Υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η ενημέρωσή μας για την απο 05-08-20 επιστολή μας
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η ενημέρωσή μας για την απο 05-08-20 επιστολή μας

Πειραιάς, 11-09-2020
Αριθ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/70/20

ΠΡΟΣ:
- ΥΝΑΝΠ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚ Δ΄
- ΥΝΑΝΠ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ
ΚΟΙΝ.: 
- Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
- Γρ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. Α΄ ΥΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. Β΄ ΥΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. ΓΕΛΣ

ΣΧΕΤ:  Η Αριθ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/54/05-08-2020 επιστολή ΠΕΑΛΣ .

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε προκειμένου σας υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η ενημέρωσή μας επί των διαλαμβανόμενων στην ανωτέρω  σχετική επιστολή μας .

 Εν αναμονή απαντήσεως σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ
              Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣΗ απο 05-08-2020 Επιστολή ΠΕΑΛΣ
Πειραιάς, 05-08-2020
Αριθ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/54/2020

ΠΡΟΣ: 

- ΥΝΑΝΠ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚ Δ΄

- ΥΝΑΝΠ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ

ΚΟΙΝ.: 

- Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
- Γρ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. Α΄ ΥΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. Β΄ ΥΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. ΓΕΛΣ
- Πρόεδρο ΠΟΕΠΛΣ

Με αφορμή ερωτήματα μελών μας αναφορικά με το Άρθρο 25 "Μεταθέσεις εξωτερικού" του νόμου 4676/2020 ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020 "Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις" όπως αντικατέστησε το άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) "Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού" και πιο συγκεκριμένα:
 • την παρ. 5  του Άρθρου 25 του  νόμου 4676/2020 όπου προβλέπεται ότι:
- ιβ) για τη μετάθεση σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον: (αα) να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών και (ββ) να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε Λιμενικές Αρχές, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού,
- ιγ) για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν,
 • την παρ. 4 του Άρθρου 25 του  νόμου 4676/2020 όπου προβλέπεται ότι ο χρόνος απόσπασης σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας,

παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε:
 Αναφορικά με την παράγραφο ιβ
 • Εάν η υπηρεσία σας έχει  απορρίψει αιτήματά Αξιωματικών ΛΣ που έχουν προαχθεί και φέρουν το βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ και επιθυμούν τη μετάθεση τους σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων λόγω ερμηνείας σας ότι δεν έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό του Πλωτάρχη, παρότι έχουν προαχθεί και φέρουν τον αυτό βαθμό.
 • Εάν η ερμηνεία της υπηρεσίας σας περί μη συμπλήρωσης πραγματικά των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής για Αξιωματικούς ΛΣ που όμως έχουν προαχθεί και φέρουν το βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ, αποκλείει δια παντός στους εν λόγω Αξιωματικούς το δικαίωμα να αιτηθούν -μετατεθούν σε θέσεις ναυτιλιακών ακολούθων.
 • Εάν για τα παραπάνω υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του ΥΝΑΝΠ και ποια αυτή.
 • Εάν υπάρχει πρόθεση της Υπηρεσίας σας να επανέλθει η αδίκως καταργημένη δυνατότητα στους Αξιωματικούς ΛΣ να λαμβάνεται υπόψη στα τυπικά προσόντα προαγωγής τους η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Επισημαίνουμε δε την αναγκαιότητα επαναφοράς αυτής της δυνατότητας  ιδιαίτερα για τους μελλοντικούς Αξιωματικούς προέλευσης ΣΝΔ μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων στους οποίους οφείλουμε να παρέχουμε την επιλογή απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων η οποία θα αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής τους και όχι μόνο για την εξέλιξη του γνωστικού τους εύρους αλλά και για την αξιοποίηση αυτών από το Σώμα.
  Αναφορικά με την παράγραφο ιγ
 • Εάν για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, προβλέπεται θέση Αξιωματικού ΛΣ ως βοηθός και αν για τον εν λόγω βοηθό προβλέπεται θέση βοηθού του.
 • Εάν για την απόσπαση των παραπάνω βοηθών και των βοηθών τους, ισχύουν τα κριτήρια της παραπάνω ιγ παραγράφου σύμφωνα με τα οποία απαιτείται επιπλέον άλλων να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν. 
 • Εάν η υπηρεσία Αξιωματικών στη Διοίκηση Προσωπικού αποτελεί υπηρεσία με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν και αν ναι, πως αυτό τεκμαίρεται.
 • Εάν για τα παραπάνω υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του ΥΝΑΝΠ και ποια αυτή.

 Αναφορικά με την παράγραφο 4
 • Ποιοι οι ανυπέρβλητοι υπηρεσιακοί λόγοι που επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας των Αξιωματικών, των βοηθών τους Αξιωματικών και των βοηθών αυτών  που έχουν αποσπαστεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο και οι οποίοι υπηρεσιακοί λόγοι δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση άλλων Αξιωματικών οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια πο
  υ απαιτούνται.
  Εν αναμονή απαντήσεως σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.


  Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ
     Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια