ΠΕΑΛΣ: Έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβερνητικής πολιτικής και του κ. ΥΝΑΝΠ για τα στελέχη ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ., η υπό προώθηση Τροπολογία για το «Συνήγορο του Λιμενικού»
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβερνητικής πολιτικής και του κ. ΥΝΑΝΠ για τα στελέχη ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ., η υπό προώθηση Τροπολογία για το «Συνήγορο του Λιμενικού»

Πειραιάς, 20-06-2020
Αριθ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/38/2020
ΠΡΟΣ:
 Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Ιωάννη

 ΚΟΙΝ: 
1. Γραφείο Αξιότιμου Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Κυριάκου
2. κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ ΚΛΙΑΡΗ Θεόδωρο  
3. Προσωπικό  Περιφερειακών  και κεντρικών Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Μέλη Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος 
5. Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Έμπρακτο  ενδιαφέρον  της Κυβερνητικής πολιτικής και του κ. ΥΝΑΝΠ για τα στελέχη ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ., η υπό προώθηση Τροπολογία για το «Συνήγορο του Λιμενικού»

Σχετ:
 α) Η από 28–03–2014 Επιστολή της ΠΕΑΛΣ στον υπουργό Ναυτιλίας για την θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Λιμενικού
β)  Η από 14/12/2015 Επιστολή της ΠΕΑΛΣ στον υπουργό Ναυτιλίας για την θεσμοθέτηση Συνηγόρου του Λιμενικού που προβλέπεται στο άρθρ. 46 παρ. 2ε’ του ν. 4256/2014
γ) Η από 8–01–2016 Επιστολή της ΠΕΑΛΣ στον Υπουργό Ναυτιλίας για την θεσμοθέτηση ενεργοποίησης του Συνηγόρου του Λιμενικού
δ) Η από  12 –11–2017 επιστολή ΠΕΑΛΣ για την ενεργοποίηση του Συνηγόρου του Λιμενικού εν όψει ψήφισης του ν.4504/17
ε) Το από 7–6–2017 πρακτικό συνεδρίου ΠΕΑΛΣ περί  ενεργοποίησης του Συνηγόρου του Λιμενικού
στ) Το από 29–07–2017 Υπόμνημα Προέδρου ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΥ ΣΠ.  για την θεσμοθέτηση ενεργοποίησης του Συνηγόρου του Λιμενικού
ζ) Το από 13–04–2018  Υπόμνημα ΠΕΑΛΣ  για την θεσμοθέτηση ενεργοποίησης του Συνηγόρου του Λιμενικού
η) Η από 09–09–2019  Επιστολή της ΠΕΑΛΣ στον Υπουργό Ναυτιλίας  για την θεσμοθέτηση-ενεργοποίησης του Συνηγόρου του Λιμενικού
θ) Η από 20–01–2020  Επιστολή της ΠΕΑΛΣ στον Υπουργό Ναυτιλίας  για την  ενεργοποίηση του  Συνηγόρου του Λιμενικού

Κύριε υπουργέ,

Σε συνέχεια των παραπάνω αιτημάτων μας, τα οποία είναι γνωστόν τοις πάσι ότι στηρίξατε κατά τη θητείας σας ως τομεάρχης ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας, με γνώμονά σας τη θωράκιση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη διασφάλιση  της αρχής της χρηστής Διοίκησης και του κράτους δικαίου,  όταν η προηγούμενη πολιτική ηγεσία και μαζί τους,  δυστυχώς,  και εκπρόσωποι των στελεχών ΛΣ αδιαφορούσαν επιδεικτικά ή αντήλλασσαν για μικροπολιτικούς και μικροσυνδικαλιστικούς λόγους, με άλλες διατάξεις άνευ πραγματικού αντικρίσματος, εκ προοιμίου ανεφάρμοστες και ελάσσονος οφέλους για τα στελέχη ΛΣ και το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σας εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την συμπερίληψη του  επ’ ωφέλεια των στελεχών ΛΣ αιτήματός μας, ενεργοποίησης του «Συνηγόρου του Λιμενικού»,  με την  τροποποίηση, πρωτοβουλία σας,  του άρθρου 46 του νόμου 4256/2014 (Α’ 92) στο σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις», το οποίο αναμένεται να αναρτηθεί για διαβούλευση.

Η θεσμοθέτηση ενεργοποίησης του «Συνηγόρου του Λιμενικού», κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό πρότυπο του «police ombudsman» αλλά και κατ’ αντιστοιχία του «συνηγόρου του πολίτη» έχει διττό στόχο, τόσο να εξασφαλίσει  την εκτέλεση των αστυνομικών – ελεγκτικών καθηκόντων των στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. με γνώμονα το σεβασμό στον πολίτη, όσο και να τα θωρακίσει και προασπίσει το τεκμήριο της αθωότητας τους και να τους διαφυλάξει από κακόβουλες και άδικες καταγγελίες και ενέργειες εις βάρος τους.

Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία προώθησής της μείζονος σημασίας για τα στελέχη ΛΣ ευεργετική διάταξη του «Συνηγόρου του Λιμενικού» και η υιοθέτησή της, αποτελεί  από πλευράς σας μέγιστη θεσμική παρέμβασή  από τις μέχρι σήμερα άλλες θετικές  για το ΛΣ πρωτοβουλίες σας, σας τιμά  και αποδεικνύει το έμπρακτο και αμέριστο ενδιαφέρον της κυβερνητικής πολιτικής για τα στελέχη ΛΣ.

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 46 του νόμου 4256/2014 (Α’ 92)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4256/2014 (Α΄92), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. α. Στα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπιση τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον:

αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου για πράξεις ή ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και
αβ. δεν έχει διαπιστωθεί από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με τις ενέργειες ή τις  πράξεις ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκονται ή ενάγονται.

β. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελάχιστου ορίου.

γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης είτε σε περίπτωση διαπίστωσης διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος μετά από ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των ανωτέρω στελεχών του  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., τα έξοδα που έχουν  προκαταβληθεί αποδίδονται στο Δημόσιο, είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό τους.

ε. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα  με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθμίσεις της περ. λδ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3922/2011 (Α΄35).».

2. Στο άρθρο 46 του ν. 4256/2014 (Α΄92), προστίθεται παρ. 3, ως ακολούθως:
«3. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης των εξόδων στα οποία υποβάλλονται τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής , τα οποία φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης η οποία απορρίπτει την σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή. Η καταβολή των εξόδων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α` 143) και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Για το Δ.Σ.
              Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ         Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια