21/10/2020

Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σ

Γνωρίζεται ότι αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται άρθρο που επιλύει το θέμα της ρύθμισης των μη επιβεβαιωμένων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» και της επιβολής προστίμων σε συναδέλφους . 

Συγκεκριμένα , με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα, σε όσους συναδέλφους είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων και δεν τις επιβεβαίωσαν εντός των προθεσμιών που όριζαν οι σχετικές , να προβούν σε επιβεβαίωση αυτών, κατ’ εξαίρεση, μέχρι την 31-10-2020. 

Επιπρόσθετα, μέχρι 31-10-2020 αναστέλλονται οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων που έχουν εκδοθεί για την παραπάνω αιτία, ενώ αυτά ενεργοποιούνται εκ νέου από 01-11-2020. 

Τέλος, όσοι έχουν ήδη προβεί σε πληρωμή των ηλεκτρονικών αυτών παραβόλων, τα χρηματικά ποσά αυτά επιστρέφονται στους δικαιούχους, έπειτα από τυχόν συμψηφισμό ή παρακράτηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή προς το Δημόσιο, οφειλών.