Μέτρα λειτουργίας υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μέτρα λειτουργίας υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του


«Μέτρα λειτουργίας υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της από 11-3-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού  της διάδοσής του” (Α΄55).
β. της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
γ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ..... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114), δ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει, ε. του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121), στ. του π.δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), ζ. του άρθρου 90 του πδ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98 ),
2.Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς αντιμετώπιση των σχετικών με τον ίο COVID-19 ζητημάτων.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Τη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”
(Α΄55) ως ακολούθως:


Α)Υπηρεσίες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ενδεχόμενο γενικής αναστολής λειτουργίας:


I)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Ορίζουμε ως αναγκαίες υπηρεσίες τις κάτωθι:
Γραφείο Γενικής ΓΑΙΝΠ Άτομα (1)
Γραφείο Γενικού Δ/ντη ΓΑΙΝΠ Άτομα (1)
Δ/νση Μελετών Έργων Φυσικών Πόρων και Ενέργειας Άτομα (2)
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Άτομα (1)
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών Άτομα (1)


II)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Ορίζουμε ως αναγκαίες υπηρεσίες τις κάτωθι:

Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΛΛΠΝΕ Άτομα (3)
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΛΛΠΝΕ Άτομα (1)
Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (Τμήμα Α-Β-Γ) Άτομα (4)
Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (Τμήμα Α-Β-Γ-Δ) Άτομα (6)
Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού (Τμήμα Α-Β-Γ) Άτομα (2)
Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας (Τμήμα Α-Β) Άτομα (1)
Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων (Τμήμα Α-Β-Γ) Άτομα (1)
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών Άτομα (2)


III)ΔΔΥ ( Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών)(Τμήμα Α-Β-Γ-Δ) Άτομα (8)


IV)ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


1.ΚΛΑΔΟΣ Α’ (Ασφάλειας & Αστυνόμευσης)

Ο Κλαδάρχης Α΄ Κλάδου και το προσωπικό Γραμματείας
Προσωπικό επιφυλακής ΕΚΣΕΔ/ΚΕΠΙΧ συμφώνως Κανονισμού Λειτουργίας τους
Προσωπικό επιφυλακής Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ)
Για τις Διευθύνσεις-Υπηρεσίες του Κλάδου (ΔΕΜ, ΔΕΠΙΧ, ΔΑΠΘΑΣ, ΔΙΔΙΝΑΛ, ΔΛΑ, ΔΕΛΑΛ, ΥΟΘΕ) το
απαραίτητο Προσωπικό θα περιοριστεί στους Διευθυντές, τους Τμηματάρχες και το προσωπικό
Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.

Για τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα:

Ανατολικό Αιγαίο: To ελάχιστο απαραίτητο πλήρωμα για διατήρηση άμεσης Επιχειρησιακής ετοιμότητας για εκτέλεση του προγραμματισμού περιπολιών ως καταρτίζεται από τους κατά τόπους Λιμενάρχες.
Υπόλοιπες Λιμενικές Αρχές: Ελάχιστο προσωπικό επιφυλακής. Το υπόλοιπο προσωπικό συμφώνως Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Πλοίων και Σκάφων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για μη εργάσιμο ωράριο.
Εναέρια Μέσα: Ελάχιστο προσωπικό επιφυλακής. Το υπόλοιπο προσωπικό επιφυλακής συμφώνως Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων για μη εργάσιμο ωράριο.
Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών και Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών: Ελάχιστο προσωπικό επιφυλακής. Το υπόλοιπο προσωπικό συμφώνως Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας για μη εργάσιμο ωράριο.


2.ΚΛΑΔΟΣ Β’ (Ναυτιλίας)

2 α)Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας

Aναλόγως εξελίξεων κατάστασης: α) η εκ περιτροπής φυσική παρουσία ελάχιστου αριθμού στελεχών για
τη διενέργεια απαραίτητων λειτουργιών χωρίς ωστόσο την αποδοχή φυσικής επικοινωνίας και συνδιαλλαγής με ενδιαφερόμενους, καθώς και συνδυαστικώς β) η εξ αποστάσεως εργασία (teleworking).


2 β)Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Ένα στέλεχος ανά Τμήμα της ΔΙ.Π.ΘΑ.Π. (εκ των τριών Τμημάτων: 1Ο Τμήμα Πρόληψης - Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης, 2ο Τμήμα Τεχνικών Μέσων και 3ο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας), κατά το εργάσιμο ωράριο, προς λήψη και ενημέρωση επί της αλληλογραφίας και την διεκπεραίωση των απαραίτητων και κατεπειγόντων εγγράφων, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με τους αντίστοιχους Τμηματάρχες και τον Διευθυντή ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως διαχείριση σοβαρών περιστατικών ρύπανσης, θα δύναται να
προσέρχεται κατά περίπτωση επιπρόσθετο προσωπικό από το εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα.


2 γ)Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας κατά κρίση Διευθυντή και αναλόγως της σπουδαιότητας των
προς προώθηση υπηρεσιακών θεμάτων. Η αλληλογραφία των τμημάτων θα διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον κριθεί απαραίτητη η φυσική παρουσία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία, αυτή θα εκπληρώνεται από ένα (01) άτομο του αρμόδιου τμήματος.

2 δ)Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

Θέματα έκτακτης φύσεως αρμοδιότητας Δ.Α.Ν., αν και, εφόσον δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν/διευθετηθούν κατ’ οίκον/μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα αντιμετωπιστούν σε adhoc βάση, μέσω προσωπικού ασφαλείας.

2 ε)Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών

Δύο (02) στελέχη τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

2 στ)Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών

Ένα (01) στέλεχος στο Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας καθώς και ένα (01) στο κεντρικ ό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Επιπροσθέτως, το απαραίτητο για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων προσωπικού των Δημοσίων Σχολών Ε.Ν.


3.ΚΛΑΔΟΣ Γ’ (Ελέγχου Πλοίων)
Η συνέχιση εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Αξιωματικό Φυλακής Κ.Ε.Π.


4. ΚΛΑΔΟΣ Δ’ (Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)


4 α) ΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ Δ΄:

Ελάχιστος αριθμός στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος απαιτείται για την λειτουργία του Γραφείου είναι δύο
(02) .

4 β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :

Ελάχιστος αριθμός στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. , ο οποίος απαιτείται για την λειτουργία της Διεύθυνσης
Προσωπικού του ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ενδεχόμενο γενικής αναστολής λειτουργίας είναι ογδόντα τρία (83).

4 γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
Επτά (07) στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4 δ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανογραφικής Υποδομής (κατ’ ελάχιστο): Ένα ή δυο (01 ή 02) άτομο/α σε 24ώρη βάρδια ,αναλόγως του πλήθους παρευρισκόμενων στελεχών του Φορέα και σε κατ΄ οίκον επιφυλακή το σύνολο του προσωπικού.
β) Ηλεκτρονικό Συνεργείο(κατ΄ ελάχιστο): Δύο (02) άτομα σε 24ώρη βάρδια τα οποία θα συντονίζουν τα ζητήματα αποκατάστασης βλαβών αρμοδιότητας συνεργείου και σε κατ οίκον επιφυλακή το σύνολο του προσωπικού.

4 ε) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:

Δύο (02) στελέχη με καθήκοντα τη φύλαξη κτιρίου.

4 στ) ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ:

Η λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δεν είναι απαραίτητη σε ενδεχόμενο γενικής αναστολής λειτουργίας.

5.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ένας (01) Ιατρός σε 8ωρη πρωινή βάρδια σε επταήμερη βάση.
Ένας (01) Ιατρός σε 16ωρη βάρδια κλήσεως σε επταήμερη βάση.
Ένας (01) νοσηλευτής σε 24ωρη βάρδια σε επταήμερη βάση.
Πέντε (05) Διοικητικοί σε πενθήμερη βάση
Επιπροσθέτως, εκτιμάται ότι όσον αφορά ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.- Λιμενικές Αρχές, θα λειτουργήσουν με το προσωπικό επιφυλακής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών και κατά κρίση Προϊσταμένων ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.
Όσον αφορά το πρόσωπο επικοινωνίας και συνεργασίας με τη ΓΓΠΠ, λόγω της υγειονομικής φύσης της έκτακτης ανάγκης, θεωρούμε ότι πρέπει να οριστεί ο Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

V.ΓΔΟΥ (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

1.Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης:

ΔΙΠΡΟΠ Α’-Γ’ για θέματα εξεύρεσης κονδυλίων σε περίπτωση ανεπάρκειας των υφιστάμενων πιστώσεων στους ΑΛΕ του εκτελούμενου προϋπολογισμού και της τήρησης της σχετικής δημοσιονομικής διαδικασίας με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02).

2.Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης:

i) ΔΟΔ Α’, Γραφείο Αποφάσεων Αναλήψεων για την δέσμευση πιστώσεων των οδοιπορικών εξόδων
προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και λοιπών έκτακτων δαπανών με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02).
ii) ΔΟΔ Β’ Εκκαθαριστής αποδοχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. για την καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με ελάχιστο αριθμό στελεχών ένα (01).
iii) ΔΟΔ Γ’ Γραφείο Παγίας Προκαταβολής (Γενικός Διαχειριστής και Ταμίας), προκειμένου διατηρηθεί η απρόσκοπτη προκαταβολή χρημάτων στο προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02).
iv) ΔΟΔ Δ’ Εκκαθαριστής αποδοχών για την καταβολή μισθοδοσίας ΜΠΥ με ελάχιστο αριθμό στελεχών ένα (01).
3.Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών:
ΔΙΠΕΑ Ε’ για θέματα που αφορούν την διάθεση καυσίμων με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02).


VI. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΝΑΝΠ

Σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Α΄ και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Β)Υπηρεσίες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ενδεχόμενο περιορισμού της λειτουργίας:

I)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ορίζουμε ως αναγκαίες υπηρεσίες τις κάτωθι:


Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΑΙΝΠ Άτομα(2)
Γραφείο Γενικού Δ/ντη ΓΓΑΙΝΠ Άτομα(1)
Δ/νση Νησιωτικής Πολιτικής Άτομα(5)
Δ/νση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας Άτομα(3)
Δ/νση Περιβάλλοντος Άτομα(2)
Γραφείο ΠΠΕΑΚ Κυκλάδων Άτομα(1)
Γραφείο ΠΠΕΑΚ Δωδεκανήσου Άτομα(1)
Γραφείο ΠΠΕΑΚ Σάμου Άτομα(1)
Γραφείο ΠΠΕΑΚ Καλύμνου Άτομα(1)
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Άτομα(6)
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Πειραιά Άτομα(3)
Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων Άτομα(2)
Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Άτομα(1)


II)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ορίζουμε ως αναγκαίες υπηρεσίες τις κάτωθι:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΛΛΠΝΕ Άτομα (5)
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΛΛΠΝΕ Άτομα (1)
Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (Τμήμα Α-Β-Γ) Άτομα (6)
Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (Τμήμα Α-Β-Γ-Δ) Άτομα (6)
Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού (Τμήμα Α-Β-Γ) Άτομα (4)
Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας (Τμήμα Α-Β) Άτομα (3)
Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων (Τμήμα Α-Β-Γ) Άτομα (2)
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών Άτομα (2)

III)ΔΔΥ ( Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών))(Τμήμα Α-Β-Γ-Δ) Άτομα (10)


IV)ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1.ΚΛΑΔΟΣ Α’ (Ασφάλειας & Αστυνόμευσης)

Ο Κλαδάρχης Α΄ Κλάδου και το προσωπικό Γραμματείας
Προσωπικό επιφυλακής ΕΚΣΕΔ/ΚΕΠΙΧ συμφώνως Κανονισμού Λειτουργίας τους
Προσωπικό επιφυλακής Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ)
Για τις Διευθύνσεις-Υπηρεσίες του Κλάδου (ΔΕΜ, ΔΕΠΙΧ, ΔΑΠΘΑΣ, ΔΙΔΙΝΑΛ, ΔΛΑ, ΔΕΛΑΛ, ΥΟΘΕ) το απαραίτητο Προσωπικό θα περιοριστεί στους Διευθυντές, τους Τμηματάρχες και το προσωπικό Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.


Για τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα:

Ανατολικό Αιγαίο: To ελάχιστο απαραίτητο πλήρωμα για διατήρηση άμεσης Επιχειρησιακής ετοιμότητας για εκτέλεση του προγραμματισμού περιπολιών ως καταρτίζεται από τους κατά τόπους Λιμενάρχες.
Υπόλοιπες Λιμενικές Αρχές: Ελάχιστο προσωπικό επιφυλακής. Το υπόλοιπο προσωπικό συμφώνως
Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Πλοίων και Σκάφων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για μη εργάσιμο ωράριο.
Εναέρια Μέσα: Ελάχιστο προσωπικό επιφυλακής. Το υπόλοιπο προσωπικό επιφυλακής συμφώνως
Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων για μη εργάσιμο ωράριο.
Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών και Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών: Ελάχιστο προσωπικό επιφυλακής. Το υπόλοιπο προσωπικό συμφώνως Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας για μη εργάσιμο ωράριο.


2.ΚΛΑΔΟΣ Β’ (Ναυτιλίας)

Σε περίπτωση μερικής αναστολής λειτουργίας ΥΝΑΝΠ οι Διευθύνσεις του Κλάδου Β΄ προτείνεται να λειτουργήσουν σε ποσοστά 50-60% περίπου της υπάρχουσας δύναμης τους με ανάλογη παραγωγή έργου.


3.ΚΛΑΔΟΣ Γ΄(Ελέγχου Πλοίων)

3 α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Προτείνεται η φυσική παρουσία ενός Αξιωματικού Λ.Σ. και ενός Υπαξιωματικού ή/και Λιμενοφύλακα.
3 β)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Προτείνεται η επάνδρωση με έναν υπάλληλο της ΔΜΚΠ, ο οποίος θα χειρίζεται τα κατεπείγοντα θέματα, ερχόμενος σε επικοινωνία με τους αντίστοιχους Τμηματάρχες και τον Διευθυντή ΔΜΚΠ.
3 γ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
Προτείνεται η παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠ ενός (01) Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δύο (02)
Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Λιμενοφυλάκων, ενώ τα υπόλοιπα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Διεύθυνσης θα λειτουργούν εξ' αποστάσεως από το σπίτι τους προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της Υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα υφίστανται ήδη για έκτακτα περιστατικά, βάρδιες ετοιμότητας, οι οποίες μπορούν να
συνδράμουν σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί.
3 δ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΑΠΛΕ ενός (01) Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενός (01) Υπαξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Λιμενοφύλακα, ενώ τα υπόλοιπα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Διεύθυνσης θα λειτουργούν εξ' αποστάσεως από το σπίτι τους προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της Υπηρεσίας.
Κατά τις μη εργάσιμες ώρες καθημερινά στον ΚΕΠ εκτελούν Υπηρεσία ένας (01) Αξιωματικός Φυλακής και ένας (01) Τηλεφωνητής (Υπαξιωματικός Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακας). Επιπλέον συνεχώς επί 24ωρου βάσεως στην Κεντρική Πύλη του κτιρίου ΚΕΠ (Γρ.Λαμπράκη 150, Πειραιάς) εκτελούν Υπηρεσία φύλαξης/ελέγχου πρόσβασης δύο (02) Υπαξιωματικοί/Λιμενοφύλακες.

4.ΚΛΑΔΟΣ Δ’ (Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

4α) ΓΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ Δ': Σε περίπτωση μερικής αναστολής, ο αριθμός στελεχών που απαιτείται για την λειτουργία του Γραφείου είναι δύο (02).
4β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ελάχιστος αριθμός στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος απαιτείται για την λειτουργία της Διεύθυνσης Προσωπικού σε περίπτωση μερικής αναστολής λειτουργίας, είναι ογδόντα οχτώ (88).
4γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Εννέα (09) στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4δ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Αναφέρεται ότι σε περίπτωση μερικής αναστολής (λειτουργίας) της Υπηρεσίας μας, το σύνολο του προσωπικού που εκτιμάται ως απολύτως απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της, ανέρχεται σε συνολικά δέκα (10) στελέχη ημερησίως (εργάσιμες ημέρες), εκ των οποίων τα τέσσερα (04) θα εκτελούν ανά δύο Υπηρεσίες στην ΟΤΥ και το Η/Σ, ενώ τις μη εργάσιμες ημέρες μόνον δύο (02) στελέχη ημερησίως, που θα εκτελούν το καθένα Υπηρεσίες στην ΟΤΥ και το Η/Σ.


5.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δύο (02) Ιατροί σε 8ωρη πρωινή βάρδια σε πενθήμερη βάση.
Ένας (01) Ιατρός σε 16ωρη βάρδια κλήσεως σε επταήμερη βάση (24ωρη το σαββατοκύριακο).
Δύο (02) νοσηλευτές σε 8ωρη πρωινή βάρδια εντός κτιρίου ΥΝΑΝΠ σε πενθήμερη βάση.
Δέκα (10) Διοικητικοί, δύο σε κάθε γραφείο σε 8ωρη πρωινή βάρδια εντός κτιρίου ΥΝΑΝΠ σε πενθήμερη βάση.

V.ΓΔΟΥ (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

1.Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών με ποσοστό 50% της σύνθεσης προσωπικού επί της υφιστάμενης
δύναμης:
Για την εξόφληση όλων των δαπανών του ΥΝΑΝΠ ( με εξαίρεση τη μισθοδοσία και τις δαπάνες που
καλύπτονται από το ΠΔΕ), σε περίπτωση που θα εκδίδονται Χρηματικά Εντάλματα από τη ΔΟΔ, με
ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02), ενός (01) με ρόλο λογιστή και ενός (01) με ρόλο προϊσταμένου
λογιστή.
2.Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης με ποσοστό 30% της σύνθεσης προσωπικού επί της υφιστάμενης δύναμης:
i) ΔΙΠΡΟΠ Α’, για θέματα εξεύρεσης κονδυλίων σε περίπτωση ανεπάρκειας των υφιστάμενων πιστώσεων στους ΑΛΕ του εκτελούμενου προϋπολογισμού με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02).
ii) ΔΙΠΡΟΠ Β’ για θέματα διαχείρισης πιστώσεων του ΠΔΕ ελάχιστο αριθμό στελεχών ένα (01)
iii) ΔΙΠΡΟΠ Γ’ για θέματα τήρησης της σχετικής δημοσιονομικής διαδικασίας με ελάχιστό αριθμό στελεχών
ένα (01)
iv) ΔΙΠΡΟΠ Δ’ για θέματα διαχείρισης πιστώσεων των ΔΣΕΝ και των Εποπτευόμενων Φορέων με ελάχιστο αριθμό δύο (02).

3.Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης με ποσοστό 61% της σύνθεσης προσωπικού επί της υφιστάμενης δύναμης:

i) ΔΟΔ Α’ , για την εκκαθάριση δαπανών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την εξασφάλιση χαμηλού επιπέδου KPI του Φορέα με ελάχιστο αριθμό στελεχών είκοσι τρία (23).
ii) ΔΟΔ Β’ , για την εκκαθάριση μισθοδοσίας προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με ελάχιστο αριθμό στελεχών τρία (03).
iii) ΔΟΔ Γ’ , για διαχείριση Πάγιας Προκαταβολής Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, χορήγηση προκαταβολών-εξοφλήσεων σε δικαιούχους με ελάχιστο αριθμό στελεχών πέντε (05).
iv) ΔΟΔ Δ’, για την διαχείριση δωρεών, εκκαθάριση μισθοδοσίας ΜΠΥ/ΙΔΑΧ/Πλοηγικής Υπηρεσίας, εκκαθάριση δαπανών άγονων γραμμών, αποζημίωση ΤΚΕΠ-ΥΕΑΝΕΘ και εκκαθάριση δαπανών πλοηγικής Υπηρεσίας με ελάχιστο αριθμό στελεχών ένα (01) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δώδεκα (12) ΜΠΥ/ΙΔΑΧ.

4.Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών με ποσοστό 30% της σύνθεσης προσωπικού επί της υφιστάμενης δύναμης:

i) ΔΙΠΕΑ Α’,για χειρισμό θεμάτων συγκρότησης επιτροπών σύνταξης, παρακολούθησης ή και
τροποποιήσεων επιτροπών με ελάχιστο αριθμό ένα(01)
ii) ΔΙΠΕΑ Β’, για χειρισμό θεμάτων τακτικών διαγωνισμών με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02)
iii) ΔΙΠΕΑ Γ’, για χειρισμό θεμάτων συνοπτικών διαγωνισμών (πρόχειρων-απευθείας) με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02)
iv) ΔΙΠΕΑ Δ’, για έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών έργων, συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02)
v) ΔΙΠΕΑ Ε’, για θέματα που αφορούν τις εγκρίσεις καυσίμων και των έλεγχο των αποθηκών με ελάχιστο αριθμό στελεχών δύο (02).

VI. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΝΑΝΠ
Σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Α΄ και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια