Κρίσεις Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 και παρελθόντος έτους –Όλα τα ονόματα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κρίσεις Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 και παρελθόντος έτους –Όλα τα ονόματαΤην 24-03-2021 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2021:

  • Οκτώ (8) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

  • Δύο (2) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί

  • Δύο (2) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

  • Πέντε (5) Αντιπλοίαρχοι Τεχνικοί

  • Εβδομήντα (70) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

  • Τρεις (3) Πλωτάρχες Υγειονομικοί

  • Τέσσερις (4) Πλωτάρχες Οικονομικοί

 Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Οκτώ (8) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι δύο (2) αρχαιότεροι εξ αυτών:

1

Λαγκαδιανός

Νικόλαος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 927)

2

Μαρουλάκης

Χαράλαμπος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 929)

προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

βΔύο (2) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

γ) Ένας (1) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Προακτέος» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό». Ο κριθείς ως «Προακτέος» προάγεται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

δ) Τέσσερις (4) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

ε) Εξήντα εννέα (69) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ των κριθέντων ως «Προακτέων», προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

στ) Τρεις (3) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι δύο (2) αρχαιότεροι εξ αυτών προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

ζ) Τέσσερις (4) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οικονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το ΠΔ:

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Μαρτίου 2021 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75) όπως ισχύει, της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5, 6, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 10 και των άρθρων 11, 20 και 38 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) όπως ισχύει, και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26): 

1. Κυρώνεται ο πίνακας κρίσης Ανώτερης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2020, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 24 Μαρτίου 2021 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Π ί ν α κ α ς Α΄ 

«Προακτέων»

Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)

2. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 24 Μαρτίου 2021 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

Α. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Π ί ν α κ α ς Α΄ «Προακτέων»

1 Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)

2 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)

3 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)

4 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)

5 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)

6 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934) 

7 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)

8 Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)

Π ί ν α κ α ς Β΄ 

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 

Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Γ΄ 

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 

Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Δ΄

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς 

Β. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς: 

Π ί ν α κ α ς Α΄ 

«Προακτέων» 

1 Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65) 

2 Δρακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 66) 

Π ί ν α κ α ς Β΄ 

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Δ΄ 

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς 

Γ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄ 

«Προακτέων» Ζαΐμης Αναστάσιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 978)

Π ί ν α κ α ς Β΄ 

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Βασιλακούδης Διαμαντής του Βασιλείου (Α.Μ. 989)

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς 

Δ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς: 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων» 

1 Πίσσαρη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 09Τ)

2 Αργύρη Ειρήνη του Ανδρέα (Α.Μ. 10Τ)

3 Τσουβάλα Κωνσταντίνα του Αθανασίου (Α.Μ. 11Τ) 

4 Τσαγκαλίδης Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ. 12Τ) 

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Αλμπάνη Ευανθία του Νικολάου (Α.Μ. 15Τ)

Π ί ν α κ α ς Γ΄ 

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Ε. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄ 

«Προακτέων» 

1 Τετράδη Γεωργία του Βασιλείου (Α.Μ. 1104)

2 Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1105) 

3 Μποζάς Τιμολέων του Θεοκλήτου (Α.Μ. 1106) 

4 Κούτρα Παναγιώτα του Αποστόλου (Α.Μ. 1108) 

5 Ακουμιανάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1109)

6 Γιαγκίδου Ροδιανή του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1110) 

7 Κυρίτση Αθηνά του Δημητρίου (Α.Μ. 1111) 

8 Χαρισοπούλου Αικατερίνη του Αποστόλου (Α.Μ. 1112)

9 Πασπαλιάρη Πηνελόπη του Αθανασίου (Α.Μ. 1113) 

10 Κολοβού Παναγιώτα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1114) 

11 Κιούσης Άγγελος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1115) 

12 Ζώης Φίλιππος του Θεοδώρου (Α.Μ. 1118) 

13 Ασημίνας Αναστάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1119) 

14 Μπρούνου Παρασκευή του Παναγιώτη (Α.Μ. 1120) 

15 Λούντζη ΑγγελικήΡουμβίνη του Νικολάου (Α.Μ. 1122) 

16 Κοκκάλας Νικόλαος του Χρήστου (Α.Μ. 1123)

17 Λουκοβίτης Ιωάννης του Αναστασίου (Α.Μ. 1126) 

18 Ξακοπούλου Χρυσάνθη του Κυριαζή (Α.Μ. 1127) 

19 Δημητροπούλου Θεώνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1128) 

20 Μαριδάκης Παναγιώτης του Χρήστου (Α.Μ. 1129) 

21 Κανδυλιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 1130) 

22 Πατσούρη Δήμητρα του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1131) 

23 Παπαδόδημα Παρασκευή του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1133) 

24 Καρατζά Μαρία του Παναγιώτη (Α.Μ. 1134) 

25 Αγιανιάν Σπυρίδων του Κρικόρ (Α.Μ. 1088) 

26 Κρουστάλλης Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ. 1125)

27 Μόζας Χρυσόστομος του Αθανασίου (Α.Μ. 1135) 

28 Χαραλαμπίδης Γαβριήλ του Χριστόδουλου (Α.Μ. 1136) 

29 Μανούσος Αντώνιος του Ιάσονος (Α.Μ. 1137) 

30 Γρεκός Δημήτριος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1138) 

31 Τσαγκάρης Θεόφιλος του Σακελλάριου (Α.Μ. 1139)

32 Δελημιχάλη Τατιάνα του Δημητρίου (Α.Μ. 1141) 

33 Αντωνάκου Βασιλική του Νικολάου (Α.Μ. 1142) 

34 Νικολάου Ιγνάτιος του Νικολάου (Α.Μ. 1143) 

35 Χασανίδης Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 1144) 

36 Παρίσης Γαρύφαλος του Αθανασίου– Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1145)

37 Κυριακίδης Ευθύμιος του Σωκράτη (Α.Μ. 1146) 

38 Ανδριάνης Χρήστος του Αθανασίου (Α.Μ. 1147) 

39 Χριστοδούλου Δημήτριος του Παύλου (Α.Μ. 1149) 

40 Ψυρρή Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 1150) 

41 Σκούρτας Φώτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1152) 

42 Νάννος Νικόλαος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1153) 

43 Παπαμιχάλη Αγγελική του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1154) 

44 Κύπρος Δημήτριος του Αστερίου (Α.Μ. 1155)

45 Αργυρακοπούλου Αικατερίνη του Αγγελή (Α.Μ. 1156)

46 Μαρνίκας Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1157) 

47 Αλεξόπουλος Θωμάς του Ιωάννη (Α.Μ. 1158) 

48 Μαργέλη Σταματία του Γαβριήλ (Α.Μ. 1159) 

49 Κωστελίδης Χρήστος του Σάββα (Α.Μ. 1160) 

50 Σπυρόπουλος Θωμάς του Βασιλείου (Α.Μ. 1161) 

51 Οικονομάκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1162)

52 Πολυμερά Αικατερίνη του Θεοδώρου (Α.Μ. 1163) 

53 Τσακωνίτης Ξενοφών του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1164) 

54 Γκουντέλιας Βασίλειος του Αναστασίου (Α.Μ. 1166)

55 Σταθοπούλου Παρασκευή του Αθανασίου (Α.Μ. 1167) 

56 Φώτου Λάμπρος του Βασιλείου (Α.Μ. 1168) 

57 Παττακός Γεώργιος του Μαρίνου (Α.Μ. 1169) 

58 Νομικός Νικόλαος του Βασιλείου (Α.Μ. 1172) 

59 Μαρωνίτης Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1173)

60 Φεργαδιώτης Βλάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1174) 

61 Παπαδεράκης Σταύρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1176) 

62 Παπαδάκη Αγγελική του Ιωάννη (Α.Μ. 1177) 

63 Παντιώρας Παντελής του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1178) 

64 Κούζιλου Σταυρούλα του Νικολάου (Α.Μ. 1179) 

65 Παπανικολάου Βασιλική του Θεοδώρου (Α.Μ. 1180) 

66 Λυκούδης Ανδρέας του Γρηγορίου (Α.Μ. 1181) 

67 Ιωάννου Σάββας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1182) 

68 Τασούλας Αλέξανδρος του Βασιλείου (Α.Μ. 1184) 

69 Τσιμηρίκα Αγγελική του Αβραάμ (Α.Μ. 1175) 

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Πετρίδης Ζήνων του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1121) 

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς 

ΣΤ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς: 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

1 Βαρδής Γεώργιος του Πέτρου (Α.Μ.Ε. 69) 

2 Γκάρας Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 70)

3 Κανταράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ.Ε. 71)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς

Ζ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικούς: 

Π ί ν α κ α ς Α΄ 

«Προακτέων» 

1 Τζαράκη Αθηνά του Χαράλαμπου (Α.Μ. 01Ο)

2 Κόττα Παρασκευή του Σάββα (Α.Μ. 02Ο)

3 Μάζης Φώτιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 04Ο) 

4 Φύκας Γεώργιος του Περικλή (Α.Μ. 05Ο) 

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 

Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Γ΄ 

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς 

3. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 1 Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927) 2 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929) λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

4. Προάγεται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαΐμης Αναστάσιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 978) λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

5. Προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής η Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τετράδη Γεωργία του Βασιλείου (Α.Μ. 1104), λόγω εγγραφής της από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

6. Προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2021, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με τη διάταξη της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού:

1 Βαρδής Γεώργιος του Πέτρου (Α.Μ.Ε. 69)

2 Γκάρας Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 70)

λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων. 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

(Αρ. Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 3249/29-03-2021). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια