Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναγνώστες

ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

images

Διαβάστε ΕΔΩ >>>ολες τις Παρεμβάσεις-Ανακοινώσεις-Επιστολές της ΠΕΑΛΣ

Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών ΛΣ


- Πρόσφατες παρεμβάσεις ΠΕΑΛΣ :


Επομενες ανακοινωσεις >>>....

.

Διαβάστε στο BLOG της ΠΕΑΛΣ "ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΡΟΤΑ":

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

εντάσσονται οι Σχολές του Λιμενικού (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ. AKT. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.) στο Μηχανογραφικό του 2019


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3726Β/31-08-2018 η απόφαση με Αριθμ. Φ.253/140547/Α5 σύμφωνα με την οποία εντάσσονται οι Σχολές του Λιμενικού (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ. AKT. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.) στο Μηχανογραφικό του 2019  στα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία:

1. «Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»

2. «Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών»

3. «Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/140547/Α5 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή-θηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδι-άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λει- τουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»(Α΄ 145).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λει-τουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαί-δευσης» (Α΄ 146).
 6. Το αριθμ. 2421.6/59842/2018/9-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Εκπ/σης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουρ-γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την ένταξη των Παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.σε Επιστημονικά Πεδία.
7. Την αριθμ. πρωτ. 578/20-7-2018 εισήγηση του Τμή-ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-στημίου Μακεδονίας.
8. Το αριθμ. πρωτ. 5230/25-6-2018 αίτημα του Πανε-πιστημίου Αιγαίου για το Τμήμα Στατιστικής και Αναλο-γιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
9. Το αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/46024/1513/21-5-2018 αίτημα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημο-κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
10. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργικής απόφασης.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄ 210).
12. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/314/140026/Β1/29-8-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευμάτων.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις δια-τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, τωνΤμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επι-στημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ωςακολούθως:
Άρθρο

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τοντίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

2. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που περιέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑ-ΔΗΜΙΑΣ» προστίθεται πίνακας ως εξής:
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

3. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

4. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που περιέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» προστίθε-ται πίνακας ως εξής:
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.)Λ.Σ. -ΕΛ. AKT. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. -ΕΛ. AKT.

5. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-ΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ και υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθεται:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

6. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», διαγράφονται:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ.

7. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που πε-ριέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» προ-στίθεται πίνακας ως εξής:
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.) Λ.Σ. - ΕΛ. AKT. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