ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65 Τεύχος A’ 104/ 26.06.2019 - Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σ. Α
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65 Τεύχος A’ 104/ 26.06.2019 - Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σ. Α
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65 Τεύχος A’ 104/26.06.2019


Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, στ΄, θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1, περιπτώσεις δ’ και στ’ του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3511/2006 «Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

9. Την αριθμ. 117/2019 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εσωτερική διάρθρωση Χαρακτήρας Τοπική αρμοδιότητα


1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνιστά αυτοτελή ειδική Υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας που εδρεύει στο Νομό Αττικής και την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης.


2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του ν. 4249/2014 και εκείνων που αφορούν σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί όλων των βαθμών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί, προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής όλων των βαθμών, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, υπάλληλοι όλων των βαθμών και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ A’ 65) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (A’ 101), ανεξαρτήτως του είδους συμβατικής θέσης εργασίας καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.


3. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας έχει τοπική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια και διαρθρώνεται εσωτερικά ως εξής:

α. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής. β. Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων. γ. Τμήμα Ερευνών και Δίωξης.

δ. Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

ε. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών και Προσωπικού. στ. Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού. ζ. Υπασπιστήριο.


4. Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων. β. Τμήμα Ερευνών και Δίωξης. γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. 5. Η τοπική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, ενώ η τοπική αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας εκτείνεται στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.

Κατ’ εξαίρεση, η τοπική αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος δύναται να επεκταθεί και σε όλη την ελληνική επικράτεια, κατόπιν εντολής του Διοικητή της Διεύθυνσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες χειρισμού συγκεκριμένης υπόθεσης.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής


1. Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής είναι αρμόδιο για:

α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, που αφορά στην τέλεση των εγκλημάτων της παρ. 2 του άρθρου 1.

β. Την εγκληματολογική, επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, καθώς και τη περαιτέρω επιχειρησιακή διερεύνηση των καταγγελιών και πληροφοριών, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν είναι βάσιμες και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.

γ. Τη διερεύνηση υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό από τον Διοικητή της Υπηρεσίας, οι οποίες χρήζουν, κατά την κρίση του, εξειδικευμένης έρευνας και ιδιαίτερους χειρισμούς.

δ. Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την πρόληψη και καταστολή της σχετικής εγκληματικότητας.

ε. Τη διαβίβαση στο Τμήμα Ερευνών και Δίωξης ή στο Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων πληροφοριών και στοιχείων, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση υποθέσεων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή.

στ. Την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων της Υπηρεσίας, την μηχανοργάνωση αυτού και τη διασφάλιση του απορρήτου.

ζ. Την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

η. Την παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης, με τη χρήση σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού, στην έρευνα υποθέσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

θ. Την εκπόνηση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Υπηρεσίας.

ι. Την παροχή νομικής υποστήριξης στα λοιπά Τμήματα της Υπηρεσίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία των δικαστηρίων για θέματα ιδίως διαφθοράς.

ια. Την ανάπτυξη συνεργασίας με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα συλλογής, ανάλυσης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και με άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και Υπηρεσίες.


2. Στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο:

α. Δέχεται καταγγελίες και πληροφορίες, που σχετίζονται με την αποστολή της Υπηρεσίας.

β. Κατευθύνει, καθοδηγεί και συντονίζει τη δράση του προσωπικού και τηv κίνηση των οχημάτων της Υπηρεσίας και άλλων μέσων, κυρίως κατά τη διενέργεια επιχειρήσεων, και εξασφαλίζει την ομαλή επικοινωνία αυτών με το Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς και τη διαβίβαση των αναγκαίων διαταγών και οδηγιών.

γ. Εκτελεί κάθε άλλη αποστολή που ανατίθεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Τμημάτων Ειδικών Υποθέσεων


1. Τα Τμήματα Ειδικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τα εγκλήματα της παρ. 2 του άρθρου 1 για τα οποία κατά την κρίση του Διοικητή της Υπηρεσίας απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί, εξαιτίας της θέσης ή της φύσης των καθηκόντων των εμπλεκόμενων σε αυτά.


2. Ειδικά το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας είναι επιπλέον αρμόδιο:

α. Για τον έλεγχο και την προστασία του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

β. Για την έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων, που αφορούν στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Τμημάτων Ερευνών και Δίωξης


1. Τα Τμήματα Ερευνών και Δίωξης της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, είναι αρμόδια για:

α. Την έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν στην τέλεση των εγκλημάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 και τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τη διακρίβωση της τέλεσης των ως άνω εγκλημάτων.

β. Την παροχή συνδρομής στις λοιπές Αστυνομικές, Λιμενικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων, για την οποία δεν απαιτείται εξειδικευμένη έρευνα.

γ. Την τήρηση μνημονίων και σχεδίων ενεργειών των Τμημάτων.


2. Στο Τμήμα Ερευνών και Δίωξης της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος λειτουργεί Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄, β΄, στ΄, ζ΄, και η΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Επίσης, στο ίδιο Τμήμα διατίθεται ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης


1. Το Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης είναι αρμόδιο για:

α. Την παροχή πλήρους συνδρομής και κατάλληλης τεχνικής και μηχανογραφικής υποστήριξης στο αρμόδιο Όργανο Ελέγχου (εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών της περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει) για την παραλαβή και τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) των άρθρων 19 του ν. 3213/2003 και 12 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), των υπόχρεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες των περιπτ. κε΄ και κη΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

β. Την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής «ΠΟΘΕΝ», την έκδοση στατιστικών στοιχείων, τη σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάζεις της παρ. 7 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

γ. Η τήρηση του αρχείου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που έχουν ήδη υποβληθεί στις συγχωνευθείσες Υπηρεσίας σε έντυπη μορφή, κατ’ αλφαβητική σειρά ονομάτων, με αντίστοιχο ατομικό φάκελο για το υπόχρεο προσωπικό των περιπτ. κε' και κη΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, και η φύλαξη αυτών.


2. Το Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης διαρθρώνεται ως εξής:

α. Γραφείο Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

β. Γραφείο Υποστήριξης και Επεξεργασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.


3. Το Γραφείο Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή του ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων των κατηγοριών αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1.


4. Το Γραφείο Υποστήριξης και Επεξεργασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στελεχώνεται μεταξύ άλλων από τουλάχιστον ένα άτομο με ειδικές γνώσεις πληροφορικής που πιστοποιούνται με πτυχίο της οικείας Σχολής και είναι αρμόδιο για:

α. Την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ειδικότερα κατά τις περιόδους υποβολής καλύπτει τις ανάγκες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Υπόχρεων (ΚΕΥΠΟΘΕΝ) που λειτουργεί συντονιστικά στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

β. Την εκπροσώπηση του Οργάνου Ελέγχου στις Επιτροπές Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου που συστήνονται για τις ανάγκες λειτουργίας και βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος e-pothen.

γ. Την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και τη σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 3A του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

δ. Τον εντοπισμό, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, των υπόχρεων που δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να μην προέρχονται από τα νόμιμα εισοδήματά τους, με σκοπό την υποβοήθηση του Γραφείου Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.


5. Για τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων, ο Διοικητής της Υπηρεσίας συγκροτεί, με απόφασή του, τρεις τριμελείς επιτροπές από αξιωματικούς γενικών ή ειδικών καθηκόντων ή απευθείας κατάταξης (π.δ. 58/2012 (Α΄ 108)) της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ως εξής:

α. Επιτροπή αρμόδια για τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, ένα τουλάχιστον μέλος της οποίας είναι αξιωματικός γενικών ή ειδικών καθηκόντων ή απευθείας κατάταξης με βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Α΄, Πλωτάρχη ή Επιπυράρχου.

β. Επιτροπή αρμόδια για τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων κατώτερου κατά βαθμό (έως Ανθυπαστυνόμου, Ανθυπασπιστή ή Πυρονόμου) προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, ένα τουλάχιστον μέλος της οποίας είναι αξιωματικός γενικών ή ειδικών καθηκόντων ή απευθείας κατάταξης με βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Β΄, Υποπλοίαρχου ή Πυραγού.

γ. Επιτροπή αρμόδια για τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του λοιπού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών των καταστημάτων κράτησης, ένα τουλάχιστον μέλος της οποίας είναι αξιωματικός γενικών ή ειδικών καθηκόντων ή απευθείας κατάταξης με βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Β΄, Υποπλοίαρχου ή Πυραγού.

Στις παραπάνω επιτροπές ένα τουλάχιστον μέλος είναι αξιωματικός ειδικών καθηκόντων ή απευθείας κατάταξης με πτυχίο οικονομικών επιστημών και σε περίπτωση έλλειψής του, δύναται να προέρχεται από προσωπικό της Υπηρεσίας των παρ. 1 και 7 του άρθρου 20 με ανάλογα προσόντα.

Χρέη Προέδρου των επιτροπών ασκεί ο ανώτερος κατά βαθμό αξιωματικός.


6. Οι τριμελείς επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου είναι αρμόδιες για:

α. Τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων, αφενός για τη διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, και αφετέρου για τη διακρίβωση εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των ερευνών τους, τα μέλη των επιτροπών επικουρούν το όργανο ελέγχου στις αρμοδιότητές του που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 3Β του ν. 3213/2003, όπως ισχύει κάθε φορά. Η επιτροπή έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα, καθώς και στο σύστημα «Τειρεσίας» και μπορεί να ζητά, στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών, τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς οποιοσδήποτε μορφής. Οι ως άνω Αρχές, υποχρεούνται όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν αμέσως και ουσιαστικά τις επιτροπές ελέγχου.

β. Την κλήση των ελεγχόμενων για να παρέχουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία εντός ρητής προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες, η οποία μπορεί να παραταθεί για διάστημα δέκα ημερών. Η πρόσκληση υπογράφεται από το Όργανο Ελέγχου, στου οποίου την αρμοδιότητα εμπίπτει και η έγκριση της αιτούμενης από τον ελεγχόμενο παράτασης προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

γ. Την κλήση των υπόχρεων προσώπων να προσκομίσουν όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και ομαδοποιημένες πληροφορίες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τις κρατικές χρηματοδοτήσεις τους, τις ιδιωτικές και τις παντός είδους εισφορές ή προσφορές, που απαιτούνται για τη διενέργεια του ελέγχου.

δ. Την αξιολόγηση και διερεύνηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο περιέρχονται σε αυτήν σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων, τις ανακρίβειες ή ελλείψεις αυτών.

ε. Την άρση τραπεζικού απορρήτου ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση του οργάνου ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 3Β του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

στ. Τη διενέργεια δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει. Κατά την επιλογή του δείγματος, οι επιτροπές μπορούν να αποδίδουν προτεραιότητα σε στοχευμένους ελέγχους Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων των υπόχρεων για τους οποίους:

ι. Διενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση από αστυνομικές, εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4613/2019.

ια. Περιέρχεται στη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και Σωμάτων Ασφαλείας οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης του υπόχρεου προς υποβολή δήλωσης.


7. Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου, οι επιτροπές συντάσσουν Έκθεση Ελέγχου, με την οποία εισηγούνται αιτιολογημένα στο όργανο ελέγχου, είτε την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιμα και επαρκή, είτε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

Στην περίπτωση που η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο μπορεί να ανασυρθεί μόνο όταν γίνεται επίκληση ή αναφαίνονται νέα πραγματικά στοιχεία που δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης ή καθίσταται αναγκαίος ο συσχετισμός της υπόθεσης με άλλη έρευνα της επιτροπής.


8. Η διαδικασία ελέγχου είναι εμπιστευτική. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και να απέχουν από την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα συγγενικά ή οικεία αυτών.

Επίσης έχουν καθήκον να τηρούν εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και μετά από την αποχώρησή τους από την Επιτροπή ή την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών και Προσωπικού


1. Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών και Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας.

β. Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού.

γ. Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος που στεγάζεται η Υπηρεσία και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης.

δ. Τη μέριμνα για τη φρούρηση και την ασφάλεια του οικήματος που στεγάζεται η Υπηρεσία.

ε. Την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης και του καφενείου.

στ. Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας.

ζ. Τη φροντίδα για τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων.

η. Την έκδοση του ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού της Υπηρεσίας.


2. Σε περίπτωση συστέγασης των Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των εδαφίων γ'. δ' και ε΄ της παραγράφου 1 ασκούνται από την Υπηρεσία με την οποία συστεγάζονται.
Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού


Το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού είναι αρμόδιο για:

α. Τη διαχείριση δαπανών πάσης φύσεως που αφορούν την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

β. Την αποστολή αιτημάτων για δαπάνες πάσης φύσεως στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την οποία συνεργάζεται.

γ. Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, οχήματα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους.

δ. Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό της Υπηρεσίας.

ε. Τη μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος που στεγάζεται η Υπηρεσία.

στ. Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής.
Άρθρο 8


1. Το Υπασπιστήριο λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, στελεχώνεται με το απαραίτητο για τη λειτουργία του προσωπικό και έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης του Διοικητή και την επικοινωνία του με αρχές, υπηρεσίες και πολίτες και γενικά τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Διοικητή.


2. Του Υπασπιστηρίου προΐσταται κατώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Προΐσταται του προσωπικού που υπηρετεί στο Υπασπιστήριο.

β. Παραλαμβάνει την προοριζόμενη για τον Διοικητή συνήθη, υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία.

γ. Κανονίζει τις ενώπιον του Διοικητή παρουσιάσεις και επισκέψεις.

δ. Τηρεί ενήμερο τον Διοικητή για τις προσκλήσεις που απευθύνονται σ’ αυτόν και για τις οφειλόμενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και παραστάσεις αυτού.

ε. Εξασφαλίζει την τηλεφωνική επικοινωνία του Διοικητή με τις διάφορες αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες.

στ. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του Υπασπιστηρίου.

ζ. Εκτελεί και κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον Διοικητή.
Άρθρο 9
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος


1. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται ως εξής:

α. Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών και Προσωπικού. β. Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού.


2. Το Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών και Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας.

β. Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού.

γ. Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος που στεγάζεται η Υπηρεσία και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης.

δ. Τη μέριμνα για τη φρούρηση και την ασφάλεια του οικήματος που στεγάζεται η Υπηρεσία.

ε. Την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης και του καφενείου.

στ. Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας.

ζ. Τη φροντίδα για τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων.


3. Το Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού είναι αρμόδιο για:

α. Τη διαχείριση δαπανών πάσης φύσεως που αφορούν την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

β. Την αποστολή αιτημάτων για δαπάνες πάσης φύσεως στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ιεραρχικά, μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

γ. Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, οχήματα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους.

δ. Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό της Υπηρεσίας.

ε. Τη μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος που στεγάζεται η Υπηρεσία.

στ. Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής.
Άρθρο 10
Διοικητής Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας


Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας είναι ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Διευθύνει, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, προΐσταται όλου του προσωπικού αυτής και παρέχει σ’ αυτό τις αναγκαίες οδηγίες για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας. Αναθέτει κατά την κρίση του τη διαχείριση της έρευνας μιας υπόθεσης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης.

β. Μπορεί να διαβιβάζει για διερεύνηση στις αρμόδιες αστυνομικές, λιμενικές και πυροσβεστικές Υπηρεσίες, καθώς και σε άλλες αρμόδιες για την καταπολέμηση της διαφθοράς αρχές ή ειδικές Υπηρεσίες ελέγχου, καταγγελίες και πληροφορίες αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, αν κρίνει ότι η φύση της υπόθεσης και γενικά οι συνθήκες τέλεσης της πράξης δεν απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα.

γ. Θέτει στο αρχείο, με πράξη του, οποιαδήποτε καταγγελία είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταχρηστικά επαναλαμβανόμενη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη καταγγελία η οποία δεν περιέχει στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή της, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

δ. Αναθέτει στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής τη διερεύνηση υποθέσεων που χρήζουν, κατά την κρίση του, εξειδικευμένη έρευνα και ιδιαίτερους χειρισμούς.

ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες και οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της Υπηρεσίας, κατανέμοντας το προσωπικό στα Τμήματα της Διεύθυνσης, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητές του και τις υπηρεσιακές ανάγκες, ανεξάρτητα από το Σώμα προέλευσής του.

στ. Ορίζει τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στη Διεύθυνση ως Γ΄ Υποδιοικητή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τους προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητές τους και τις ανάγκες του εκάστοτε Τμήματος.

ζ. Εκδίδει κανονιστικές διαταγές που αφορούν σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας και καθορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα των Υποδιοικητών αυτής.

ζ. Συνεργάζεται με τον εισαγγελέα που εποπτεύει τη δράση της Υπηρεσίας, με τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών των Υπουργείων, άλλων διωκτικών του εγκλήματος αρχών ή μηχανισμών αρμόδιων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

η. Εκδίδει, εφόσον συντρέχει περίπτωση τις αναγκαίες πράξεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999 και της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 2935/2001.

θ. Υποβάλλει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.

ι. Προτείνει στους αρμόδιους Υπουργούς τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτίων τέλεσης των εγκλημάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, υπαλλήλους και λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλους ή αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

ια. Προτείνει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη το προσωπικό το οποίο έχει τα απαιτούμενα από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 20 προσόντα και κρίνεται κατάλληλο για τη στελέχωση της Υπηρεσίας ή την ανανέωση της θητείας του, καθώς και την μετάθεση ή απόσπασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21.

ιβ. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των Υποδιοικητών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας και γνωματεύει σε εκείνες που συντάσσουν αυτοί, καθώς και σε εκείνες που συντάσσει ο προϊστάμενος του Υπασπιστηρίου.

ιγ. Υπογράφει τα ειδικά δελτία ταυτότητας του προσωπικού της Υπηρεσίας. Το ειδικό δελτίο ταυτότητας του ιδίου υπογράφεται από τον προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

ιδ. Χορηγεί στον επιληφθέντα της προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης ειδικό σημείωμα για την προβλεπόμενη από τα άρθρα 1 παρ. 3 του ν. 2713/1999 και 49 παρ. 3 του ν. 2935/2001, πρόσβαση στα αρχεία Υπηρεσιών.

ιε. Όταν ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για αξιόποινες πράξεις στις οποίες εμπλέκεται προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Πυροσβεστικού Σώματος, διαβιβάζει, εφόσον έχει ληφθεί απολογία ή έχουν παρασχεθεί ανωμοτί εξηγήσεις, αντίστοιχα, μετά το πέρας της προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης και ταυτόχρονα με την υποβολή της δικογραφίας, αντίγραφα των σχετικών προανακριτικών εκθέσεων στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Υπηρεσία του οικείου Σώματος, προκειμένου να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό και της διοικητικής δικογραφίας κατά τη διερεύνηση του πειθαρχικού μέρους της υπόθεσης.
Άρθρο 11
Α΄ Υποδιοικητής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας


1. Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας τοποθετείται Α΄ Υποδιοικητής, ως βοηθός του Διευθυντή αυτής, ο οποίος είναι ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και ανώτερος ή αρχαιότερος του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, καθώς και των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, αναπληρώνεται από τον αμέσως αρχαιότερο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ σε περίπτωση έλλειψής του, καθήκοντα Α΄ Υποδιοικητή ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής.


2. Ο Α΄ Υποδιοικητής ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Διοικητής και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του για τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στο προσωπικό της Υπηρεσίας.


3. Επίσης ο Α΄ Υποδιοικητής:

α. Χειρίζεται υποθέσεις ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που του αναθέτει ο Διοικητής.

β. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, οι οποίοι προέρχονται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και γνωματεύει σ’ εκείνες που συντάσσουν οι Τμηματάρχες και αφορούν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

γ. Αναπληρώνει το Διοικητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.

δ. Ενημερώνεται για την αλληλογραφία και διατυπώνει απλή γνώμη προς τον Διοικητή της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις προσωπικού από το Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 12
Β΄ Υποδιοικητής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας


1. Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας τοποθετείται Β΄ Υποδιοικητής, ως βοηθός του Διοικητή αυτής, ο οποίος είναι ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και ανώτερος ή αρχαιότερος του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, καθώς και των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, αναπληρώνεται από τον αμέσως αρχαιότερο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ σε περίπτωση έλλειψής του, καθήκοντα Β΄ Υποδιοικητή ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος.


2. Ο Β΄ Υποδιοικητής ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Διοικητής και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του για τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στο προσωπικό της Υπηρεσίας.


