ.
Άλλωστε κάτι ανάλογο έχει ήδη συντελεστεί στο Λ.Σ. με την βαθμολογική
αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας καθώς και της πενταετούς
στρατιωτικής προϋπηρεσίας των προερχομένων από Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ.. Επιπλέον η
ενδεχόμενη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος καθώς ήδη υπολογίζεται
μισθολογικά δεν προκαλεί καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού
μισθοδοσίας.


ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το  Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος Λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, δεν απασχόλησε ουδέποτε το Κράτος, αποτελεί  πρότυπο χρηστής διοίκησης και λειτουργίας, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ρητά χωρίς κοινωνική επιβάρυνση, με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικού ποσού στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ  οι πόροι του Ταμείου προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές μας με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του  αλλά και ο  ορθός  αναδιανεμητικός χαρακτήρας του.
Θεωρούμε επιτακτική την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ΤΑΛΣ αλλά και την αναγκαιότητα συνεισφοράς του ΤΑΛΣ στην αντιμετώπιση των εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων των στελεχών
Τέλος, τονίζουμε ότι για την όποια αλλαγή του πλαισίου που διέπει την ομαλή λειτουργία του ΤΑΛΣ τον τελευταίο λόγο έχουν μόνο τα μέλη του ΤΑΛΣ, ήτοι τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέλη των συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η θέση - άποψη των οποίων εκφράζεται μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας αλλά και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των στελεχών Λ.Σ., προτείνουμε:
-                      Αύξηση του ανώτατου ύψους της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης, στα 50.000€.
-                      Διεύρυνση των παρεχόμενων ιατρικών καλύψεων όπως υπογονιμότητα, πρόωρος τοκετός, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες και γενικότερα όλες οι ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονται από τα Ταμεία και κρίνονται αναγκαίες για τον ασθενή.
-                      Οικονομική ενίσχυση με προκαθορισμένο ανώτατο όριο εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου μέλους της οικογενείας του στελέχους (σύζυγος, τέκνα).
-                      Χορήγηση άτοκων δανείων σε στελέχη που βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια λόγω σοβαρής ασθενείας των ιδίων ή μέλους της οικογένειάς τους.
-                      Ενίσχυση μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, μετά από αίτησή τους.
-                      Εφάπαξ συμμετοχή σε τυχόν ίδρυση παιδικών σταθμών Λιμενικού Σώματος ανά την Επικράτεια.
Τέλος προτείνω την ενεργοποίηση και υφιστάμενων προβλέψεων του ΛΑΠ όπως είναι η συμμετοχή του στις απαιτούμενες δαπάνες για τη φιλοξενία τέκνων στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις.

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Θεωρούμε αδιανόητη την μέχρι σήμερα κωλυσιεργία και κρίνουμε άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών των ΣΑ αντιστοίχων ειδικοτήτων, που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τα στελέχη των Ε.Δ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.

Επισημαίνουμε ότι έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές, ήτοι άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι ενώ σήμερα παρατηρείται το γεγονός να θέλει ένα στέλεχος να αναγνωρίσει την υπηρεσία του και να μην μπορεί για λόγους που γνωρίζει μόνο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Δέον όπως τονισθεί αφενός ότι οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), σύμφωνα με το Π.Δ. 9/1979 (ΦΕΚ3Α/1979), μετονομάστηκαν σε Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) και σύμφωνα με το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α/1998), καταργήθηκαν και ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αφετέρου δε ότι ανήκουν στην Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2638/98 (ΦΕΚ204Α/98), με υποχρεωτική φοίτηση χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών.
Απαιτείται πρωτοβουλία αναγνώριση του χρόνου  φοίτησης στις Α.Ε.Ν για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Επιπρόσθετα θέτουμε το ζήτημα του υφιστάμενου κενού στην ισχύουσα νομοθεσία περί αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και συγκεκριμένα τη μη ύπαρξη δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης η διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για εκείνες τις περιπτώσεις μάλιστα για τις οποίες ο μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης ή ο διδακτορικός αποτελούν απαραίτητο προσόν κατάταξης για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών.
Θεωρούμε υποχρέωση της πολιτείας για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Σώματος είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) να δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα στελέχη αυτά δεν επιθυμούν να υπαχθούν και προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, από την ημέρα κατάταξής τους, αποδίδονται στα ταμεία των φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.».


