Πειραιάς, 07 Απριλίου 2020  
Αριθ. Πρωτ.:  2411.1/21876/2020
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
   ΑΠΟΦΑΣΗ
  
ΘΕΜΑ:  Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών κατά Τοποθετήσεων- Μεταθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 33/09 (Α' 50) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού ΛΣ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Το Ν. 4504/17 (Α΄ 184). γ) Την Αριθ.Πρωτ.:2411.1/82431/14-11-2019 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΛΟΘ4653ΠΩ-Γ6Ψ). δ) Το Αριθ. Πρωτ.:   Φ.200/Ε/15/11-03-2019   έγγραφο Π.  Ε  .  Α  .Λ.Σ.
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση του υπό στοιχείου (στ) της αριθμ. 1 παραγράφου της αναφερόμενης στο προοίμιο της παρούσας (γ) σχετικής απόφασης και ορίζουμε: α) Τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ Ελευθέριο (ΑΜ 1187 - Δ.Ν.ΕΡ.), σε αντικατάσταση του Αντιπλοιάρχου  Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ιωάννη (ΑΜ 2968 - Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ), ως τακτικό μέλος, μετά ψήφου στο εν θέματι συμβούλιο. β) Τον Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΔΡΑΜΗΤΙΝΟ Γεώργιο (ΑΜ 3084 - 7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), σε αντικατάσταση του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. ΜΑΚΡΗ Γεωργίου (ΑΜ 1032 - Α.Ε.Ν./ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), ως αναπληρωματικό μέλος, μετά ψήφου στο εν θέματι συμβούλιο. 2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.                                        
                       
                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                 
 Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ      
1. Τα Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του κειμένου        (μέσω των Υπηρεσιών τους)  
 2. Εισηγητής Δ.Π. Α΄(ως Γραμματέας του Συμβουλίου)
ΙI. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                 
 1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ   
 2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.                                                  
 3. Υ.ΝΑ.Ν.Π. /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.     
 4. Υ.ΝΑ.Ν.Π. /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.                                                         
5. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Δ.Κ. Δ΄ - Δ.Π.    
6. Υ.ΝΑ.Ν.Π. /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Π. Α΄   
7. Π.Ε.Α.Λ.Σ. - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.