ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα:«Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για προπαρασκευαστικές ενέργειες εφαρμογής νέου συστήματος μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» Κατανομή οργανικών θέσεων στις κατηγορίες των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων σε Υπηρεσίες και πλοία σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67)

β. Την κατανομή των οργανικών θέσεων ανά κατηγορία προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τοσχέδιο προεδρικού διατάγματος περί κατανομής των οργανικών θέσεων στις κατηγορίες τωνΑξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων.

γ. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα: «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις τουπροσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) για την κατανομή στις Υπηρεσίες και στα πλοία-σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των 1.500 οργανικών θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 22 του (α) σχετικού του προοιμίου της παρούσας.

2. Η εν θέματι ομάδα εργασίας συγκροτείται από :

α. τον Β’ Υπαρχηγό, ως Πρόεδρο,

β. κ. Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλος ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ. τον Διευθυντή Κλάδου Α', ως μέλος, ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

δ. τον Διευθυντή Κλάδου Β', ως μέλος, ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

ε. τον Διευθυντή Κλάδου Γ', ως μέλος, ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

στ. τον Διευθυντή Κλάδου Δ', ως μέλος, ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

ζ. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ως μέλος ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Χρέη Εισηγητή στην Ομάδα Εργασίας ανατίθενται στον Δ.Π. ή σε περίπτωση απουσίας του, στοννόμιμο αναπληρωτή του.

4. Χρέη Γραμματέα στην Ομάδα Εργασίας ανατίθενται στον Τμηματάρχη της Δ.Π.Α’, με αντικαταστάτη σε περίπτωση απουσίας του τον αρχαιότερο Εισηγητή της ΔΠ Α ́ (Γρ. Α/Ξ).

5. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας σε χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κτίριο Ακτής Βασιλειάδη), κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου.

6. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, δύναται να προβαίνει σε καταμερισμό επί μέρους εργασιών σε μέλος/μέλη της ομάδας προς εκπλήρωση του σκοπού της. Επιπροσθέτως, δύναται, κατά την κρίση του,να καλεί στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας εκπροσώπους άλλων φορέων και υπηρεσιών, των οποίων η τεχνογνωσία – εμπειρία θεωρείται ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του υπό εξέταση έργου της, καθώς και να αλληλογραφεί με αυτούς.

7. Στον Πρόεδρο ή και στα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

8. Η Ομάδα Εργασίας καλείται να συγκληθεί για πρώτη φορά το αργότερο έως την 24/11/2020 και να έχει περατώσει το έργο της έως 31/12/2020.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