ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΕΠΛΣ:


ΑΡΧΙΖΕΙ...

Στον νόμο 1264/1982 προστίθεται άρθρο 30Δ ως εξής:
«Συνδικαλιστικά δικαιώματα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής - Ακτοφυλακής

ΑΡΘΡΟ 30Δ

1. Ο νόμος 1264/1982, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ. 3-10, 15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις, που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και στα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής κάθε βαθμού.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.1264/1982, όπου στο νόμο αυτό χρησιμοποιούνται οι όροι «εργοδότης», «επιχείρηση» ή «εκμετάλλευση» νοείται το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται ο όρος «εργαζόμενοι» νοείται το προσωπικό του προηγούμενου άρθρου. Ομοίως, όπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η μνεία δεν αφορά σε αυτούς.

3. Η άσκηση του δικαιώματος σύστασης σωματείων και συμμετοχής των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια, που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Μόνο οι οργανώσεις, που συνιστώνται και λειτουργούν, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος δύνανται να εκπροσωπούν συνδικαλιστικά τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να συστήσουν:

α. Μία πρωτοβάθμια Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών με τίτλο «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), στην οποία μπορούν να εγγράφονται οι εν ενεργεία αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

β. Μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων με τίτλο «Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ) των υπηρετούντων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ως δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει ως μέλη της 18 πρωτοβάθμιες ενώσεις, στις οποίες μπορούν να εγγράφονται τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, που υπηρετούν στις υπηρεσίες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια των Νομών, όπως προβλέπονται και καθορίζονται από καταστατικά εκάστου εξ αυτών, που καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελληνική Επικράτεια ως κάτωθι:
1. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης
2. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Μακεδονίας
3. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αργολίδας-Κορινθίας-Αρκαδίας
4. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής-Πειραιά και Νήσων (ΕΠΛΣΑΠΝ)
5. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Ελλάδος
6. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειοδυτικής (Β.Δ.) Ελλάδος
7. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης
8. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δωδεκανήσου
9. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Εύβοιας-Βοιωτίας-Νοτιοανατολικής (Ν.Α) Φθιώτιδας
10. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης
11. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος
12. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας
13. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλληνίας-Ιθάκης
14. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλληνίας-Ζακύνθου-Ιθάκης-Ηλείας
15. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων
16. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Λέσβου-Λήμνου-Αγίου Ευστρατίου
17. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου
18. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου-Σάμου-Ικαρίας

γ. Με απόφαση της γενικής της συνέλευσης και ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. δύο (02) ή παραπάνω πρωτοβάθμιες ενώσεις (Ε.Π.Λ.Σ.) δύναται να συγχωνευθούν διατηρώντας την εκπροσώπηση των λιμενικών στα ίδια γεωγραφικά όρια όπως αυτά προβλέπονται από τα καταστατικά τους, τροποποιώντας ανάλογα τον τίτλο της νέας ένωσης στο νέο και κοινό καταστατικό. Με τον ίδιο τρόπο δίνεται η δυνατότητα για επίλυση προβλημάτων, που προκύπτουν από τις αλλαγές υπαγωγής υπηρεσιών.

6. Απαγορεύεται η ίδρυση και συμμετοχή των εν ενεργεία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ομοσπονδίες, σωματεία ή οργανώσεις και συλλόγους που έχουν τους ίδιους σκοπούς και χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών με τις Ενώσεις και την Ομοσπονδία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο παρ.1 (α) και (β). Η συμμετοχή στελέχους ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε σωματείο ή οργάνωση και σύλλογο, πέραν των ανωτέρω οριζόμενων αποτελεί λόγω αυτοδίκαιης διαγραφής αυτού από την Ένωση, στην οποία ανήκει, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

7. Κάθε Αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται να είναι μέλος της πρωτοβάθμιας Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών με τίτλο «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος » (Π.Ε.Α.Λ.Σ.)

8. Κάθε στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται να είναι μέλος μιας Ένωσης του άρθρου 3 παρ. 1 β’, που εκπροσωπεί τους Λιμενικούς στο Νομό, που έχει έδρα η υπηρεσία, που υπηρετεί όπως προβλέπεται και καθορίζεται στα καταστατικά των δεκαοκτώ (18) πρωτοβάθμιων Ενώσεων, που αποτελούν τα μέλη της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος » (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ).

9. Σε περίπτωση μετάθεσης σε υπηρεσία, που εκπροσωπείται από άλλη Ένωση, ο λιμενικός αυτοδικαίως διαγράφεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας ήταν μέλος και εγγράφεται στη Ένωση, στην οποία μετατίθεται. Η διαγραφή δεν ισχύει αν μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, ομοίως δεν ισχύει και σε περίπτωση απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη υπηρεσία.

10. Με τη κατάταξή τους στη Σχολή Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος οι λιμενικοί έχουν δικαίωμα εγγραφής στην «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.).

11. Με την κατάταξή τους Σχολή Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθώς και όσα στελέχη Λιμενικού Σώματος κατατάσσονται με απευθείας κατάταξη εγγράφονται αυτοδίκαια στην Ένωση
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, όπου εδρεύει η παραγωγική σχολή τους και για όσο διαρκεί η εκπαίδευσή τους. Εν συνεχεία εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

12. Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας, από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στην «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) και στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, σύμφωνα με τις καταστάσεις μελών, που υποβάλλονται από αυτές. Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) στη συνέχεια αποδίδει στις 18 Ενώσεις της που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος την κατά αναλογία εισφορά των μελών της κάθε πρωτοβάθμιας Ένωσης.

13. Το ύψος της εισφοράς των μελών της «Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) θα καθορίζεται από το καταστατικό της καθώς επίσης το ύψος των εισφορών των μελών των 18 πρωτοβάθμιων σωματίων και του ποσοστού που θα αποδίδεται κάθε μήνα στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) θα καθορίζεται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Δύναται η τροποποίηση του ύψους της εισφοράς των μελών της «Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά πλειοψηφία και των 18 πρωτοβάθμιων σωματίων και του ποσοστού που αποδίδεται στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.

14. Από την υφιστάμενη δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 των αξιωματικών και του 1/4 των κατώτερων υπαλλήλων και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη κρίση του διοικητή της υπηρεσίας. Αν τα μέλη, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

15.Οι συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιτρέπεται να χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες και πέραν των οριζόμενων στο άρ. 17 του ν.1264/1982.

16. Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο εντός του λιμενικού καταστήματος, που τους παραχωρείται ύστερα από αίτησή τους, από τον διοικητή της υπηρεσίας, που έχει έδρα το σωματείο, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος.

17. Το ΥΝΑΝΠ και το Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ οφείλουν να παραχωρήσουν κατάλληλο χώρο, προκειμένου να λειτουργούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) και της «Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.)

18. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Λιμενικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συνομοσπονδιών με τα άλλα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους ή συνταξιούχους.

19. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των πρωτοβαθμίων Ενώσεων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δευτεροβάθμιας Οργάνωσης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος κατά την διάρκεια της θητείας και για ένα έτος μετά την λήξη αυτής, δεν επιτρέπεται να μετατίθενται ή να αποσπούνται, χωρίς έγγραφη αναφορά τους, εφόσον συναινεί προς τούτο και η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

20. Με την δημοσίευση του παρόντος νόμου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Ομοσπονδιών, σωματείων ή οργανώσεων και συλλόγων του εν ενεργεία προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 (α) και (β) του παρόντος και τα εν λόγω σωματεία διαγράφονται υποχρεωτικά από τα Βιβλία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των οικείων Πρωτοδικείων, στα οποία είναι εγγεγραμμένα».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο εξορθολογισμός του συνδικαλιστικού κινήματος των Λιμενικών, προς όφελος των εργαζομένων αλλά και της ίδιας της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι το Λιμενικό Σώμα αποτελεί ένα ένστολο σώμα, που λειτουργεί με κανόνες πειθαρχίας και αυστηρή ιεραρχία και οργάνωση.

Το φαινόμενο, που παρατηρείται και επιβάλει την θέσπιση κανόνων αναφορικά με την λειτουργία των οργανώσεων των Λιμενικών είναι αυτό της σύστασης μικρών συνδικαλιστικών οργανώσεων, που εκπροσωπούν μικρό αριθμό φυσικών μελών και λειτουργούν, ως μέσο για την λήψη πλεονεκτημάτων, που σχετίζονται με την κατοχή μίας προστατευόμενης συνδικαλιστικά θέσεως. Με τον τρόπο αυτό, ωστόσο, διαταράσσεται η οργάνωση και η λειτουργία της υπηρεσίας ενώ ο πολυκερματισμός των οργανώσεων, δυσκολεύει σημαντικά το έργο της, αυξάνοντας τον αριθμό των προσώπων, που δικαιούνται συνδικαλιστικές άδειες και προστασίας από μεταθέσεις.

Με τα δεδομένα αυτά, κρίνεται σκόπιμη η αναγνώριση της παλαιότερης και πολυπληθέστερης σε φυσικά μέλη εκ των υφιστάμενων Ομοσπονδιών, ήτοι της ΠΟΕΠΛΣ και των σωματείων μελών για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Λιμενικό Σώμα.

Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω Ομοσπονδία αναγνωρίζεται από το σύνολο της νομοθεσίας, που διέπει το Λιμενικό Σώμα, ως η αντιπροσωπευτικότερη, αφού εκπρόσωποι της ορίζονται και συμμετέχουν σε πληθώρα διοικητικών διαδικασιών. Η εν λόγω διάταξη εισάγουσα ρυθμίσεις αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων ενός ένστολου σώματος, τα μέλη του οποίου υπάγονται σε ειδικό κυριαρχικό καθεστώς δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία διάταξη του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας καθώς ο νομοθέτης δύναται να θέσει περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι. Οι εν λόγω περιορισμοί είναι αναλογικοί και πρόσφοροι για την επίτευξη της αποτελεσματικής οργάνωσης του δικαιώματος των Λιμενικών και της διασφάλισης της λειτουργίας των υπηρεσιών.Σχέδιο νομοθετικής ρυθμίσης για την άσκηση των συνδικαλιστικών  δικαιωμάτων των στελεχών του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ.

....ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