3. Επίσης ο Β΄ Υποδιοικητής:

α. Χειρίζεται υποθέσεις ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που του αναθέτει ο Διοικητής.

β. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, οι οποίοι προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και γνωματεύει σ’ εκείνες που συντάσσουν οι Τμηματάρχες και αφορούν το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Αναπληρώνει τον Διοικητή και τον Α΄ Υποδιοικητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, εφόσον είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του Γ’ Υποδιοικητή της Υπηρεσίας.

δ. Ενημερώνεται για την αλληλογραφία και διατυπώνει απλή γνώμη προς τον Διοικητή της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις προσωπικού από το Πυροσβεστικό Σώμα.
Άρθρο 13
Γ΄ Υποδιοικητής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας


1. Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συστήνεται θέση Γ΄ Υποδιοικητή. Στη θέση αυτή τοποθετείται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας, ως βοηθός του, ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος είναι ανώτερος ή αρχαιότερος των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, αναπληρώνεται από τον αμέσως αρχαιότερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σε περίπτωση έλλειψής του, καθήκοντα Γ΄ Υποδιοικητή ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.


2. Ο Γ΄ Υποδιοικητής ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Διοικητής και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του για τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στο προσωπικό της Υπηρεσίας.


3. Επίσης ο Γ΄ Υποδιοικητής:

α. Χειρίζεται υποθέσεις ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που του αναθέτει ο Διοικητής.

β. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του Υπασπιστή και των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, οι οποίοι προέρχονται από το Αστυνομικό Προσωπικό και γνωματεύει σ’ εκείνες που συντάσσουν οι Τμηματάρχες και αφορούν το Αστυνομικό Προσωπικό.

γ. Αναπληρώνει τον Διοικητή και τον Α΄ Υποδιοικητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, εφόσον είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του Β΄ Υποδιοικητή της Υπηρεσίας.

δ. Ενημερώνεται για την αλληλογραφία και διατυπώνει απλή γνώμη προς τον Διοικητή της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις προσωπικού από την Ελληνική Αστυνομία.
Άρθρο 14
Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας


Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος είναι ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Κατευθύνει το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης και παρέχει σε αυτό τις αναγκαίες οδηγίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθορίζοντας προτεραιότητες και οργανώνοντας τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

β. Κατανέμει το προσωπικό στα Τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους.

γ. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του Υποδιοικητή και των προϊσταμένων των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος και γνωματεύει σε εκείνες που συντάσσουν αυτοί.

δ. Εισηγείται στο Διοικητή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας το προσωπικό το οποίο έχει τα απαιτούμενα από τις παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 20 προσόντα και κρίνεται κατάλληλο για τη στελέχωση της Υπηρεσίας ή την ανανέωση της θητείας του, καθώς και τη μετάθεση ή απόσπασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21.

ε. Χορηγεί στον επιληφθέντα της προανάκρισης ειδικό σημείωμα για την προβλεπόμενη από τα άρθρα 1 παρ. 3 του ν. 2713/1999 και 49 παρ. 3 του ν. 2935/2001, όπως ισχύουν κάθε φορά, πρόσβαση στα αρχεία Υπηρεσιών.

στ. Συνεργάζεται με τον εισαγγελέα που εποπτεύει τη δράση της Υπηρεσίας και τις λοιπές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, με άλλες διωκτικές του εγκλήματος αρχές ή μηχανισμούς αρμόδιους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και με άλλες αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.

ζ. Εκδίδει, εφόσον συντρέχει περίπτωση τις αναγκαίες πράξεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999 και της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 2935/2001, όπως ισχύουν κάθε φορά.

η. Υποβάλλει στο Διοικητή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, κατά τους μήνες Ιούλιο και Ιανουάριο κάθε έτους, έκθεση απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Υποδιεύθυνσης.

θ. Όταν ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για αξιόποινες πράξεις στις οποίες εμπλέκεται προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Πυροσβεστικού Σώματος, διαβιβάζει, εφόσον έχει ληφθεί απολογία ή έχουν παρασχεθεί ανωμοτί εξηγήσεις, αντίστοιχα, μετά το πέρας της προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης και ταυτόχρονα με την υποβολή της δικογραφίας, αντίγραφα των σχετικών προανακριτικών εκθέσεων στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Υπηρεσία του οικείου Σώματος, προκειμένου να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό και της διοικητικής δικογραφίας κατά τη διερεύνηση του πειθαρχικού μέρους της υπόθεσης.

ι. Αναφέρει στο Διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας κάθε πληροφορία ή περιστατικό, που αφορά το αντικείμενο της Υπηρεσίας.
Άρθρο 15
Υποδιοικητής Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος


1. Στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος τοποθετείται Υποδιοικητής, ως βοηθός του Διευθυντή αυτής, ο οποίος είναι ανώτερος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και ανώτερος ή αρχαιότερος των προϊσταμένων των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, αναπληρώνεται από τον αμέσως αρχαιότερο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ σε περίπτωση έλλειψής του, καθήκοντα Υποδιοικητή ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.


2. Ο Υποδιοικητής ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του για τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στο προσωπικό της Υπηρεσίας.


3. Επίσης ο Υποδιοικητής της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος:

α. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης.

β. Χειρίζεται υποθέσεις ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που του αναθέτει ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης.

γ. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης και γνωματεύει σ’ εκείνες που συντάσσουν αυτοί.

δ. Αναπληρώνει το Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή έλλειψης αυτού.
Άρθρο 16
Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων


1. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων είναι ανώτεροι αξιωματικοί και διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους. Επίσης, υποβάλλουν στους Διοικητές των Υπηρεσιών τους, κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων των Τμημάτων τους. Επιπλέον, συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του Τμήματός τους και έχουν τη δικαιοδοσία του Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος.


2. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών και Δίωξης, ως προς τη διεύθυνση αυτών, έχουν τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:

α. Κατευθύνουν και ελέγχουν άμεσα την υπηρεσία του Τμήματός τους, ευθυνόμενοι προσωπικά για την κανονική και αποτελεσματική διεξαγωγή της.

β. Παρέχουν οδηγίες στο προσωπικό του Τμήματός τους για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών και κατανέμουν αυτές, ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητες του καθενός, αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Προς τούτο δύνανται να συγκροτούν Ομάδες Δίωξης, στις οποίες αναθέτουν την έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές ή για συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων.

γ. Συλλέγουν και αξιολογούν πληροφορίες, σχετικά με τα αντικείμενα της αποστολής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές του Διοικητή της, οι οποίες σε κάθε περίπτωση συγκεντρώνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής για περαιτέρω αξιοποίηση.

δ. Αναφέρουν στο Διοικητή ή τους Υποδιοικητές της Υπηρεσίας κάθε θέμα αρμοδιότητάς τους, για το οποίο κρίνουν ότι πρέπει να λάβουν γνώση ή για το οποίο θεωρούν αναγκαία την παρέμβασή τους και λαμβάνουν οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό.

ε. Αναλαμβάνουν προσωπικά την προανάκριση και εξιχνίαση εγκλημάτων κατόπιν εντολής του Διοικητή της Υπηρεσίας ή όταν κρίνουν τούτο αναγκαίο λόγω της σοβαρότητάς τους.

στ. Μεριμνούν συνεχώς για την επαγγελματική μόρφωση των υφισταμένων τους, με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις, όσον αφορά τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους.

ζ. Οργανώνουν και εποπτεύουν την κίνηση των οχημάτων του Τμήματός τους.

η. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους.


3. Επιπλέον, ο προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Μεριμνά για την καταχώρηση στο ηλεκτρονικό αρχείο του πληροφοριακού υλικού και των στοιχείων των υποθέσεων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και για τη σύνθεση, μελέτη και ανάλυση αυτών και τη γνωστοποίηση των συμπερασμάτων στο Διοικητή της Υπηρεσίας.

β. Μεριμνά για τη χάραξη λειτουργικών, τακτικών και στρατηγικών σχεδιασμών για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την πρόληψη και καταστολή της σχετικής εγκληματικότητας.

γ. Φροντίζει για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα Τμήματα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις εντολές του Διοικητή.

δ. Μεριμνά για την εκπόνηση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Υπηρεσίας.

ε. Φροντίζει για την παροχή νομικής υποστήριξης στα λοιπά Τμήματα της Υπηρεσίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία των δικαστηρίων για θέματα ιδίως διαφθοράς.

στ. Αναπτύσσει συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα συλλογής, ανάλυσης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και με άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και Υπηρεσίες.


4. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως προς τη διεύθυνση του Τμήματός του, έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ως όργανο ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) των υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με το ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

β. Παρέχει οδηγίες στο προσωπικό του Τμήματος για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών και κατανέμει αυτές, ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητες του καθενός, αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

γ. Μεριμνά συνεχώς για την επαγγελματική μόρφωση του προσωπικού του Τμήματος, με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις, όσον αφορά τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του.

δ. Μεριμνά για την εκπόνηση της έκθεσης πεπραγμένων, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

ε. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων του.


5. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών και Προσωπικού, ως προς τη διεύθυνση του Τμήματός του, έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Τηρεί και εφαρμόζει το σχέδιο ασφάλειας του οικήματος, μεριμνά για την φρούρηση, την ευταξία και την καθαριότητά του, φροντίζει για την κανονική λειτουργία του φωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων αυτού και προτείνει στο Διοικητή της Υπηρεσίας μέτρα για τη συντήρησή του.

β. Μεριμνά για τη διεκπεραίωση των θεμάτων προσωπικού.

γ. Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας και ειδικότερα:

(1) Παραλαμβάνει και αποσφραγίζει την εισερχόμενη αλληλογραφία και αναγράφει επί των εγγράφων χρονολογία εισόδου.

(2) Λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των εγγράφων και μονογράφει αυτά.

Φροντίζει να τεθεί η εισερχόμενη αλληλογραφία υπόψη του Διοικητή, ώστε να δοθούν εγγράφως οι δέουσες οδηγίες, για το χειρισμό των θεμάτων από το αρμόδιο Τμήμα.

(3) Φροντίζει για την αρχειοθέτηση, τη χρέωση της αλληλογραφίας και μετά το χειρισμό, για τη δακτυλογράφηση των κειμένων.

(4) Μετά την υπογραφή των εγγράφων από τους αρμόδιους παραλαμβάνει την αλληλογραφία και μεριμνά για τη σφράγιση και τη διεκπεραίωσή της.

(5) Παραδίδει στο Διοικητή ης Υπηρεσίας την αλληλογραφία που φέρει την ένδειξη «προσωπική» χωρίς να αποσφραγίζει αυτή.


6. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού, ως προς τη διεύθυνση του Τμήματός του, έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Μεριμνά για την αποστολή των αιτημάτων για δαπάνες πάσης φύσεως στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την οποία συνεργάζεται.

β. Μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του υλικού της Υπηρεσίας, καθώς και των δημοσίων και ιδιωτικών ειδών του προσωπικού που απουσιάζει προσωρινά από την Υπηρεσία.

γ. Προτείνει στο Διοικητή της Υπηρεσίας τον εφοδιασμό της με τα αναγκαία μέσα και υλικά, παραλαμβάνει αυτά και μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους.

δ. Μεριμνά για τη διανομή των εφοδίων και υλικών στο προσωπικό.

ε. Διαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή. 7. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου

Ελλάδος, ως προς τη διεύθυνση του Τμήματός του, έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Τηρεί και εφαρμόζει το σχέδιο ασφάλειας του οικήματος, μεριμνά για την φρούρηση, την ευταξία και την καθαριότητά του, φροντίζει για την κανονική λειτουργία του φωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων αυτού και προτείνει στο Διοικητή της Υπηρεσίας μέτρα για τη συντήρησή του.

β. Μεριμνά για την αποστολή των αιτημάτων για δαπάνες πάσης φύσεως στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού της Διεύθυνσης.

γ. Μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του υλικού της Υπηρεσίας, καθώς και των δημοσίων και ιδιωτικών ειδών του προσωπικού που απουσιάζει προσωρινά από την Υπηρεσία.

δ. Προτείνει στο Διοικητή της Υπηρεσίας τον εφοδιασμό της με τα αναγκαία μέσα και υλικά, παραλαμβάνει αυτά και μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους.

ε. Μεριμνά για τη διανομή των εφοδίων και υλικών στο προσωπικό.

στ. Διαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή. ζ. Μεριμνά για τη διεκπεραίωση των θεμάτων προσωπικού.

η. Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας και ειδικότερα: (1) Παραλαμβάνει και αποσφραγίζει την εισερχόμενη αλληλογραφία και αναγράφει επί των εγγράφων χρονολογία εισόδου.

(2) Λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των εγγράφων και μονογράφει αυτά.

(3) Φροντίζει να τεθεί η εισερχόμενη αλληλογραφία υπόψη του Διοικητή, ώστε να δοθούν εγγράφως οι δέουσες οδηγίες, για το χειρισμό των θεμάτων από το αρμόδιο Τμήμα.

(4) Φροντίζει για την αρχειοθέτηση, τη χρέωση της αλληλογραφίας και μετά το χειρισμό, για τη δακτυλογράφηση των κειμένων.

(5) Μετά την υπογραφή των εγγράφων από τους αρμόδιους παραλαμβάνει την αλληλογραφία και μεριμνά για τη σφράγιση και τη διεκπεραίωσή της.

(6) Παραδίδει στο Διοικητή της Υπηρεσίας την αλληλογραφία που φέρει την ένδειξη «προσωπική» χωρίς να αποσφραγίζει αυτή.
Άρθρο 17
Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας Κέντρου Επιχειρήσεων


Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων εκτελεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό Υπαστυνόμου Α ή Β' και έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Δέχεται τις τηλεφωνικές καταγγελίες για τα αδικήματα που ανάγονται στην αποστολή της Υπηρεσίας, αναφέρει γι’ αυτές χωρίς χρονοτριβή στον προϊστάμενό του και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του.

β. Συντονίζει και κατευθύνει τις Ομάδες Δίωξης, μέσω του ραδιοτηλεφωνικού (R/T) κέντρου, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες των προϊσταμένων του.

γ. Εκτελεί και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1, των εδαφ. α', ζ' έως θ' της παρ. 2 και των εδαφ. στ' έως ιγ' της παρ. 3 του άρθρου 60 του π.δ. 141/1991.
Άρθρο 18
Καθήκοντα βοηθού Αξιωματικού Υπηρεσίας Κέντρου Επιχειρήσεων


Βοηθός του Αξιωματικού Υπηρεσίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων ορίζεται Υπαξιωματικός των Σωμάτων Ασφαλείας, ο οποίος είναι ανακριτικός υπάλληλος και εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Αξιωματικός Υπηρεσίας ή οι προϊστάμενοί του.
Άρθρο 19
Καθήκοντα λοιπού προσωπικού


Το λοιπό προσωπικό που εκτελεί εσωτερική υπηρεσία εκτελεί αναλόγως τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 64 έως 69 του π.δ. 141/1991 (Α' 58).
Άρθρο 20
Στελέχωση προσόντα και διαδικασία επιλογής προσωπικού


1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων κατηγορίας «Νομικοί», «Οικονομικοί» και «Πληροφορικής» προερχόμενοι από την Ελληνική Αστυνομία ή αξιωματικούς απευθείας κατάταξης ειδικότητας «Τεχνικού», «Οικονομικού» και «Νομικού» που προέρχονται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (π.δ. 58/2012, Α΄108), καθώς και Πολιτικό Προσωπικό Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδίκευση στο αντικείμενο της Υπηρεσίας, οι οποίοι επιλέγονται και μετατίθενται σε αυτή για τέσσερα (4) έτη ή αποσπώνται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών στην περίπτωση της μετάθεσης και δύο (2) ετών στην περίπτωση της απόσπασης. Ειδικά για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετατίθεται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας ή στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, ανάλογα με το αν η Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εδρεύει εντός των γεωγραφικών ορίων του Τομέα Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας και απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αν προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα ή κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, επιτρέπεται η παράταση της τριετούς ή διετούς ανανέωσης αντίστοιχα για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος, στο προσωπικό που έχει αποκτήσει τεχνικές δεξιότητες και επαγγελματική εξειδίκευση στη διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς, για λόγους που αφορούν αποκλειστικά στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.


2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών από την αποχώρησή του από την Υπηρεσία αυτή, μπορεί να επανεπιλέγεται για τη στελέχωσή της.


3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας δύναται να στελεχώνεται ιδίως από προσωπικό που διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

α. Διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του.

β. Έχει συμπληρώσει δύο (2) έτη από την έξοδό του από τις Σχολές του οικείου Σώματος ή πέντε (5) έτη συνολικά από την κατάταξή του στο οικείο Σώμα.


4. Από τους διαθέτοντες τα ανωτέρω προσόντα προτιμώνται ιδίως όσοι, προερχόμενοι από την ΕΛ.ΑΣ και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες ασφαλείας, όσοι προερχόμενοι από το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε ανακριτικά γραφεία, όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία αυτή, καθώς και όσοι έχουν γνώσεις νομικών ή οικονομικών επιστημών ή πληροφορικής ή άλλες γνώσεις ή δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.


5. Δεν επιτρέπεται να μετατεθεί ή να υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προσωπικό το οποίο:

α. έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, υπεξαγωγή εγγράφου, νόθευση εγγράφου, δωροληψία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β. είναι υπόδικο που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄,

γ. έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

δ. έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί στο γραφείο του εν ενεργεία Αρχηγού ή Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, του Προϊστάμενου Επιτελείου ή των Προϊστάμενων Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του εν ενεργεία Αρχηγού ή Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Διευθυντών Κλάδων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του εν ενεργεία Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, των Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Προϊστάμενων Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

ε. καταλαμβάνεται από το ανώτατο όριο ηλικίας παραμονής του στο Σώμα μέσα στην επόμενη πενταετία από την ημερομηνία επιλογής του.

στ. είναι μέλος, με οποιαδήποτε ιδιότητα, δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου της χώρας.


6. Η επιλογή του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας γίνεται ως εξής:

α. Ως Διοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της βουλής, για θητεία τριών (3) ετών.

β. Ως πρώτος Υποδιοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ως δεύτερος Υποδιοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως τρίτος Υποδιοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. ορίζεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι παραπάνω Υποδιοικητές ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών και είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι των Τμηματαρχών της Διεύθυνσης.

γ. Ως Διευθυντής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε. ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας και απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για θητεία τριών (3) ετών. Ως Υποδιοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε. ορίζεται ανώτερος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με πρόταση του Διοικητή της Δ.Ε.Υ.Σ.Α και κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για θητεία τριών (3) ετών.

δ. Το λοιπό προσωπικό μετατίθεται ή αποσπάται στην Υ.Ε.Υ.Σ.Α., με πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας και απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αν προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα ή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή.


7. Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας μπορεί, ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού του άρθρου 3 του ν. 2713/1999, να αποσπάται προσωπικό από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με εξειδικευμένες γνώσεις σε αντικείμενα της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Άρθρο 21
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Προσωπικού


1. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας έχει καθήκον εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων Σωμάτων.


2. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο.


3. Μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της θητείας του στις εξής μόνο, περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

α. Με αίτησή του για προσωπικούς λόγους ή λόγους υγείας,

β. Για σοβαρούς λόγους που αφορούν την υπηρεσιακή του απόδοση.

Στις περιπτώσεις αυτές το προσωπικό μετατίθεται σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθε, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του, μη εφαρμοζομένων ως προς το χρόνο μετάθεσής του των σχετικών διατάξεων του κανονισμού μεταθέσεων των οικείων Σωμάτων.


4. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά τη λήξη της αρχικής θητείας τους ή της απόσπασης, μετατίθεται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης και εφόσον πρόκειται για προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε περιοχή περιφερειακής διεύθυνσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μετά τη λήξη της ανανέωσης της θητείας του (επταετίας), το προσωπικό της Υπηρεσίας μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσία του τόπου συμφερόντων του ή του τόπου προτίμησής του ή της πόλης συμφερόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Σώματος, αν υπάρχει κενή οργανική θέση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αποσπώνται προσωρινά σε Υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου και καταλαμβάνουν, κατά προτεραιότητα, τις κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν εκεί. Οι παραπάνω μεταθέσεις του προσωπικού διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του.


5. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας που προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και μετατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν δύναται να μετατεθεί, αποσπαστεί ή διατεθεί σε άλλη Υπηρεσία χωρίς αίτησή του για χρονικό διάστημα τριών ετών, με την επιφύλαξη κάθε φορά τυχόν ευμενέστερων ισχυουσών διατάξεων περί μεταθέσεων, εκτός εάν έχει κινηθεί εις βάρος του πειθαρχική διαδικασία για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται καταστατική πειθαρχική ποινή ή έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο για ποινικό αδίκημα, από τα προβλεπόμενα στη διάταξη της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του παρόντος.


6. Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας χορηγείται ειδικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο είναι έντυπο από φύλλο χάρτου τύπου «BISTROL» διαστάσεων 8Χ5 εκατοστών, χρώματος γκρι και περιέχει όλα τα στοιχεία και τις ενδείξεις που διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα του συνημμένου Παραρτήματος Α΄. Το ειδικό δελτίο ταυτότητας του προσωπικού εκδίδεται από το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών και Προσωπικού και υπογράφεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας. Το ειδικό δελτίο ταυτότητας του Διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας υπογράφεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 22
Οργανικές Θέσεις


1. Οι οργανικές θέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, είναι οι εξής:

α. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας:

1) Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: -Ταξίαρχος (1).

-Αστυνομικός Διευθυντής (1).

-Αστυνομικού Υποδιευθυντές (4).

-Αστυνόμοι Α΄ (4). -Αστυνόμοι Β΄ (11).

-Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ (31).

2) Θέσεις αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή απευθείας κατάταξης ειδικότητας «Τεχνικού», «Οικονομικού» «Νομικού»:

-Ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός (1), για τη θέση του Υποδιοικητή Α΄.

-Ανώτεροι αξιωματικοί (2).

-Κατώτεροι αξιωματικοί (4). 3) Θέσεις Ανθυπαστυνόμων

– Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας: Υ/Α΄ και Υ/Β΄ (ν. 3686/2008) Ανθυπαστυνόμοι – Αρχιφύλακες (24).

Ανθυπαστυνόμοι Αρχιφύλακες Υπαρχιφύλακες- Αστυφύλακες που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα (78).

4) Θέσεις Αξιωματικών (εκ ΣΔΥΛΣ – Λ/Φ) Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών – Λιμενοφυλάκων:

-Αξιωματικοί (εκ ΣΔΥΛΣ – Λ/Φ) Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί – Λιμενοφύλακες (25).

β. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος:

1) Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: -Αστυνομικός Διευθυντής (1).

-Αστυνόμοι Α΄ (2).

-Αστυνόμοι Β΄ (5).

-Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ (9).

2) Θέσεις αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή απευθείας κατάταξης ειδικότητας «Τεχνικού», «Οικονομικού» «Νομικού»:

-Ανώτερος αξιωματικός (1), για τη θέση του Υποδιοικητή.

-Ανώτεροι ή κατώτεροι αξιωματικοί (2).

3) Θέσεις Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας: Υ/Α΄ και Υ/Β΄ (ν. 3686/2008) Ανθυπαστυνόμοι – Αρχιφύλακες (15). Ανθυπαστυνόμοι – Αρχιφύλακες – Υπαρχιφύλακες

Αστυφύλακες που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα (40).

4) Θέσεις Αξιωματικών (εκ ΣΔΥΛΣ – Λ/Φ) Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών – Λιμενοφυλάκων:

-Αξιωματικοί (εκ ΣΔΥΛΣ – Λ/Φ) Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί – Λιμενοφύλακες (9).


2. Από τις τριακόσιες (300) κενές οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που συστήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4249/2014, μεταφέρονται είκοσι (20) θέσεις στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η κατηγορία και ειδικότητα των οποίων καθορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Νομικοί:

-Δύο (2) νομικοί.

β. Κατηγορία Οικονομικοί:

-Έξι (6) οικονομικοί, πτυχιούχοι Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με ειδικότητα στις τραπεζικές εφαρμογές και μεταπτυχιακό τίτλο με αντικείμενο την τραπεζική και 3ετή προϋπηρεσία.

-Δέκα (10) οικονομικοί, πτυχιούχοι Οικονομικού Τμήματος με ειδικότητα στη Χρηματοοικονομική και Ελεγκτική και μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και 3ετή προϋπηρεσία.

γ. Κατηγορία Πληροφορικής:

-Δύο (2) πληροφορικής, πτυχιούχοι Τμήματος Πληροφορικής και μεταπτυχιακό τίτλο στον προγραμματισμό και 3ετή προϋπηρεσία.


3. Οι οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται ως εξής:

α. Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας:

-Ένας (1) νομικός .

-Τέσσερις (4) οικονομικοί, πτυχιούχοι Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με ειδικότητα στις τραπεζικές εφαρμογές.

-Επτά (7) οικονομικοί, πτυχιούχοι Οικονομικού Τμήματος με ειδικότητα στη Χρηματοοικονομική και Ελεγκτική.

-Δύο (2) πληροφορικής.

β. Στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος:

-Ένας (1) νομικός.

-Δύο (2) οικονομικοί, πτυχιούχοι Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με ειδικότητα στις τραπεζικές εφαρμογές.

-Τρεις (3) οικονομικοί, πτυχιούχοι Οικονομικού Τμήματος με ειδικότητα στη Χρηματοοικονομική και Ελεγκτική.


4. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος μεταφέρονται είκοσι επτά (27) θέσεις στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α. Είκοσι (20) θέσεις στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας:

Αρχιπύραρχος (1)

Πύραρχος (1)

Αντιπύραρχοι (2)

Επιπυραγοί (4)

ΠυραγοίΥποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί (6)

ΠυρονόμοιΑρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής- Πυροσβέστες (Ανακριτικοί Υπάλληλοι) (6)

β. Επτά (7) θέσεις στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Αντιπύραρχος (1)

Επιπυραγοί-Πυραγοί-Υποπυραγ οί -Ανθυποπυραγοί (4)

ΠυρονόμοιΑρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής (2)


5. Η κατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κατηγοριών του προσωπικού της Υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού.
Άρθρο 23
Διαδικασία Αξιολόγησης Προσωπικού


1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συντάσσονται από τον προϊστάμενο του Τμήματος, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Σωμάτων. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τους Υποδιοικητές της Διεύθυνσης του οικείου Σώματος.


2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του Υπασπιστηρίου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συντάσσονται από τον προϊστάμενο του Υπασπιστηρίου, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Σωμάτων. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Διοικητή της Υπηρεσίας.


3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και του προϊσταμένου του Υπασπιστηρίου συντάσσονται από τον Υποδιοικητή της Διεύθυνσης του οικείου Σώματος, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Σωμάτων.

Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Διοικητή της Υπηρεσίας.


4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συντάσσονται από τον προϊστάμενο του Τμήματος, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Σωμάτων. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Υποδιοικητή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.


5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συντάσσονται από τον Υποδιοικητή της Υποδιεύθυνσης, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Σωμάτων. Οι εν λόγω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης.


6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Υποδιοικητών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συντάσσονται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας, εφαρμόζοντας της ισχύουσες διατάξεις των οικείων Σωμάτων. Οι εν λόγω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Η έκθεση αξιολόγησης του Διοικητή της Υπηρεσίας συντάσσεται από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και σε περίπτωση που δεν υπάρχει από τον Γενικό Γραμματέα του ιδίου ως άνω Υπουργείου αρμόδιο για θέματα δημόσιας τάξης. Η εν λόγω έκθεση υπόκειται σε γνωμάτευση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 24
Επιθεώρηση Υπηρεσιών


Οι Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας επιθεωρούνται τακτικώς και εκτάκτως, ως ακολούθως:

α. Από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όταν κριθεί απαραίτητο.

β. Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος από το Διοικητή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας ή τους Υποδιοικητές αυτής, κατόπιν εντολής του Διοικητή, τακτικά μία (1) φορά το τρίμηνο και έκτακτα όταν αυτό διαταχθεί ή κριθεί απαραίτητο.

Η μία από τις ανωτέρω τακτικές επιθεωρήσεις ενεργείται προσωπικά από τον Διοικητή της Διεύθυνσης.
Άρθρο 25
Κανονισμός Αλληλογραφίας – Ωράριο Εργασίας


1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εφαρμόζει τον κανονισμό αλληλογραφίας που ισχύει στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το π.δ. 75/1987 (Α΄ 45) και συμπληρωματικά τους κανονισμούς αλληλογραφίας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τον παραπάνω κανονισμό αλληλογραφίας.


2. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας ακολουθεί το προβλεπόμενο στις διατάξεις του π.δ. 394/2001 (Α΄ 274) ωράριο εργασίας.
Άρθρο 26


Έμβλημα Υπηρεσίας

Θεσπίζεται έμβλημα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο είναι κυκλικού σχήματος, στην περίμετρο του οποίου αναγράφεται «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» σε γραμματοσειρά χρώματος μπλε, ακολουθούμενο από τις λέξεις «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» και «ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ» σε γραμματοσειρά χρυσού χρώματος, διαχωριζόμενες από τέσσερα αστέρια ίδιου χρυσού χρώματος. Στο εσωτερικό του εμβλήματος και εντός κυκλικού φόντου ακτινωτών γραμμών μπλε χρώματος, απεικονίζεται τριπλή ασπίδα που αντιπροσωπεύει τα τρία Σώματα που στελεχώνουν την Υπηρεσία με εναλλαγές χρωμάτων μπλε, χρυσό και μπλε, με λευκό ανάμεσά τους. Στο κέντρο της ασπίδας βρίσκεται σταυρός λευκού χρώματος και ένα σπαθί μπλε χρώματος στραμμένο προς το έδαφος με σταυροειδή φυλακτήρα, από τον οποίο κρέμεται ζυγαριά λευκού χρώματος, σύμβολα που εικονογραφούν τις βασικές αξίες Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Ακεραιότητα. Το έμβλημα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εμφαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα Β΄.
Άρθρο 27
Τελικές διατάξεις Ρύθμιση λεπτομερειών


1. Οι υπηρετούντες στην Υ.Ε.Υ.Σ.Α. ασχολούνται αποκλειστικά με τα καθήκοντά τους και δεν διατίθενται για την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής υπηρεσίας.


2. Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων, η ιεραρχία των βαθμών, δεν αποτελεί κώλυμα μεταξύ ερευνώντος και ερευνώμενου. Για ζητήματα ιεραρχίας εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρ.6 του π.δ. 24/1997.


3. Τυχόν περιορισμοί που προβλέπονται στους κανονισμούς μεταθέσεων και αποσπάσεων των οικείων Σωμάτων και αφορούν τοποθετήσεις, μεταθέσεις ή αποσπάσεις του προσωπικού ή των νεοεξερχόμενων από τις οικείες Σχολές και νεοπροαχθέντων, δεν εφαρμόζονται για όσους επιλέγονται να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4613/2019 και του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις


1. Το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπηρεσιών που εντάχθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας καταλαμβάνεται από τη νέα θητεία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18, χωρίς να προσμετρείται σε αυτή προγενέστερη υπηρεσία του στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας και στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.


2. Κατ’ εξαίρεση: α. Το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετούσε στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη δημοσίευση του ν. 4456/2017 και εντάχθηκε αυτοδικαίως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 4613/2019, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσής του στον τόπο συμφερόντων του, μετά την λήξη της αρχικής τετραετούς θητείας του, στην οποία προσμετρείται και ο χρόνος υπηρεσίας του στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Το αστυνομικό προσωπικό που μετατέθηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας μετά τη δημοσίευση του ν. 4456/2017 και εντάχθηκε αυτοδικαίως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 4613/2019, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ο χρόνος υπηρεσίας του στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας προσμετρείται, εφόσον επιθυμεί, για τη συμπλήρωση της επταετίας του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 21.

γ. Το προσωπικό που υπηρετούσε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά την δημοσίευση του ν. 4613/2019, διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσής του σε Υπηρεσία της επιλογής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 2935/2001, όπως αυτό ίσχυε κατά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 21 του ν. 4613/2019.

Ειδικότερα, το προσωπικό που υπηρετούσε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μετά τη λήξη της αρχικής τετραετούς θητείας του, μετατίθεται σε Υπηρεσία της επιλογής του στην ημεδαπή ή στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία στην ίδια περιοχή περιφερειακής διεύθυνσης Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ Μετά τη λήξη της παράτασης της αρχικής θητείας του, το προσωπικό που υπηρετούσε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσία της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των εδρών ναυτιλιακών ακολούθων για μία και μοναδική φορά, επιφυλασσομένων των γενικών διατάξεων. Οι μεταθέσεις του προηγούμενου εδαφίου που αφορούν Υπηρεσίες στην ημεδαπή, λαμβάνουν χώρα εάν υπάρχει οργανική θέση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αποσπώνται προσωρινά σε Υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου και καταλαμβάνουν, κατά προτεραιότητα, τις κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν εκεί. Το προσωπικό που μετατίθεται δεν δύναται να μετατεθεί, αποσπαστεί ή διατεθεί σε άλλη Υπηρεσία πριν από την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών, με την επιφύλαξη κάθε φορά τυχόν ευμενέστερων ισχυουσών διατάξεων περί μεταθέσεων. Για τη συμπλήρωση της αρχικής τετραετούς θητείας και της παράτασης αυτής που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, προσμετρείται εφόσον επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, ο χρόνος υπηρεσίας του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

δ. Το παραπάνω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί, είτε αμέσως μετά τη συμπλήρωση της κατά τα ανωτέρω θητείας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Σώματος, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον εξακολουθεί να υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Οι παραπάνω μεταθέσεις του προσωπικού διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 4613/2019.


3. Το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των συγχωνευόμενων Υπηρεσιών μεταφέρεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
Άρθρο 29
Καταργούμενες διατάξεις


Τα π.δ. 179/1999 (Α΄ 169) και π.δ. 32/2002 (Α΄ 34) καταργούνται.
Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια