Με τις Τελευταίες αλλαγές π.δ 81/2012- Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με τις Τελευταίες αλλαγές π.δ 81/2012- Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81/2012
ΦΕΚ 139/Α/14-6-2012

 Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 περιπτώσεις ζ και στ του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (Α' 35).
β) Τις διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α' 311), περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3.Την αριθ. «98/2012» Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 1
Ιεραρχία και αρχαιότητα Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων.
2.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθμών έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του ανωτέρου ή του κατωτέρου.
3.Οι ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί ανάλογα με την αρχαιότητά τους και την κατηγορία στην οποία ανήκουν, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του αρχαιοτέρου ή του νεοτέρου.
4.Μεταξύ ομοιοβάθμων Αξιωματικών, που συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού.
5.Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα της διοίκησης. Αναλόγως με τη θέση που έχουν οι Αξιωματικοί στην ιεραρχία των καθηκόντων, έχουν οι μεν προς τους δε την ιδιότητα του προϊσταμένου ή του υφισταμένου.
6.Η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών, ή την αρχαιότητα.
7.Η αρχαιότητα των Αξιωματικών σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού αυτού, πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος. Ως χρόνος κτήσης του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος με το οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός ή γι’ αυτούς που προάγονται αναδρομικά, η συγκεκριμένη αναδρομική χρονολογία κτήσης του βαθμού που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.
8.Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού.
9.Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Αξιωματικοί κάθε κατηγορίας διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω:
α) Απώλειας αρχαιότητας σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
β) Μη συμπλήρωσης από υπαιτιότητά τους, των τυπικών προς προαγωγή προσόντων.
γ) Προαγωγής εν ενεργεία μονίμων Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που αναδείχθηκαν ή αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων.
δ) Κρίσης τους ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό.
ε) Προαγωγής επ’ανδραγαθία, ή λόγω διακεκριμένης πράξης.
στ) Προαγωγής Αξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθώς και κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
10.Οι κατατασσόμενοι ως Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού ή Νομικού, από την κατάταξή τους και με βάση τη σειρά επιτυχίας τους, εντάσσονται στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, ως Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ανάλογης ειδικότητας. Οι κατατασσόμενοι ως Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Ιερέα, εντάσσονται από την κατάταξή τους στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, ως Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ανάλογης ειδικότητας. Οι κατατασσόμενοι ως Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, μετά την αποφοίτησή τους από την οικεία σχολή, εντάσσονται κατά αρχαιότητα, σύμφωνα με το βαθμό αποφοίτησης τους, στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, ως Σημαιοφόροι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας.
11.Οι μετατασσόμενοι ως Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Ιερέα ή Νομικού, εντάσσονται ως Σημαιοφόροι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοιχης ειδικότητας, στην επετηρίδα των Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. της κατηγορίας τους, με βάση τη σειρά κρίσης τους.
12.Η υπάρχουσα στην επετηρίδα σειρά αρχαιότητας δε διαταράσσεται από αναδρομική προαγωγή, που ενεργείται με βάση ειδικές διατάξεις, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.
13.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους διαφορετικής προέλευσης που προάγονται το ίδιο ημερολογιακό έτος ορίζεται ως εξής:
α) Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού.
γ) Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ή αθλητές από βαθμοφόρους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου.
δ) Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
ε) Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας.
14.Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. από το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και άνω είναι αρχαιότεροι των εφέδρων Αξιωματικών που δε μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
15.Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. θεωρούνται πάντοτε αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων εφέδρων, οι οποίοι ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων περί εφεδρείας.

Άρθρο 2
Ιεραρχία και αρχαιότητα Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων

1.Η αρχαιότητα των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού. Ως ημερομηνία κτήσης του βαθμού λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της πράξης ονομασίας ή προαγωγής στο βαθμό, ή επί αναδρομικής προαγωγής η καθοριζόμενη στην πράξη αυτή ημερομηνία. Στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
2.Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες κατά την έξοδό τους από την οικεία παραγωγική σχολή, οι οποίοι ονομάζονται Κελευστές και Λιμενοφύλακες αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω:
α) Απώλειας αρχαιότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β) Μη συμπλήρωσης από υπαιτιότητά τους, των τυπικών προς προαγωγή προσόντων.
γ) Κρίσης τους ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό.
δ) Προαγωγής αθλητών στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε) Προαγωγής Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή είναι κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ' τάξεως, μετά από ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
στ) Προαγωγής επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης.
3.Οι Ανθυπασπιστές, καθώς και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους διαφορετικής προέλευσης που προάγονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, ορίζεται ως εξής:
α) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού και
γ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες.
4.Οι κατατασσόμενοι ως Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, από την κατάταξή τους και με βάση τη σειρά επιτυχίας τους, εντάσσονται στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, ως Κελευστές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοιχης ειδικότητας.
5.Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται αναλόγως και στους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες.

Άρθρο 3
Βαθμοί Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι βαθμοί των Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και η αντιστοιχία τους με εκείνους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι:

Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία

Ελληνική Αστυνομία

Πυροσβεστικό Σώμα

Κατώτεροι Αξιωματικοί

Σημαιοφόρος Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός Υπαστυνόμος Β΄ Ανθυποπυραγός

Ανθυποπλοίαρχος Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός Υπαστυνόμος Α΄ Υποπυραγός

Υποπλοίαρχος Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός Αστυνόμος Β΄ Πυραγός

Ανώτεροι Αξιωματικοί

Πλωτάρχης Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός Αστυνόμος Α΄ Επιπυραγός

Αντιπλοίαρχος Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Αντιπύραρχος

Πλοίαρχος Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος Αστυνομικός Διευθυντής

Πύραρχος

Ανώτατοι Αξιωματικοί

Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Ταξίαρχος Αστυνομίας

Αρχιπύραρχος

Υποναύαρχος Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος Υποστράτηγος Αστυνομίας

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού

Αντιναύαρχος Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος Αντιστράτηγος Αστυνομίας

Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού

Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος

2. Οι καταληκτικοί εν ενεργεία βαθμοί των Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. είναι:

α) Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., ο βαθμός του Αντιναυάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Για τους Αξιωματικούς ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού, ο βαθμός του Υποναυάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Ιερέα, ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

δ) Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

ε) Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από βαθμοφόρους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

στ) Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από μόνιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

ζ) Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ο βαθμός του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν. Δεν εξομοιώνονται με τους ανωτέρω, οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων, κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και δεν εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης, ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ..

η) Για τους Αξιωματικούς Ειδικής Μονιμότητας, ο βαθμός του Πλωτάρχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.


Άρθρο 4
Βαθμοί Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι βαθμοί των Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι εξής:

α) Αρχικελευστής

β) Επικελευστής

γ) Κελευστής

2. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. προέρχονται απότους Υπαξιωματικούς, αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και από τους Υπαξιωματικούς τους προαγόμενους από Λιμενοφύλακες.

3. Ο βαθμός του Ανθυπασπιστή Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. αντιστοιχεί προς το βαθμό του Ανθυπασπιστή των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι ενδιάμεσος μεταξύ του κατωτέρου βαθμού των Αξιωματικών και του ανωτέρου των Υπαξιωματικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις προαγωγής

1. Οι προαγωγές των Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. στους διαφόρους βαθμούς, ενεργούνται μετά από σχετική κρίση, με την οποία διαπιστώνεται η συμπλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προαγωγής και μόνον για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων.

2. Κατ΄ εξαίρεση, προάγονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων:

α) Οι ονομαζόμενοι Σημαιοφόροι, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Οι ονομαζόμενοι Ανθυποπλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού, με την κατάταξή τους.

γ) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που συμπληρώνουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθώς και οι κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Σχολής Λιμενοφυλάκων.

ε) 

στ) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η κρίση για προαγωγή αναβλήθηκε ή ανεστάλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εφόσον νεότεροί τους είχαν κριθεί πριν από την κρίση τους ως προακτέοι ή είχαν τα νόμιμα προσόντα προαγωγής.

ζ) Οι κρινόμενοι ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

η) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προάγονται επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης.

θ) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που αποβιώνουν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία, στους οποίους απονέμεται από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο αμέσως επόμενος από τον κατεχόμενο βαθμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ι) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που αναδείχθηκαν ή αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό.

ια) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δικαιούνται προαγωγής μετά από επανάκριση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον προήχθησαν νεότεροί τους ή είχαν τα νόμιμα προσόντα για να προαχθούν.

Άρθρο 6
Γενικά τυπικά προσόντα προαγωγής

Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου είτε στο βαθμό που φέρουν, είτε συνολικής πραγματικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

Άρθρο 7
Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό

1. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν, ως εξής:

α) Σημαιοφόρος: Τρία έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν.

β) Ανθυποπλοίαρχος: Τέσσερα έτη υπηρεσίας στοβαθμό αυτόν.

γ) Υποπλοίαρχος: Πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμόαυτόν, ή δώδεκα έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποπλοιάρχου.

δ) Πλωτάρχης: Πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή δεκαεπτά έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Πλωτάρχη.

ε) Αντιπλοίαρχος: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι τρία έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία δύο έτη συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου.

στ) Πλοίαρχος: τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν ή είκοσι επτά (27) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό του Πλοιάρχου.

ζ) Αρχιπλοίαρχος: Ένα (1) έτος υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν ή είκοσι εννέα (29) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία έξι (6) μήνες πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

η) Υποναύαρχος: Ένα (1) έτος υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν ή τρία (3) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Ανώτατος Αξιωματικός ή τριάντα ένα (31) συνολικά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία έξι (6) μήνες πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό του Υποναυάρχου.

2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν. προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν τέσσερα (4) έτη στον βαθμό του Σημαιοφόρου, ή είκοσι εννέα (29) συνολικά έτη υπηρεσίας και εφόσον συμπληρώσουν πέντε (5) έτη στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, ή τριάντα τέσσερα (34) συνολικά έτη υπηρεσίας.

3. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον δεν προκαλείται διατάραξη της σειράς αρχαιότητας των Αξιωματικών της οικείας επετηρίδας, προσμετράται για τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής για προαγωγή στον επόμενο βαθμό των Σημαιοφόρων αποφοίτων της Σχολής αυτής. Επιπλέον προσμετράται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού, όπως αυτή προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Αν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης στην ίδια εκπαιδευτική σειρά, ως χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων καταταχθέντων δοκίμων μέχρι και την προηγουμένη της ονομασίας τους ως μονίμων στελεχών.

4. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθώς και οι κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, προάγονται με τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Ομοίως προάγονται και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

5. Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού,Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού προάγονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων μέχρι και το βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

6. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, προάγονται εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν, ως εξής:

α) Σημαιοφόρος: Έξι έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.

β) Ανθυποπλοίαρχος: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν.

γ) Υποπλοίαρχος: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν.

δ) Πλωτάρχης: μέχρι συμπλήρωσης είκοσι πέντε ετών

πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Οι κρίσεις για προαγωγή των Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικής Μονιμότητας, διενεργούνται τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό.

Άρθρο 8
Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό

1. Οι Ανθυποπλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που προάγονται εφόσον συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, εφόσον κριθούν προακτέοι, καταλαμβάνουν εκείνες τις κενές οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθμού, που τους αναλογούν, μέχρι εξαντλήσεώς τους. Εφόσον υπολείπονται και άλλοι για να προαχθούν, αυτοί προάγονται κατά τη συμπλήρωση του προβλεπομένου μεγίστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό ως εξής:

α) Οκτώ ετών στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Επτά ετών στον κατεχόμενο βαθμό του Πλωτάρχη ή του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του προηγουμένου άρθρου, προάγονται στον ανώτερο βαθμό, εφόσον συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο συνολικής κατά βαθμό υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ως εξής:

α) Ανθυποπλοίαρχοι: Δέκα έτη.

β) Υποπλοίαρχοι: Δεκαέξι έτη.

γ) Πλωτάρχες: Είκοσι ένα έτη. Ως μέγιστος χρόνος κατά βαθμό συνολικής υπηρεσίας των Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., θεωρείται και υπολογίζεται ο πέραν των δώδεκα ετών χρόνος συνολικής υπηρεσίας τους στο Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. από της κατατάξεώς τους ως δοκίμων Κελευστών, εφόσον από την προσμέτρηση του πλασματικού αυτού χρόνου δεν προκαλείται διατάραξη της ισχύουσας κάθε φορά σειράς αρχαιότητας μεταξύ των εγγεγραμμένων στην ίδια επετηρίδα Αξιωματικών.

3. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται οι του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου Αξιωματικοί, δε θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς για όσο χρονικό διάστημα στις καταληφθείσες θέσεις υπηρετούν υπεράριθμοι. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κρινόμενους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» Αξιωματικούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται σε αποστρατεία μετά από την πάροδο των τριάντα ημερών από την προαγωγή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, προάγονται στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν πέντε (5) έτη στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή τριάντα (30) συνολικά έτη υπηρεσίας.

Άρθρο 9
Υπολογισμός χρόνου παραμονής στο βαθμό

1.Κατά το χρόνο παραμονής στο βαθμό ο Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. πρέπει να ασκεί πράγματι τα καθήκοντα του βαθμού του.
2.Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό υπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. τελεί σε:
α) Προβλεπόμενη κανονική ή προφορική άδεια. β) Αναρρωτική άδεια μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά. γ) Νοσηλεία μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά. δ) Νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, λόγω τραυματισμού που σχετίζεται με την υπηρεσία, ή λόγω ασθένειας που προήλθε από κακουχίες πολέμου.
ε) Άδεια κυήσεως ή λοχείας καθώς και ανατροφής τέκνου για το σύνολο των Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
στ) Εκπαιδευτική άδεια μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες συνολικά.
ζ) Αιχμαλωσία, εάν μετά την επάνοδό τους από αυτή, έχει απαλλαγεί από κάθε κατηγορία.
3.Σε περίπτωση συνδρομής δύο ή περισσοτέρων περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δε δύναται να είναι ανώτερος του μισού του απαιτουμένου πραγματικού χρόνου παραμονής στο βαθμό.
4.Δεν αποτελεί χρόνο παραμονής στο βαθμό, ο χρόνος που ο Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. διετέλεσε σε:
α) Αργία με πρόσκαιρη παύση, ή αργία με προσωρινή απόλυση. Ειδικά, οι διατελούντες σε κατάσταση αργίας με προσωρινή απόλυση υποβιβάζονται στη σειρά αρχαιότητάς τους κατά ποσοστό ένα τοις εκατό για κάθε μήνα ποινής επί του αριθμού των κατά την ημερομηνία επιβολής της ποινής υπηρετούντων ομοιοβάθμων της οικείας γι’ αυτούς επετηρίδας. Αν το εξαγόμενο αποτέλεσμα του υπολογισμού δεν είναι ακέραιος αριθμός, λαμβάνεται ως αριθμός απώλειας αρχαιότητας ο αμέσως ανώτερος ακέραιος αριθμός. Αν ο αριθμός των νεότερων ομοιοβάθμων τους δεν επαρκεί για συμπλήρωση του ποσοστού απώλειας αρχαιότητας, που υπολογίσθηκε κατά τα προαναφερόμενα, συμπληρώνεται με εκείνους του αμέσως κατώτερου βαθμού, όταν αυτοί προαχθούν. Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται, αν δεν υπηρετεί άλλος νεότερος ομοιόβαθμος τους. β) Διαθεσιμότητα με αίτηση του ενδιαφερομένου. γ) Αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, εφόσον δεν επακολούθησε ακυρωτική απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ή απαλλακτική απόφαση ή γνωμοδότηση δικαστηρίου ή Ανακριτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
δ) Άδεια άνευ αποδοχών, εκτός εάν πρόκειται για γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του ν.4075/2012 (Α'89).
ε) Έκτιση ποινής στερητικής της ελευθερίας, η οποία καταγνώσθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο.
στ) Προσωρινή κράτηση που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε αθώωση ή απαλλαγή.
ζ) Λιποταξία ή παράνομη απουσία, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση.
5.Όλες οι λοιπές μη ειδικώς οριζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου άδειες, που χορηγούνται στα στελέχη του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., υπολογίζονται στον απαιτούμενο χρόνο παραμονής τους στο βαθμό που κατέχουν κάθε φορά.

Άρθρο 10
Ειδικά τυπικά προσόντα

1. Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. απαιτείται:

α) Οι διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε πλωτά ή εναέριαεπιχειρησιακά μέσα, ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία [ιδίως Κέντρα VTS −VTMIS (VesselTrafficServices −VesselTrafficManagementInformationServices), Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.), ή Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το ParisMoU], ή τέσσερα έτη στα προαναφερόμενα μέσα, ή στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, που έχουν διατεθεί ή εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.

β) Οι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία πέντε ετών σε Λιμενικές Αρχές ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α., Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το ParisMoU), ή τέσσερα έτη στα προαναφερόμενα μέσα ή στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες που έχουν διατεθεί ή εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.

2.Για την προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται αυτοί να έχουν συμπληρώσει από το βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, ένα τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170), όπως ισχύει ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού ή στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014, όπως ισχύει.

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα.

3.Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Αξιωματικοί, που προέρχονται από τη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., απαιτείται να έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών ως Αξιωματικοί σε Λιμενικές Αρχές ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) και σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών ή στα Κέντρα VTS-VTMIS ή στις Επισκευαστικές Βάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στις Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα, σύμφωνα με το Paris MOU, εφόσον πρόκειται για διπλωματούχους Αξιωματικούς Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.

Εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έχουν αποκτήσει ως Υπαξιωματικοί ειδικότητα πληροφορικής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι είναι δυνατόν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να υπηρετήσουν σε συναφείς με τις γνώσεις τους Υπηρεσίες.

