ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (συντομογραφικά ΠΕΑΛΣ) «Hellenic Coastguard Officers’ Union» (HCOU) με έδρα τον Πειραιά.


ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών, μεταξύ των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ).

2. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης με Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδής φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

3. Η προάσπιση και τόνωση του στρατιωτικού χαρακτήρα, των Αρχών – Αξιών – και Παραδόσεων του Λιμενικού Σώματος.

4. Η διατήρηση και περαιτέρω προώθηση, της πλήρους και σε όλα τα επίπεδα, εξομοίωσης των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος με τους συναδέλφους τους των Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Η διασφάλιση και ενίσχυση της αποτελεσματικής και αξιοκρατικής λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος, στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και στρατιωτικών κανονισμών.

6. Η συνεχής αναβάθμιση των, από το Λιμενικό Σώμα, προσφερόμενων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών.

7. Η βελτίωση των διαδικασιών, μέσων και συνθηκών εργασίας που αφορούν την εκτέλεση της αποστολής και του έργου του Λιμενικού Σώματος συνολικά.

8. Η προαγωγή και ανύψωση του επαγγελματικού και επιστημονικού επιπέδου των μελών της «Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος».

9. Η προάσπιση της προσωπικής/επαγγελματικής αξιοπρέπειας και η αναβάθμιση της θέσης και ρόλου του Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος, μέσα στον ευρύτερο χώρο Υπηρεσιακής δράσης του και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

10. Η σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης και η προβολή του ρόλου του Λιμενικού Σώματος στην ελληνική πραγματικότητα, διαχρονικά.


ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

1. Η δια του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιδίου ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ή δελτίου), προβολή των θέσεων και απόψεων της Ένωσης.

2. Η διοργάνωση κάθε είδους επιμορφωτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών, κοινωνικών εκδηλώσεων ως και η ανάπτυξη/προώθηση της έρευνας σε αντικείμενα του ευρύτερου ενδιαφέροντος του Λιμενικού Σώματος.

3. Οι αναφορές, παραστάσεις και επικοινωνία με διοικητικές και άλλες Αρχές του κράτους, για κάθε ζήτημα που αφορά του σκοπούς της Ένωσης.

4. Η εκπόνηση και έκδοση επιστημονικών μελετών, προτάσεων ή γνωμοδοτήσεων, για κάθε θέμα επαγγελματικής κατάστασης και εργασιακού ενδιαφέροντος των μελών της ΠΕΑΛΣ και του Λιμενικού Σώματος.

5. Η καταγγελία και έγκληση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών Αρχών της χώρας (ως και άλλων αρμοδίων διεθνών οργανισμών), κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας που με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρει ή αφορά τα μέλη της ΠΕΑΛΣ ή το Λιμενικό Σώμα γενικότερα.

6. Η εξασφάλιση/ απόκτηση: σταθερών εγκαταστάσεων, πλωτών ή χερσαίων μέσων, βιβλίων, εξοπλισμού, συσκευών και κάθε είδους κατάλληλων υλικών, για χρήση από τα μέλη προς κάλυψη αναγκών της ΠΕΑΛΣ.

7. Η συγκέντρωση προτάσεων των μελών της, η επεξεργασία και η προώθησή τους σε ειδικές συνεδριάσεις του Δ.Σ ή των Γ.Σ.

8. Η σύμπραξη και συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες και Ενώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς.

9. Η παροχή κάθε είδους Νομικής, Οικονομικής ή άλλης βοήθειας προς τα μέλη για την αντιμετώπιση Επαγγελματικών/Υπηρεσιακών προβλημάτων τους και η δημιουργία ανάλογων κεφαλαίων για υλοποίηση αυτών των μορφών βοήθειας.

10. Κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο, που κατατείνει στην ικανοποίηση των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών προβλημάτων των μελών και του κλάδου.

11. Απαγορεύεται ρητά η κήρυξη απεργίας από το σωματείο ως και η συμμετοχή του σ’ αυτή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ

Το σωματείο περιλαμβάνει Μέλη, που κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Ιδρυτικά Μέλη

2. Τακτικά Μέλη

3. Επίτιμα Μέλη


ΑΡΘΡΟ 5

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι εκείνοι που υπέγραψαν το Πρακτικό Ίδρυσης του και το αρχικό Καταστατικό του. Κανείς άλλος πέρα απ’ αυτούς δεν μπορεί να ανακηρυχθεί Ιδρυτικό Μέλος.

2. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών χωρίς οποιοδήποτε προνόμιο ή ευνοϊκή διάκριση, υποχρεούνται δε να καταβάλλουν συνδρομές ίσες προς εκείνες των τακτικών μελών.


ΑΡΘΡΟ 6

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ως τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγράφονται μόνον οι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος από την ημέρα, κατάταξής τους οπουδήποτε κι αν υπηρετούν


ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Ως Επίτιμα μέλη μπορούν, ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας και 

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , να ονομάζονται Αξιωματικοί που έχουν προσφέρει στο σωματείο ή στο Λιμενικό Σώμα όλως εξαιρετικές υπηρεσίες.

2. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη, εκτός από τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομής και δεν μπορούν να μετέχουν στα όργανα του σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του σωματείου θα πρέπει:

α) Να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Να δηλώσει ρητά στην αίτησή του, ότι αποδέχεται τις διατάξεις αυτού του καταστατικού και ότι εξουσιοδοτεί το σωματείο να εισπράττει την συνδρομή του απ’ ευθείας μέσω της Υπηρεσίας.

γ) Να καταβάλλει το χρηματικό ποσό που απαιτείται για εγγραφή και την συνδρομή του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει εάν θα την εγκρίνει ή όχι. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή.

3. Εάν το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει την αίτηση κοινοποιεί την απόφασή του εντός μηνός από την έκδοσή της στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) τακτική ή έκτακτη, η οποία αποφαίνεται οριστικά με μυστική ψηφοφορία πριν κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση ασκείται με γραπτή αίτηση που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

4. Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ., των Περιφερειακών εκπροσώπων και της Ελεγκτικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της Ένωσης δεν είναι συμβατή με τη συμμετοχή τους  ως μέλη σε άλλα σωματεία του ίδιου κλάδου. 


ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, όταν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.

2. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου με εγγραφή ή προφορική πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση.

3. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος, που δεν αντιστρατεύεται τους σκοπούς της.

4. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν το ζητήσει η πλειοψηφία του Δ.Σ.

5. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό του σωματείου και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων του.

6. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το σωματείο με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο αφού προηγουμένως έχει καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές του.


ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Με έγγραφη αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή επέρχεται από την ημερομηνία που θα εκδοθεί σχετική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Μετά την παρέλευση ενός έτους από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από το Λιμενικό Σώμα.

γ) Όταν καθυστερούν την καταβολή των εισφορών τους πέρα του έτους και δεν φροντίζουν να τις τακτοποιήσουν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθούν εγγράφως από τον Ταμία.

δ) Όταν επιβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η ποινή της οριστικής αποβολής.

ε) Αν για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του Αξιωματικού του Λ.Σ. μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

στ) Όταν παραβιάζει το καταστατικό, απειθαρχεί σε αποφάσεις του Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα της Ένωσης.


ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

1. Δικαίωμα επανεγγραφής μέλους υφίσταται:

α) Στην (α) περίπτωση διαγραφής του άρθρου 10, μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία διαγραφής του.

β) Στην (β) περίπτωση διαγραφής του άρθρου 10, μόνο όταν επανέλθει στην ενέργεια κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης ή βάσει νομοθετικής ρύθμισης.

γ) Στην (γ) περίπτωση διαγραφής του άρθρου 10, όταν τακτοποιήσει τις οφειλές του.

2. Στα διαγραφόμενα μέλη, οι καταβληθείσες εισφορές σε κάθε περίπτωση δεν επιστρέφονται.


ΑΡΘΡΟ 12

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1. Μέλος της ΠΕΑΛΣ που με τη διαγωγή του εντός και εκτός υπηρεσίας, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Λιμενικού Σώματος ή εναντιώνεται προς τους σκοπούς που αυτή επιδιώκει ή παραβαίνει διατάξεις αυτού του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.

2. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν, για τις παραπάνω πράξεις είναι:

α) Η σύσταση

β) Η προσωρινή αποβολή διάρκειας μέχρι ενός έτους

γ) Η οριστική αποβολή

3. Η ποινή της σύστασης επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. Οι ποινές της προσωρινής αποβολής και της οριστικής αποβολής επιβάλλονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ., το οποίο επιλαμβάνεται μετά από πρόταση τριών τουλάχιστον μελών του,  είτε μετά από έγγραφη πρόταση δέκα (10) τουλάχιστον μελών της ΠΕΑΛΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη επιβολή ποινής είναι η προ πέντε εργάσιμων ημερών κλήση του μέλους σε απολογία. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

4. Κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των εκλογών μέχρι και τη διεξαγωγή αυτών δεν επιτρέπεται να επιβληθεί καμιά ποινή και η εξέταση εκκρεμουσών υποθέσεων αναστέλλεται.


ΑΡΘΡΟ 13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1. Οι πόροι της ΠΕΑΛΣ προέρχονται:

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής και συνδρομής των μελών και τις έκτακτες εισφορές τους.

β) Από τα εισοδήματα και την αξιοποίηση της περιουσίας.

γ) Από τα έσοδα των δωρεών, κληρονομιών και κληροδοτημάτων που γίνονται αποδεκτά με απόφαση του Δ.Σ. καθ’ όσον αφορά στις δωρεές, και της Γενικής Συνέλευσης για τα λοιπά. Απαγορεύεται αποδοχή ανώνυμης δωρεάς.

δ) Από τα έσοδα που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις, που επιτρέπεται να διοργανώνονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

ε) Από τα έσοδα από διαφημίσεις σε περιοδικό ή εφημερίδα ή ιστοσελίδα της Ένωσης.

στ) Από τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, λαχειοφόρους αγορές και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

ζ) Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση.

2. Απαγορεύεται να γίνονται δεκτές εισφορές και ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

3. Για να αποκτηθεί ακίνητη περιουσία από την ΠΕΑΛΣ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η εκμετάλλευσή της σε καμιά περίπτωση δεν προσδίδει στο σωματείο χαρακτήρα κερδοσκοπικό. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης ακίνητη περιουσία να πωλείται ή μεταβιβάζεται.

4. Περιουσία της ΠΕΑΛΣ αποτελούν το σύνολο των χρημάτων του Ταμείου της καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο κινητό ή ακίνητο, που αποκτήθηκε από τους παραπάνω πόρους.

5. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μηνιαία συνδρομή ορίζεται σε 4 Ευρώ και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.

6. Τα μέλη της ΠΕΑΛΣ αποδέχονται ανεπιφύλακτα και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίτηση εγγραφής τους, να εισπράττει την πιο πάνω συνδρομή ή τυχόν έκτακτες εισφορές από την Υπηρεσία τους με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, βάσει ονομαστικής κατάστασης που διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την οικεία Διαχείριση Χρηματικού για το σκοπό αυτό. Τα μέλη μπορούν επίσης να δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής τους και να καταβάλλουν τις εισφορές τους, εφόσον το επιθυμούν, απ’ ευθείας στην ΠΕΑΛΣ.

7. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει ευεργέτες του σωματείου εκείνους που προσφέρουν ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, που αντιστοιχούν σε περισσότερες των διακοσίων (200) ετήσιων συνδρομών και δωρητές εκείνους που οι προσφορές τους αντιστοιχούν σε περισσότερες των εκατό (100) ετησίων συνδρομών.


ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Νοεμβρίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

2. Η οικονομική κατάσταση της ΠΕΑΛΣ φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται τον Οκτώβριο κάθε έτους, Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του έτους που τελείωσε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου.

4. Οι δαπάνες της ΠΕΑΛΣ πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που γίνεται από την Γενική Συνέλευση. Τροποποίηση του προϋπολογισμού μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα  της Ένωσης είναι:

1)Η Γενική Συνέλευση, 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, 3) Η Ελεγκτική Επιτροπή


ΑΡΘΡΟ 16

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση η οποία διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη είναι το ανώτατο όργανο και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

2. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. μια φορά το χρόνο και δύναται να ενταχθεί στο πλαίσιο Συνεδρίου. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε από το Δ.Σ. όταν κρίνεται αναγκαίο, είτε όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. με τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα το αργότερο.

3. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης καλούνται από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ένα μήνα νωρίτερα με προσκλήσεις που ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι προσκλήσεις ανακοινώνονται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησής της.

4. Οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης

β) τον ακριβή τόπο και χώρο της συνέλευσης

γ) τα θέματα που θα συζητηθούν

Ως τόπος μπορεί να ορίζεται η πόλη του Πειραιά ή και οποιαδήποτε άλλη πόλη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η πρώτη Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και πραγματοποιείται την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στη νέα αυτή (δεύτερη) Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση, τότε αναβάλλεται και πραγματοποιείται τρίτη Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν συγκεντρώνει τον παραπάνω αριθμό μελών, η προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση διαλύεται. Τότε με απόφαση του Δ.Σ. αυτή μπορεί να μετατραπεί σε συγκέντρωση με ενημερωτικό χαρακτήρα.

Για την παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται στην Γενική Συνέλευση το ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των  ¾  του αριθμού των παρόντων μελών.

6. Την έναρξη των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει του λόγους της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία υπογράφει ο Ταμίας. Διαβάζονται από τον Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση.

7. Την Γενική Συνέλευση διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων απαιτείται παρουσία του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του αριθμού των παρόντων μελών και μυστική ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση της χειρός σε περίπτωση δε αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Αν όμως πρόκειται για αρχαιρεσίες, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, Εμπιστοσύνη στα όργανα του σωματείου, Έγκριση Λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα, η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.


ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Μπορεί να αποφασίσει και για θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αν το θέμα αυτό τεθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών.

β) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

γ) Εγκρίνει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Ελέγχει τη  λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.

ε) Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.

στ) Κάθε τρία (3) χρόνια εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού και τη διάλυση του σωματείου.

η) Προγραμματίζει την ετήσια ή εξαμηνιαία τακτική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου

θ) Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών του σωματείου που προβλέπονται από το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ι) Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών του σωματείου

ια) Επισημαίνει τα προβλήματα και θέματα που απασχολούν τα μέλη και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον τρόπο και διαδικασία επίλυσής τους

ιβ) Παύει τα μέλη του Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όταν αυτή αποφασίζει και για τα θέματα των εδαφίων (δ) και (ε) της προηγούμενης παραγράφου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τον χρόνο που πέρασε

β) Ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό έλεγχο του περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου

δ) Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.


ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, με 3ετή θητεία και πέντε (5) αναπληρωματικά.

2. Συνέρχεται σε συνεδρίαση εντός 10ημέρου από την εκλογή του με επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος μέλους και σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας αυτού από οποιονδήποτε εκλεγέντα. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία, καθώς και τους υπεύθυνους διαφόρων τομέων δραστηριότητας που καθορίζονται από αυτό. Η ψηφοφορία γίνεται χωριστά για κάθε θέση και αρκεί σχετική πλειοψηφία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης και χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου σύμφωνα με τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις της Γενικής Συνέλευσης. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί σ’ αυτές και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων, συντάσσει και υποβάλλει τον ισολογισμό, προϋπολογισμό και απολογισμό. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, λαμβάνει κάθε μέτρο που ενδείκνυται για τη σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων, προσλαμβάνει Νομικούς Συμβούλους για την διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεών του και γενικά υλοποιεί το καταστατικό.

4. Οι θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθες και δεν επιτρέπεται στα μέλη του να προσφέρουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή, ή να συνάπτουν συμβάσεις που προβλέπουν αμοιβή.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) μέλη του.

6. Τα μέλη, που υπηρετούν εκτός Αττικής μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης και λογίζονται ως παρόντα. 

7. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Μπορεί να συγκαλείται και έκτακτα από τον Πρόεδρό του ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) μελών του στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή αίτησης.

9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και εκπίπτει του αξιώματός του. Στην επόμενη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει την έκπτωση αυτή. Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει έγγραφη παραίτηση.

10. Τη θέση εκείνου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτείται ή εκπίπτει του αξιώματός του ή παύεται από την Γενική Συνέλευση καταλαμβάνει ο πρώτος από τους αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί ή τυχόν εξαντλήθηκε ο πίνακας το Δ.Σ. λειτουργεί νόμιμα χωρίς την διενέργεια εκλογών εφ’ όσον εξακολουθεί να υπάρχει η νόμιμη απαρτία (7 μέλη).


ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Συντονίζει το έργο της Διοίκησης και εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις διοικητικές και δικαστικές αρχές καθώς και απέναντι σε τρίτους.

2. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα σχετικά θέματα.

3. Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ένωσης, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., εποπτεύει τους λογαριασμούς και το ταμείο της Ένωσης και συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής, δαπανών, τα παραστατικά εισπράξεων - πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση.

4. Εκθέτει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Α' - Β' Αντιπρόεδρος στο συνέδριο τη δράση της Ένωσης.

5. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Α' -  Β' Αντιπρόεδρος με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

6. Αν ο Πρόεδρος αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, έχει δικαίωμα να πράξει τούτο o Α' - Β' Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β’ Αντιπρόεδρος. Είναι υπεύθυνος:

α) για τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης.

β) παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο και ενημερώνει τον Πρόεδρο.

γ) εισηγείται στον Πρόεδρο συναντήσεις με παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

δ) τηρεί το αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα.

στ) ενημερώνει το Δ.Σ και τη Γ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω.

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρώνει τον Α’ Αντιπρόεδρο με τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνος για την Τράπεζα Αίματος και Σώματος.

Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Ταμία. Εκπροσωπεί την Ένωση στην Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Προσωπικού εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από το Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 20

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Εκπροσωπεί την Ένωση μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ σε κάθε αρχή και κάθε φυσικό πρόσωπο. 

2. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα. 

3. Φυλάσσει την σφραγίδα του σωματείου. 

4. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

5. Τηρεί και φυλάσσει όλα τα βιβλία του σωματείου πλην των οικονομικών. 

6. Τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία της Ένωσης. 

7. Ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Γενικών Συνελεύσεων και περιουσίας του Σωματείου και υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω, στα μέλη της Ένωσης που θα το ζητήσουν. 

8. Υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. όταν ζητηθεί έγγραφα από μέλος και μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

9. Ο Γενικός Γραμματέας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.


ΑΡΘΡΟ 21

ΤΑΜΙΑΣ

1. Είναι υπεύθυνος του ταμείου και γενικά των οικονομικών υποθέσεων του σωματείου

2. Ενεργεί εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις και πληρωμές με εντάλματα πληρωμής τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα

3. Υποχρεούται να καταθέσει σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τα χρήματα πέρα του ποσού των χιλίων (1000) Ευρώ, το οποίο μπορεί να έχει στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.

4. Τηρεί όλα τα οικονομικά – διαχειριστικά βιβλία που αριθμούνται και υπογράφονται στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ.

5. Συντάσσει και υποβάλλει έγκαιρα στο Δ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και ισολογισμό.

6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Ταμίας αναπληρώνεται από τον Γ΄ Αντιπρόεδρο ή άλλος μέλος του Δ.Σ. πλην του Προέδρου, του Α΄-Β΄ Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα.


ΑΡΘΡΟ 22

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

1. Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ.

2. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ένωσης.

3. Είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Δ.Σ.

4. Φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων της Ένωσης και κάθε άλλης αρχής.


ΑΡΘΡΟ 23

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει τριετή θητεία και εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο . Είναι τριμελής και έχει ακόμα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με μέριμνα του πρώτου μέλους του συνδυασμού που πλειοψήφησε μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή της. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχτηκε για ελεγκτική επιτροπή.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης. Στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, που διευθύνει τις εργασίες της.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές και διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Ταμία.

5. Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει πρακτικό για την οικονομική κατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου που στην συνέχεια υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την σύγκληση εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς της. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκληθεί μέσα σε 5 ημέρες.


ΑΡΘΡΟ 24

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι Αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε τρία χρόνια για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται σε ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων του σωματείου. Από της προκήρυξης των εκλογών και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκλογών δεν εξετάζονται αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στο σωματείο.

2. Από την ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (με 3 ακόμη αναπληρωματικά μέλη), που αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή τους.

3. Εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλονται σ’ αυτή έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας και για ένα μόνο όργανο, από κάθε ενδιαφερόμενο (και ταμειακώς εντάξει) μέλος. Οι υποψηφιότητες είναι μεμονωμένες και ποτέ στα πλαίσια εκλογικών συνδυασμών. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

4. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στην έδρα του σωματείου που βρίσκεται στην πόλη του Πειραιά, όπου ψηφίζουν όσα μέλη υπηρετούν στο νομό Αττικής. Τα μέλη που υπηρετούν εκτός Αττικής ή τα κωλυόμενα μέλη ψηφίζουν με την αποστολή στην Εφορευτική Επιτροπή συστημένης επιστολής, η οποία περιέχει τον έντυπο φάκελο στον οποίο είναι κλεισμένο το ψηφοδέλτιο.

5. Η διαδικασία της ψηφοφορίας με συστημένη επιστολή έχει ως εξής:

Τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει στα μέλη που υπηρετούν εκτός Αττικής το ψηφοδέλτιο καθώς και ειδικό φάκελο εντός του οποίου πρέπει υποχρεωτικά αυτό να τοποθετηθεί.

6. Σφραγισμένα ψηφοδέλτια που έχουν αποσταλεί από τους εκλογείς πρέπει από πλευράς εγκυρότητας και αυθεντικότητας να συμφωνούν προς τις σχετικές οδηγίες της Εφορευτικής επιτροπής και με ευθύνη του αποστολέος να φθάνουν σ’ αυτήν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη των εκλογών ημέρα οπότε θα παραλαμβάνονται από την Εφορευτική επιτροπή και η Ταχυδρομική Θυρίδα θα κλείνεται. Κατά το άνοιγμα της Ταχ. Θυρίδας θα παρευρίσκονται όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που είναι υπεύθυνα για την ασφαλή φύλαξη των ταχυδρομικών φακέλων μέχρι την επομένη συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

7. Προς διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας κατά την ταχυδρομική διαβίβαση των φακέλων πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Ο αποστολέας – ψηφοφόρος τοποθετεί το σφραγισμένο ψηφοδέλτιο στο φάκελό του χωρίς καμία απολύτως ένδειξη ή σημείωση επ’ αυτού, εντός άλλου εμπορικού φακέλου.

β) Εντός του ίδιου (ταχυδρομικού φακέλου) εσωκλείει και φωτοαντίγραφο του δελτίου Υπηρεσιακής του ταυτότητας.

γ) Στο εξωτερικό του ταχυδρομικού φακέλου αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του.

δ) Ως παραλήπτη του φακέλου ο ψηφοφόρος αναγράφει την ειδική Ταχυδρομική Θυρίδα που υποδεικνύεται στην επιστολή οδηγιών της Εφορευτικής Επιτροπής.

ε) Κατά την ημέρα και τον χρόνο της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ο ταχυδρομικός φάκελος αποσφραγίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, σημειώνεται στο σχετικό εκλογικό κατάλογο ότι ο αποστολέας – ψηφοφόρος ψήφισε και ο περιεχόμενος σφραγισμένος φάκελος ρίχνεται στην κάλπη. 

8. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία στην καθορισμένη από την Εφορευτική Επιτροπή έδρα, ημέρα, και από ώρας 09:00 έως 16:00, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου που ορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Η προτίμηση των εκλογέων θα εκφράζεται με σταυροθεσία μέχρι έντεκα σταυρών για το Δ.Σ. και μέχρι τριών σταυρών για την Ε.Ε. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφισάντων, βάσει του εκλογικού καταλόγου, το οποίο μονογράφεται σε όλες τις σελίδες του και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα προσερχόμενα να ψηφίσουν μέλη, αφού επιδείξουν την ταυτότητά τους, αναγνωριστούν στον ενιαίο εκλογικό κατάλογο, ρίχνουν τον σφραγισμένο φάκελο στην κάλπη η οποία έχει ελεγχθεί και σφραγισθεί πριν την έναρξη της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή.

9. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη, γίνεται καταμέτρηση των φακέλων και στη συνέχεια αποσφράγιση των φακέλων και διαλογή των ψήφων. Μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή καταχωρίζει στο τηρούμενο πρακτικό διαλογής τις ψήφους που έλαβε κάθε ένας από τους υποψηφίους και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς κατά σειρά και ξεχωριστά για κάθε όργανο.

10. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο πλειοψηφίσαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φυλάσσεται από αυτό μέχρι να συμπληρωθεί εξάμηνο από τις εκλογές, εκτός αν υποβληθούν ενστάσεις, οπότε φυλάσσεται μέχρι να περατωθεί η εκδίκασή τους.

11. Με ευθύνη της Εφορευτικής επιτροπής και του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης που προκήρυξε τις εκλογές καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης αυτούσιο το πρακτικό διαλογής.

12. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για οποιαδήποτε άλλο θέμα προκύψει αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης, την διαδικασία και την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.


ΑΡΘΡΟ 25

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα σε σχήμα πηδαλίου πλοίου, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει εξωτερικά ή επωνυμία του και στο κέντρο δύο χιαστί άγκυρες.


ΑΡΘΡΟ 26

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Στο Σωματείο τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα βιβλία, και επιπλέον οποιοδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ. για την καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων του.

2. Ειδικότερα τηρούνται:

α) Μητρώο Μελών

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικών Συνελεύσεων

δ) Βιβλίο Ταμείου

ε) Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής

στ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και εξερχομένων εγγραφών και

ζ) Βιβλίο Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του σωματείου

3. Ακόμα τηρούνται ξεχωριστά για κάθε τομέα αρχεία:

α) Ανακοινώσεων

β) Νομοθεσίας

γ) Αλληλογραφίας

δ) Εκπονηθησών Μελετών και 

ε) Κάθε άλλου στοιχείου χρήσιμου για την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 27

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνταχθεί εσωτερικός κανονισμός που θα ρυθμίζει διάφορα ζητήματα διάρθρωσης και εσωτερικής λειτουργίας του σωματείου που δεν προβλέπονται από αυτό το Καταστατικό.

2. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η λειτουργία και να καθορίζεται η δομή της Περιφερειακής οργάνωσης του σωματείου.

3. Οι περιφερειακοί εκπρόσωποι εκφράζουν τις θέσεις της Ένωσης και λειτουργούν για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελώντας τις αποφάσεις του.

4. Επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή σχετικής αίτησης. 


ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1. Η ιδιότητα των μελών των διαφόρων οργάνων της ΠΕΑΛΣ είναι τιμητική και άμισθη. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται στα μέλη των οργάνων που δραστηριοποιούνται για υποθέσεις της ΠΕΑΛΣ οι κάθε είδους δαπάνες που προέρχονται από την παραπάνω αιτία.

2. Για την διεκπεραίωση δραστηριοτήτων της ΠΕΑΛΣ που δεν μπορούν να καλυφθούν από το δυναμικό των μελών του, είναι δυνατή η απασχόληση αμειβομένου προσωπικού και μέσων, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟ 29

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του σωματείου μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του σωματείου χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου (½) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου λαμβάνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από πρόταση του ενός (1/5) των μελών. Στη τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση (η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού) υποχρεούται να κινήσει την διαδικασία της τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα.

3. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που αποφασίζει τη διάλυση.


ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε αποτελούμενο από 29 άρθρα, εγκρίθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου και θα ισχύει από την απόφαση του Δικαστηρίου για την έγκρισή του.