Προτάσεις - Παρατηρήσεις ΠΕΑΛΣ προς υιοθέτηση ,στο υπό επεξεργασία νέο σχέδιο π.δ. τοποθετήσεων - μεταθέσεων
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προτάσεις - Παρατηρήσεις ΠΕΑΛΣ προς υιοθέτηση ,στο υπό επεξεργασία νέο σχέδιο π.δ. τοποθετήσεων - μεταθέσεων


Πειραιάς, 25-05-2020
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/29/2020

ΠΡΟΣ:
-          ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚ-Δ΄
-          ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ

ΚΟΙΝ.:
-          Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
-          Γρ. κ. Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
-          Γρ. κ. Α Υ΄ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
-          Γρ. κ. Β Υ΄ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


ΘΕΜΑ: Προτάσεις  -  Παρατηρήσεις ΠΕΑΛΣ προς υιοθέτηση στο υπό επεξεργασία νέο σχέδιο π.δ. τοποθετήσεων - μεταθέσεων

1.                   Κατόπιν ενημέρωσής μας αναφορικά με την πρωτοβουλία προώθησης π.δ. περί μεταθέσεων και μελετώντας το σχετικά, σας γνωρίζουμε κύριες προτάσεις – παρατηρήσεις μας ως κάτωθι:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2 Εξειδίκευση των αντικειμενικών κριτηρίων

Άρθρο 2 παρ.1 α΄ "Πρώτη Κατηγορία", ββ "Λιμενικές Αρχές" – Να προστεθεί Β΄Λ/Τ ΚΥΘΗΡΩΝ

Άρθρο 2 παρ. 1 γ΄ "Τρίτη Κατηγορία" – Να διαγραφεί  αα) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νήσων, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Καλύμνου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κύμης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Σύρου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Χίου.

Άρθρο 2 παρ. 1 γ΄ "Τρίτη Κατηγορία" ββ "Λιμενικές Αρχές" – Να προστεθεί Χώρας Σφακίων

Άρθρο 2 παρ. 1 δ΄ "Τέταρτη Κατηγορία" – Να προστεθεί  αα) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νήσων, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Καλύμνου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κύμης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Σύρου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Χίου.
Οι 3η, 6η, 8η και 9η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 2 παρ. 1 ε΄ "Πέμπτη Κατηγορία", αα "Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΑ.ΑΚΤ." – Να διαγραφεί  Οι 3η, 6η, 8η και 9η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Να προστεθεί H 1η, 2η, 4η, 5η και 7η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 2 παρ. 1 ε΄ "Πέμπτη Κατηγορία", γγ "Λιμενικές Αρχές" – Να προστεθεί Αγιου Νικολαου 
Άρθρο 2 παρ. 1 στ΄ "Έκτη Κατηγορία", ββ Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. –Να διαγραφεί H 1η, 2η, 4η, 5η και 7η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 2 παρ. 5 – Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποσπώνται ή διατίθενται (Να προστεθεί ότι αφορά  απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ  κι όχι με αίτημα τους)....
ΑΡΘΡΟ 3 Εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων – Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια
Άρθρο 3 παρ. 2 ε΄  Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση Να προστεθεί Αξιωματικών του Γραφείου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 3 παρ. 2 η΄ – Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση Να προστεθεί Αξιωματικών της Γενικής Επιθεώρησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). 
Άρθρο 3 παρ. 2 ιβ΄ – Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση Να προστεθεί Αξιωματικών της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 3 παρ. 2 ιε΄ – Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση Να προστεθεί Αξιωματικών και Υπαξιωματικών  των Υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.).
ΑΡΘΡΟ 5 Εξειδίκευση των κοινωνικών κριτηρίων
Άρθρο 5 παρ. 3 – Να διαγραφει α) Τα τέκνα τα οποία είναι μαθητές σε τάξεις του Λυκείου Να προστεθεί α) Τα τέκνα τα οποία είναι μαθητές σε Β και Γ τάξεις του Λυκείου.( και των ανωτατων)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΆΡΘΡΟ 10 Χρόνος παραμονής στις Υπηρεσίες τοποθέτησης ή μετάθεσης και στις Υπηρεσίες του τόπου προτίμησης
Άρθρο 10 παρ.3 δ΄ – Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε Να τροποποιηθεί είκοσι οκτώ έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 13 Τοποθετήσεις των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης

Άρθρο 13 παρ. 1 – ....όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 και παραμένουν σε αυτές υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα Να γίνει έξι ετών τριών ετών

Άρθρο 13 παρ. 4 – Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Ιερέα, ή Οικονομικού, ή Νομικού, τοποθετούνται μετά την βασική εκπαίδευση  υπηρετούν σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους (θα πρέπει να καθοριστεί γενικότερα το πλαίσιο περί ιεραρχίας – προαγωγών των εν λόγω ΑΞ ειδικοτήτων, η αρχαιότητα μεταξύ των υπολοίπων Αξιωματικών και το πλαίσιο τοποθέτησής τους σε θέσεις του εξωτερικού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26 Συγκρότηση-Αρμοδιότητες- Σύγκληση-Λειτουργία των Συμβουλίων Μεταθέσεων και των Συμβουλίων Προσφυγών

Άρθρο 26  παρ.2 στ΄ – Να διαγραφεί στ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), εκτός των εκπροσώπων που συμμετέχουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

Άρθρο 26  παρ.3 ζ΄ – Έναν εκπρόσωπο Να προστεθεί Αξιωματικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο Να προστεθεί Αξιωματικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού (Π.Ο.Ε.Π.Α.Σ.), εκτός των εκπροσώπων που συμμετέχουν στο Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32 Προθεσμία αναχώρησης

Άρθρο 32 παρ. 1 –  Χορηγείται προθεσμία αναχώρησης διάρκειας δέκα ημερών δεκαπέντε ημερών στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

2.                   Τυχόν άλλες προτάσεις – παρατηρήσεις μας περιέλθουν εις γνώση σας στα επόμενα στάδια διαβούλευσής του.
3.                 θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας τονίσουμε οτι κάθε προσπάθεια ενος δίκαιου και αντικειμενικού πλαισίου μεταθέσεων επ οφελεια του ΛΣ και των στελεχών του θα ευδοκιμήσει μονο αν δεν συνεχισθεί  η ανεξελεκτη και ανευ αντικρισματος χορήγηση βαθμών , αν δεν αύξηθουν -ανακατανεμηθουν  οι  οργανικες θέσεις και αν δεν  προβουμε στην ανακατανομή αυτών κατά θέσεις και βαθμό, και αν δεν μεριμνησουμε για την  ύπαρξη ενός δίκαιου και σύγχρονου πλαισίου κρίσεων, των προαγωγών .
Υπενθυμιζουμε δε οτι  σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα, πρώτα πρέπει να κυριαρχούν οι αξίες, οι αρχές και η τιμή σε κάθε βαθμό και μια επιχειρησιακού – υπηρεσιακού ουσιαστικού αντικρίσματος επετηρίδα και πλαίσιο μεταθέσεων, που δε  θα «καταλύει» την ιεραρχία, διχάζει, αδικεί και εμποδίζει την απρόσκοπτη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ. οπως συμβαινει σημερα .
4.                   Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια