εντάσσονται οι Σχολές του Λιμενικού (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ. AKT. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.) στο Μηχανογραφικό του 2019
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

εντάσσονται οι Σχολές του Λιμενικού (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ. AKT. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.) στο Μηχανογραφικό του 2019


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3726Β/31-08-2018 η απόφαση με Αριθμ. Φ.253/140547/Α5 σύμφωνα με την οποία εντάσσονται οι Σχολές του Λιμενικού (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ. AKT. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.) στο Μηχανογραφικό του 2019  στα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία:

1. «Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»

2. «Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών»

3. «Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/140547/Α5 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή-θηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδι-άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λει- τουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»(Α΄ 145).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λει-τουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαί-δευσης» (Α΄ 146).
 6. Το αριθμ. 2421.6/59842/2018/9-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Εκπ/σης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουρ-γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την ένταξη των Παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.σε Επιστημονικά Πεδία.
7. Την αριθμ. πρωτ. 578/20-7-2018 εισήγηση του Τμή-ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-στημίου Μακεδονίας.
8. Το αριθμ. πρωτ. 5230/25-6-2018 αίτημα του Πανε-πιστημίου Αιγαίου για το Τμήμα Στατιστικής και Αναλο-γιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
9. Το αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/46024/1513/21-5-2018 αίτημα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημο-κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
10. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργικής απόφασης.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄ 210).
12. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/314/140026/Β1/29-8-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευμάτων.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις δια-τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, τωνΤμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επι-στημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ωςακολούθως:
Άρθρο

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τοντίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

2. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που περιέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑ-ΔΗΜΙΑΣ» προστίθεται πίνακας ως εξής:
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

3. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

4. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που περιέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» προστίθε-ται πίνακας ως εξής:
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.)Λ.Σ. -ΕΛ. AKT. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. -ΕΛ. AKT.

5. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-ΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ και υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθεται:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

6. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», διαγράφονται:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ.

7. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που πε-ριέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» προ-στίθεται πίνακας ως εξής:
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.) Λ.Σ. - ΕΛ. AKT. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια