Ορισμός Διευθυντή στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ορισμός Διευθυντή στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 20 παρ.4 και του άρθρου 40 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

β. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114), 

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

2. Την αριθμ. 2903.01/88131/2019/05-12-2019 απόφαση ΥΝΑΝΠ «Διάρθρωση Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ:ΩΓ874653ΠΩ-6ΣΥ).

3. Την αριθμ. 2903.01/6194/2020/29-01-2020 απόφαση ΥΝΑΝΠ «Κατανομή θέσεων προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 6ΚΖ24653ΠΩ-Ε16). 

4. Την αριθμ. 2901.01/62032/2019/23-8-2019 απόφαση ΥΝΑΝΠ «Πρόσληψη δημοσιογράφων στο πρώην Γραφείο Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, νυν Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Υ.Ο.Δ.Δ.624) (ΑΔΑ:690Ζ4653ΠΩ-0ΣΙ). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Τον ορισμό του ΣΚΟΡΔΙΛΗ Γεωργίου του Σπυρίδωνα, δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως Διευθυντή του Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια