ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΑΛΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΑΛΣ 16-17/10 ΧΑΝΙΑ

14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΑΛΣ-XANIA - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΑΛΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ́- Β’ 

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1- Ε2 Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς 

Τηλέφωνο : 213 1371263Αριθ. Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210 4191561Ε-mail : dp.metatheseis@hcg.gr 

Πειραιάς, 10-11-2020Αριθ. 

Πρωτ.: 2411.3/75402/2020 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο». 

Σχετ.:α)Το π.δ. 33/09 (Α' 50), όπως ισχύει. 

β) Το π.δ. 81/2012 (Α’139), όπως ισχύει. 

γ)Ο ν. 4504/17 (Α' 184), όπως ισχύει.

 δ)Ο ν .4690/20 (Α ́120). 

ε)Το αριθ. πρωτ.: Φ.200/Ε/54/20/05-08-2020 έγγραφό σας.

 στ) Το αριθ. πρωτ.: Φ.200/Ε/67/20/11-09-2020 έγγραφό σας. 

ζ)Το αριθ. πρωτ.: 2080.0/51858/10-08-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Δ.Κ. Δ'. 

1.Σε συνέχεια των (ε) και (στ) σχετικών, κατά λόγο αρμοδιότητας γνωρίζονται τα εξής: 

α) Κατά τη διαδικασία κάλυψης των κενούμενων θέσεων Ε.Ν.Α., μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος,διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

β) Επί του ερωτήματος αναφορικά με το εδάφιο (ιβ) της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017 (Α’184), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4676/2020 (Α’ 67), σχετική τυγχάνει η αριθ. 98/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Δ’) η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Γνωμοδότηση και δεδομένου ότι ο σκοπός του ισχύοντος άρθρου 115 ν. 4504/2017 (Α’ 184)είναι αποκλειστικά η πλήρωση των θέσεων των εδρών των Ναυτιλιακών Ακολούθων, η συγκεκριμένη διάταξη εισάγει τη λέξη “πραγματικά”, σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 3079/2002 (Α’311) ως ίσχυε, και την αντίστοιχη του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 81/2012 (Α ́ 139), οι οποίες αφορούν προϋποθέσεις προαγωγής στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

 Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω γνωμοδότηση ρητώς αναφέρεται: «Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται σαφές ότι ο νομοθέτης δεν αρκείται για την αξιοποίηση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη συνδρομή των προϋποθέσεων που διαχρονικά ισχύουν για την προαγωγή, σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα προβλεπόμενα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής, αλλά απαιτεί πραγματική εκπλήρωση αυτών».

 Επιπροσθέτως γνωρίζεται ότι η υπηρεσία μας προωθεί αιτήματα ενδιαφερόμενων στελεχών προς την ιεραρχία του Υ.ΝΑ.Ν.Π. θέτοντας σε γνώση τους όλα τα κριτήρια πλήρωσης προϋποθέσεων σύμφωνα με προαναφερθέντα άρθρα και δεν απορρίπτει ή εισηγείται αιτήματα.

 γ) Επί του ερωτήματος αναφορικά με το εδάφιο (ιγ) της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017 (Α’184),όπως ισχύει, γνωρίζεται ότι στην Ε.Ν.Α. Λονδίνου, πλην του Ναυτιλιακού Ακολούθου, προβλέπεται η μετάθεση Αξιωματικού (βαθμού Πλωτάρχη Λ.Σ. έως Πλοιάρχου Λ.Σ.) προς παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο.) και υποβοήθησης του έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον Οργανισμό αυτό. 

Επιπροσθέτως, συγκρατείται ότι δεν προβλέπεται θέση βοηθού στην προαναφερθείσα περίπτωση. 

δ) Επί του τελευταίου ερωτήματός σας της (δ) σχετικής, εφαρμογής τυγχάνουν τα οριζόμενα επί της παρ.4 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει {παρ. 1 αρ. 26Ν.4676/2020 (Α’ 67)}.

 2.Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.- 

Ο Διευθυντής Κλάδου Δ’ Υποναύαρχος Λ.Σ.ΠΑΣΣΑΔΗΣ Νικόλαος 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Π.Ε.Α.Λ.Σ.

 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ (υ.τ.α.) 

2.Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 

3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 

 4.Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 

 5. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 

6.Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ.κ. Δ.Κ. Δ' - Δ.Π. 

7. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Α'-Β

 

 

Πειραιάς, 11-09-2020

Αριθ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/70/20

ΠΡΟΣ:
- ΥΝΑΝΠ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚ Δ΄
- ΥΝΑΝΠ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ
ΚΟΙΝ.: 
- Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
- Γρ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. Α΄ ΥΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. Β΄ ΥΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. ΓΕΛΣ

ΣΧΕΤ:  Η Αριθ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/54/05-08-2020 επιστολή ΠΕΑΛΣ .

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε προκειμένου σας υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η ενημέρωσή μας επί των διαλαμβανόμενων στην ανωτέρω  σχετική επιστολή μας .

 Εν αναμονή απαντήσεως σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ
              Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ
 
 
 Η απο 05-08-2020 Επιστολή ΠΕΑΛΣ
Πειραιάς, 05-08-2020
Αριθ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/54/2020

ΠΡΟΣ: 

- ΥΝΑΝΠ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚ Δ΄

- ΥΝΑΝΠ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ

ΚΟΙΝ.: 

- Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
- Γρ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. Α΄ ΥΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. Β΄ ΥΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Γρ.κ. ΓΕΛΣ
- Πρόεδρο ΠΟΕΠΛΣ

Με αφορμή ερωτήματα μελών μας αναφορικά με το Άρθρο 25 "Μεταθέσεις εξωτερικού" του νόμου 4676/2020 ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020 "Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις" όπως αντικατέστησε το άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) "Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού" και πιο συγκεκριμένα:
 • την παρ. 5  του Άρθρου 25 του  νόμου 4676/2020 όπου προβλέπεται ότι:
- ιβ) για τη μετάθεση σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον: (αα) να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών και (ββ) να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε Λιμενικές Αρχές, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού,
- ιγ) για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν,
 • την παρ. 4 του Άρθρου 25 του  νόμου 4676/2020 όπου προβλέπεται ότι ο χρόνος απόσπασης σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας,

παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε:
 Αναφορικά με την παράγραφο ιβ
 • Εάν η υπηρεσία σας έχει  απορρίψει αιτήματά Αξιωματικών ΛΣ που έχουν προαχθεί και φέρουν το βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ και επιθυμούν τη μετάθεση τους σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων λόγω ερμηνείας σας ότι δεν έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό του Πλωτάρχη, παρότι έχουν προαχθεί και φέρουν τον αυτό βαθμό.
 • Εάν η ερμηνεία της υπηρεσίας σας περί μη συμπλήρωσης πραγματικά των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής για Αξιωματικούς ΛΣ που όμως έχουν προαχθεί και φέρουν το βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ, αποκλείει δια παντός στους εν λόγω Αξιωματικούς το δικαίωμα να αιτηθούν -μετατεθούν σε θέσεις ναυτιλιακών ακολούθων.
 • Εάν για τα παραπάνω υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του ΥΝΑΝΠ και ποια αυτή.
 • Εάν υπάρχει πρόθεση της Υπηρεσίας σας να επανέλθει η αδίκως καταργημένη δυνατότητα στους Αξιωματικούς ΛΣ να λαμβάνεται υπόψη στα τυπικά προσόντα προαγωγής τους η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Επισημαίνουμε δε την αναγκαιότητα επαναφοράς αυτής της δυνατότητας  ιδιαίτερα για τους μελλοντικούς Αξιωματικούς προέλευσης ΣΝΔ μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων στους οποίους οφείλουμε να παρέχουμε την επιλογή απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων η οποία θα αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής τους και όχι μόνο για την εξέλιξη του γνωστικού τους εύρους αλλά και για την αξιοποίηση αυτών από το Σώμα.
  Αναφορικά με την παράγραφο ιγ
 • Εάν για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, προβλέπεται θέση Αξιωματικού ΛΣ ως βοηθός και αν για τον εν λόγω βοηθό προβλέπεται θέση βοηθού του.
 • Εάν για την απόσπαση των παραπάνω βοηθών και των βοηθών τους, ισχύουν τα κριτήρια της παραπάνω ιγ παραγράφου σύμφωνα με τα οποία απαιτείται επιπλέον άλλων να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν. 
 • Εάν η υπηρεσία Αξιωματικών στη Διοίκηση Προσωπικού αποτελεί υπηρεσία με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν και αν ναι, πως αυτό τεκμαίρεται.
 • Εάν για τα παραπάνω υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του ΥΝΑΝΠ και ποια αυτή.

 Αναφορικά με την παράγραφο 4
 • Ποιοι οι ανυπέρβλητοι υπηρεσιακοί λόγοι που επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας των Αξιωματικών, των βοηθών τους Αξιωματικών και των βοηθών αυτών  που έχουν αποσπαστεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο και οι οποίοι υπηρεσιακοί λόγοι δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση άλλων Αξιωματικών οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια πο
  υ απαιτούνται.
  Εν αναμονή απαντήσεως σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.


  Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ
     Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια