ΘEMATIKH THΛE-ΣYNENTEYΞH TYΠOY ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘEI THN TETAPTH 10 IOYNIOY, ΣTIΣ 11.00 ΣTHN ΔIAPKEIA THΣ OΠOIAΣ O YΠOYPΓOΣ NAYTIΛIAΣ KAI NHΣIΩTIKHΣ ΠOΛITIKHΣ  K.ΓIANNHΣ ΠΛAKIΩTAKHΣ ΘA ΠAPOYΣIAΣEI TO NEO ΣXEΔIO NOMOY  ΓIA MIA  OΛOKΛHPΩMENH ΘAΛAΣΣIA ΠOΛITIKH  ΣTO NHΣIΩTIKO XΩPO  .