 Απαιτείται συμπλήρωση της κείμενης νομοθεσίας με πρόβλεψη καταβολής σύνταξης σε στρατιωτικούς άντρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με την συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους.
 ΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ , ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΣ
Αναφορικά με την αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων και Λιμενικών Αρχών (Π.Δ. 81/2014) η θέση μας είναι η εξής:
·                     επιμέρους επανεξέταση  της γεωγραφικής κατανομής των Λιμενικών Αρχών και Περιφερειακών διοικήσεων και ίδρυση νέων αλλά και κατάργηση υφισταμένων μετά από ορθολογική μελέτη με βάση τις ανάγκες του ΛΣ. Η Ορθολογικότερη κατανομή επιχειρησιακών μέσων κρίνεται επιτατική και αναγκαία.
·                     διάθεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται στην επίτευξη του στόχου
·                     ενίσχυση των νέων δομών που θα προκύψουν με μέσα και εξοπλισμό
·                     επανασχεδιασμός της δράσης των Λιμενικών Αρχών με βάση τη νέα φιλοσοφία διάταξής τους
·                     επανακαθορισμός των οργανικών συνθέσεων, κατά βαθμό και αριθμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία του Λ.Σ. και η προσφορά των υπηρεσιών του προς τον πολίτη
·                     ταχύτεροι ρυθμοί υλοποίησης προγραμμάτων εφαρμογής νέων τεχνολογιών και δημιουργία νέων, προκειμένου διευκολυνθεί το παραγόμενο έργο των Λιμενικών Αρχών και οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
Επισημαίνουμε όμως, ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των Ταμείων που λειτουργούν ανταποδοτικά σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ο υφιστάμενος Κανονισμός «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έχει ως αποτέλεσμα:
·                     Κεντρικά Λιμεναρχεία με οργανικές συνθέσεις μειωμένες .
·                     Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Λιμενικά Τμήματα: Καλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό Αξιωματικών, με μειώσεις κατά βαθμό.
·                     Λιμενικά Τμήματα: Ενώ προκρίθηκαν να αντικαταστήσουν τα Υπολιμεναρχεία ως ένα ευέλικτο σχήμα άσκησης των αρμοδιοτήτων του Σώματος, αντιμετωπίζονται ως Λιμενικοί Σταθμοί.
·                     Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών: Αντιμετωπίζονται με οριζόντια λογική μη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής και την εξ’ αυτού του λόγου ένταση της εργασίας.
·                     Πλωτά περιπολικά μέσα: Συνθέσεις κατώτερες των προσδοκιών αλλά κυρίως των αναγκών. Ακόμα και σήμερα επιμένουν στην λειτουργία της ελάχιστης σύνθεσης.
·                     Μη Αξιοποίηση των ΕΒ/ΛΣ.
·                     Μη Ενίσχυση σε προσωπικό του ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ.
·                     Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Επιφορτισμένες με την εκπαίδευση των ναυτικών μας,  καλούνται με οργανικές συνθέσεις οκτώ ατόμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και να διασφαλίσουν την ευταξία στους χώρους των σχολών, για εκατοντάδες νέους.
Εν κατακλείδι η απεμπόληση 2500 περίπου θέσεων εργασίας, εν αντιθέσει με ότι προβλέπεται από το Ν.4150/2013, δεν αποτελεί ορθολογικότερη κατανομή, ούτε ενίσχυση της παρουσίας του Λ.Σ. σε κρίσιμα σημεία της Επικράτειας, αντίθετα πρόκειται για μια πρόχειρη και βίαιη προσαρμογή προς τα κάτω, χωρίς στρατηγική και στόχο αν μιλάμε για την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Σώματος και έχει συνέπειες όχι μόνο στο «αξιόμαχο» των στελεχών αλλά κυρίως στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
Ως εκ τούτου ζητούμε την συνολική επανεξέταση του Κανονισμού, επί τη βάση των ανωτέρω, την αύξηση των οργανικών θέσεων και προσλήψεις αλλά και τη συμπλήρωση της σημερινής οργανικής δύναμης με άμεσες προσλήψεις.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
Επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναδεικνύοντας την ταλαιπωρία που υφίστανται, την «εγκατάλειψη» που «εισπράττουν», την έλλειψη διοικητικής μέριμνας και επιμελητείας.
Δυστυχώς αν και μιλάμε για ένα στρατιωτικά συντεταγμένο ένοπλο Σώμα, όπου η ναυτοσύνη και ο επιχειρησιακός κλάδος αποτελούν τα θεμέλιά του εξακολουθούν να υφίστανται τα κάτωθι :
·                     Η μη δημιουργία σύνθεσης πληρωμάτων ώστε να εξαλειφθεί τελείως το φαινόμενο πληρώματα κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, να επιχειρούν πολυ πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου (οι προτεινόμενες λύσεις δημιουργίας αμοιβών πληρωμάτων από την υπάρχουσα ήδη μειωμένη οργανική δύναμη των λιμενικών αρχών αποτελεί εμπαιγμό προς τα πληρώματα).
·                     Η μη αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας τους, στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές μονάδες.
·                     Η άνιση αντιμετώπιση τους σε σχέση με τα ΚΕΑ – ΜΥΑ – ΥΕΜ σε ότι αφορά την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας τους, στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές επιχειρησιακές μονάδες.
·                     Τα μεγάλα κενά στις οργανικές συνθέσεις των πλωτών που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή, μόνιμη επιφυλακή των ίδιων πληρωμάτων και την εκτέλεση επιχειρήσεων μόνιμα με την ελάχιστη οργανική σύνθεση.
·                     Η καθ’ έξιν χρησιμοποίησή τους σε καθήκοντα πέραν της κύριας αποστολής τους.
·                     Οι χωρίς σωστό προγραμματισμό και πολλές φορές άνευ ουσίας αποσπάσεις και αποστολές-περιπολίες τους
·                     Η δυσκολία στη χορήγηση αδειών και στην εξεύρεση αντικαταστατών.
·                     Ο ανύπαρκτος ή κατά καιρούς μικρός αριθμός προσλήψεων Αξιωματικών αλλά και Υπαξιωματικών ειδικότητας Πλοιάρχων και ιδιαίτερα Μηχανικών.Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθεί η ναυτοσύνη από το Σώμα.
·                     Ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων εισαγωγής στο ΛΣ για τους προερχόμενους από ΑΕΝ. Σε διαφορετική περίπτωση ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθεί η ναυτοσύνη από το Σώμα.
·                     Η επί μακρόν απουσία εκπαίδευσης στη χρήση όπλων και στις πρώτες βοήθειες.
·                     Οι ελλείψεις σε μέσα αυτοπροστασίας (αλεξίσφαιρα γιλέκα κλπ).
·                     Η μη ορθολογική κατανομή του προσωπικού στα ΠΛΣ και η αδυναμία μετάθεσης των συμπληρωμένων υπηρετούντων στα ΠΛΣ.
·                     Η μη συγκρότηση κατάλληλων τεχνικών υποστηρικτικών ομάδων προκειμένου επιλύονται τα έκτακτα μηχανικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΠΛΣ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα ΠΛΣ παραμένουν σε ακινησία 1 έως και 3 μήνες περιμένοντας τα 1 – 2 στελέχη ΛΣ μηχανικούς, που έχουν αναλάβει αυτή τη δράση για την αποκατάστασή τους.
·                     Η διαφορετική πορεία εξέλιξης – μετεκπαίδευσης με ομοιόβαθμούς τους καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της φύσης της εργασίας τους, να παρακολουθούν διάφορα σχολεία, μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια κ.τ.λ.
·                     Η απουσία μέριμνας για την επιχειρησιακή λειτουργία- εκσυγχρονισμό και στελέχωση των ΕΒ/ΛΣ.
·                     Η υπέρμετρα αυστηρή αντιμετώπιση των πληρωμάτων ακόμη και όταν δεν καταφέρουν να βρουν λύση μέσω δωρεών για την αντιμετώπιση προβλημάτων – συντήρησης των ΠΛΣ.
·                     Η μη αναγνώριση των διπλωμάτων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού για τους 2005 και προγενέστερα αποφοίτους ΑΕΝ και ΑΔΣΕΝ, προκειμένου αποφευχθεί η δημιουργία πτυχιούχων δύο ταχυτήτων .
·                     Η μη μέριμνα για την επικαιροποίηση των πτυχίων που κατέχουν και η φοίτησή τους σε σχολές προς αναβάθμιση των πτυχίων τους και γνώσεων τους σύμφωνα με τα νέα πρότυπα και τεχνολογικές εξελίξεις.
Σε ότι δε αφορά επισκευές, συντηρήσεις, την επιχειρησιακή ικανότητα των ΠΛΣ η κατάσταση ήταν και παραμένει οικτρή.
Αναγκαία δε παραμένει η αναβάθμιση – αξιοποίηση των εναερίων επιχειρησιακών μέσων και η εκπαίδευση –ενίσχυση του προσωπικού και  ορθολογικότερου προγραμματισμού των περιπολιών και αποστολών τους 
Αύξηση του ανώτατου ορίου των ωρών αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης από 64 ώρες, που είναι σήμερα στις 80 ώρες 

ΚΡΙΣΕΙΣ
Πάγια θέση μας αποτελεί η επιβεβλημένη αλλαγή του τρόπου επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών. Η υφιστάμενη σήμερα και για πολλά χρόνια κατάσταση δεν προάγει την αξιοκρατία και δημιουργεί διαρκώς εντάσεις και συζητήσεις.
Δυστυχώς κάθε χρόνο οι κρίσεις διενεργούνται στο ίδιο απαρχαιωμένο πλαίσιο και σε ένα θολό περιβάλλον, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και δεν εμπεδώνει το αίσθημα δικαίου του κρινόμενου αλλά και μεταξύ των στελεχών.
Οι προβλεπόμενες σήμερα διατάξεις, δεν είναι επαρκείς και ξεκάθαρες για την τεκμηρίωση μιας αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, αλλά στηρίζονται κυρίως στην προσωπική και υποκειμενική αντίληψη του κρίνοντος και όχι σε προκαθορισμένα, συγκεκριμένα, μετρήσιμα στοιχεία. Εξαιτίας της απουσίας των παραπάνω προϋποθέσεων, ζούμε κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό των διαγκωνισμών, των ζυμώσεων, των τεχνητών «διαρροών» για επιρροές πολιτικές και άλλες, της «προβολής» των αδυναμιών των συνυποψηφίων, της ανάδειξης των «ιδιαιτέρων» προσόντων άλλων.
Λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία οργανισμών με ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και την κατάσταση που σήμερα βρίσκεται η χώρα, θεωρώ ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να αλλάξει επιτέλους το πλαίσιο διενέργειάς τους, προκειμένου με την ολοκλήρωση και ανακοίνωσή τους, να μην υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια που θα αμφισβητούν το αποτέλεσμα.
Μετά τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η πολιτική ηγεσία σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες θέσπισης συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου στη βάση των προαναφερομένων αρχών και θέσεών μας και κυρίως να αναλάβει πρωτοβουλία θέσπισης της παράλληλης επετηρίδας για τους Αξιωματικούς ΛΣ εκ της ΣΝΔ.
Π.Δ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Με αφορμή την, για άλλη μια φορά, διαφαινόμενη μεταρρύθμιση του βαθμολογίου, θεωρώ υποχρέωσή μου να τονίσω  ότι η χορήγηση βαθμών, κυρίως ως αντιστάθμισμα της πρόσφατης κατάργησης των μισθολογικών προαγωγών, σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα, όπου πρώτα πρέπει να κυριαρχούν οι αξίες, οι αρχές και η τιμή σε κάθε βαθμό και όχι ο οικονομικός παράγοντας, σε συνδυασμό με τη μη ύπαρξη ενός αντικειμενικού πλαισίου μεταθέσεων, τη μη αύξηση των οργανικών θέσεων και ανακατανομή αυτών κατά θέσεις και βαθμό, τη μη ύπαρξη ενός δίκαιου και σύγχρονου πλαισίου κρίσεων, των προαγωγών ανεξαρτήτως των κενών οργανικών θέσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες Αξιωματικών, δημιουργεί μια άνευ επιχειρησιακού – υπηρεσιακού ουσιαστικού αντικρίσματος επετηρίδα, «καταλύει» την ιεραρχία, διχάζει, αδικεί και εμποδίζει την απρόσκοπτη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ.
Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί το ότι η ανεξέλεγκτη χορήγηση βαθμών σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα όπως το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι αποτέλεσμα μικροπολιτικών συμφερόντων αλλά και υιοθέτησης προτάσεων των  διαχρονικών «εισηγητών» του ΛΣ, που συνήθως, για μικροσυνδικαλιστικά  συμφέροντα, άλλοτε προτείνουν για να διατηρήσουν και να δικαιολογήσουν τη θέση που κατέχουν και άλλοτε εκμεταλλεύονται την καλύτερη συγκυρία Πολιτικών και Στρατιωτικών Ηγεσιών προκειμένου να πείσουν και να «περάσουν» τις σχετικές, ασύμβατες και απαράδεκτες για τη δομή του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. «μελέτες» των και μεταρρυθμίσεων, επιφέροντας επί της ουσίας μόνο επαγγελματική και κοινωνική υποβάθμιση όλων μας αλλά και του ΛΣ.
Ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ.Τ 

Αδήριτη είναι η ανάγκη αναμόρφωσης της νομοθεσίας που διέπει την ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ.Τ και τις διαδικασίες που την διαμορφώνουν. θεωρούμε άδικη την μη προαγωγή κυρίως στο βαθμό του Υποπλοιάρχου , Πλωτάρχη και Αντιπλοιάρχου ΛΣ των προερχόμενων από τη ΣΝΔ τάξεων Αξιωματικών ΛΣ εξαιτίας της έλλειψης κενών οργανικών θέσεων όταν παράλληλα  η προαγωγή των Αξιωματικών Τεχνικών -Οικονομικών -Νομικών και εκ ΔΥΛΣ παραμένει ανεξάρτητη κενών οργανικών θέσεων με αποτέλεσμα την προαγωγή τους χωρίς καθυστέρηση ενω την ίδια στιγμή οι Αξιωματικοί ΣΝΔ παραμένουν δυο και τρία χρόνια παραπάνω από το μέγιστο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο βαθμό τους .Μάλιστα κάποιοι από αυτούς παραμένουν στον αυτό βαθμό παρότι οι συμμαθητές τους έχουν δυο ή και τρία χρόνια προαχθεί νωρίτερα στον επόμενο βαθμό , έχοντας κανονικά συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό . Δυστυχώς παρότι έχουμε αιτηθεί επανειλημμένα να λογιστεί ως ημερομηνία προαγωγής τους η ημερομηνία προαγωγής των υπολοίπων της ίδιας τάξης χωρίς καμία οικονομική απαίτηση ακόμα , όταν επιτέλους προαχθούν δεν επιστρέφουν στην αρχαιότητα τους και στην σειρά της τάξης τους .

Επιπρόσθετα απαιτείται:

· -η θεσμοθέτηση της διάρκειας, χωρίς άλλα περιθώρια, της θητείας της στρατιωτικής ηγεσίας σε 2+1 έτος με αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις.

. η επαναφορά των διατάξεων που πρόσφατα καταργήθηκαν και που αφορούν την υποχρέωση παραμονής 2 έτη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ προκειμένου να μπορούν να προαχθούν στον επόμενο βαθμό .· -η επαναφορά του δικαιώματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. να δύναται να απονέμει στους Υπαρχηγούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστρατεύονται, το βαθμό του Ναυάρχου Λ.Σ. εν αποστρατεία που καταργήθηκε με την 11-06-2019, με το π.δ. 55/2019, άρθρο 1 το οποίο προσβάλλει τα ήθη, τις αξίες και τις παραδόσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαξιώνει το θεσμό των Υπαρχηγών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., την προσφορά τους και το έργο τους, ενώ παράλληλα, καταρρακώνει το ηθικό, το όραμα και την προσπάθεια των Αξιωματικών Λ.Σ..


· -η δημιουργία παράλληλης επετηρίδας και για τους ασφαλιστικά συμπληρωμένους Αξιωματικούς ΛΣ προέλευσης ΣΝΔ


· -η ενεργοποίηση Ανωτάτου Συμβουλίου Προσφυγών κατά τοποθετήσεων - μεταθέσεων των ανωτάτων αξιωματικών και των Αξιωματικών όλων των βαθμίδων - προελεύσεων που τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης-προϊσταμένου εκτός συμβουλίου μεταθέσεων

·                     -η επανεξέταση  της ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των Αξιωματικών ΛΣ
·                     
·                     -η ανακατανομή των θέσεων – θέσεων ευθύνης ώστε ο μεγάλος αριθμός Αξιωματικών που έχει προκύψει από τις πρόσφατες ευεργετικές ρυθμίσεις  για τους αξιωματικούς ΛΣ εκτός των προερχόμενων από τη ΣΜΔ , αλλά και που θα προκύψει από το νέο προτεινόμενο βαθμολόγιο , να έχει πραγματικό αντίκρυσμα, τόσο σε ότι αφορά τον βαθμό που ο καθείς θα φέρει όσο και για την υπηρεσία.
·                     - η επαναφορά των μισθολογικών προαγωγών ώστε να αποτραπούν οι βαθμολογικές απαιτήσεις και η χορήγηση βαθμών, ως αντιστάθμισμα.
·                   
·                     η αύξηση των οργανικών θέσεων κατά βαθμό για τους αξιωματικούς ΣΝΔ
·                     η κατάργηση της σχολής Υπαξιωματικών εφόσον θεσπιστεί νέο βαθμολόγιο.
Π.Δ. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
•Kαμία μετακίνηση χωρίς προκαταβολή.
•Μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
•Ρεαλιστική αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών στο σημερινό κόστος διαβίωσης.
•Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του χώρου ευθύνης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τις μετακινήσεις που απαιτούνται εντός αυτού.
•Στήριξη στις οικογένειες συζύγων στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α. .
•Ενίσχυση των Δοκίμων για τα έξοδα της πρώτης τοποθέτησής τους.
 Εκδοση Π.Δ. Οδοιπορικών εξόδων, το οποίο θα εναρμονίζεται με το ν. 4336/15 ο οποίος ορίζει ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από την θέση και τον βαθμό του μετακινούμενου