4. Για τις προαγωγές Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. σε καιρό πολέμου δε λαμβάνονται υπόψιν τα ανωτέρ

Άρθρο 11
Διενέργεια προαγωγών

1. Οι προαγωγές των Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. σε όλους τους βαθμούς, ενεργούνται για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων ή ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων όπου αυτό επιτρέπεται, σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους, όπως αυτή προκύπτει από την ένταξή τους στις οικείες επετηρίδες, με βάση τους καταρτιζόμενους πίνακες και τις αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε εκτέλεση των πινάκων των εγγεγραμμένων ως «προακτέων» Αξιωματικών ενεργούνται οι προαγωγές αυτών, εντός είκοσι ημερών από την κύρωσή τους. Επίσης, εντός είκοσι ημερών από την κένωση οργανικών θέσεων, ενεργούνται προαγωγές για την πλήρωση αυτών, από τους κυρωμένους πίνακες προακτέων που ισχύουν.

2. Οι κατά βαθμό κενές θέσεις προσδιορίζονται από τη διαφορά μεταξύ των προβλεπομένων οργανικών θέσεων κάθε βαθμού και του αριθμού των Αξιωματικών που υπηρετούν και κατέχουν οργανικές θέσεις του βαθμού αυτού. Ο αριθμός των κενών θέσεων περιλαμβάνει τις κενές θέσεις που υπήρχαν, καθώς και όσες κενώθηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια που ισχύουν οι πίνακες των τακτικών κρίσεων.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία κενές θέσεις κάποιου βαθμού δε δύνανται να πληρωθούν με προαγωγή, διότι οι υπηρετούντες του αμέσως κατώτερου βαθμού δε δύνανται για οποιονδήποτε λόγο να προαχθούν, οι ανωτέρω θέσεις θεωρούνται προσωρινά και για την περίπτωση αυτή ως κενές του αμέσως κατώτερου βαθμού και πληρούνται.

4. Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε διαθεσιμότητα με αίτηση τους, δεν κρίνονται και δεν προάγονται κατά το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους. Μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας, κρίνονται στις επόμενες τακτικές κρίσεις.

5. Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, δεν κρίνονται και δεν προάγονται κατά τον χρόνο της αδείας τους, εκτός εάν τελούν σε γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του ν. 4075/2012. Μετά τη λήξη της αδείας τους, κρίνονται στις επόμενες τακτικές κρίσεις.

6. Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε συνήθη ή μακρά αναρρωτική άδεια, κρίνονται και προάγονται κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την ενεργό υπηρεσία, εφόσον έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κρίση και προαγωγή. Ειδικότερα, κρινόμενοι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε άνω των δύο μηνών αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία, δύνανται να παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., πριν τη λήψη σχετικής απόφασης του αρμοδίου πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ενώπιον της αρμόδιας κατά τις ισχύουσες διατάξεις Υγειονομικής Επιτροπής, για κρίση της κατάστασης της υγείας τους και της ικανότητας παραμονής τους στα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Αν οι εν λόγω Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. κριθούν ως μη ικανοί να παραμείνουν στα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη και εφόσον η σχετική γνωμάτευση έχει καταστεί αμετάκλητη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προωθείται αυτεπάγγελτα με πρόταση του οικείου Υπουργού το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους εξαιτίας του λόγου αυτού. Όσοι κρίνονται ως ικανοί να παραμείνουν στα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται και προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αναδρομικά από τότε που έπρεπε κανονικά να προαχθούν.

7. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε άδεια κυήσεως−λοχείας, ή σε άδεια ανατροφής τέκνου, κρίνονται και προάγονται κανονικά κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την ενεργό υπηρεσία, εφόσον σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή.

8. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη κρίνονται όπως και οι λοιποί. Με σχετική απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων δύναται να αναβληθεί η κρίση τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος.

9. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε προσωρινή κράτηση, ή έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή τελούν σε αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, δεν κρίνονται ούτε προάγονται κατά το χρόνο που τελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκδοση αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνοδό τους και αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων προάγονται αναδρομικά, ανακτώντας την αρχαιότητά τους.

10. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, δεν κρίνονται και δεν προάγονται, κατά τον χρόνο που τελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκτιση της ποινής τους, οι διατελέσαντες σε αργία με πρόσκαιρη παύση εφόσον έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό για προαγωγή, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνοδό τους και εάν εγγραφούν σε πίνακα προακτέων, προάγονται μετά την προαγωγή του αμέσως νεοτέρου τους.

11. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, δεν κρίνονται, εφόσον είναι εκκρεμής ή υπόθεση τους. Αυτοί μετά την εκδίκαση της υπόθεσης τους και εφόσον η τυχόν απαλλακτική γνωμοδότηση καταστεί αμετάκλητη, κρίνονται κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδο των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεων και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται ανακτώντας την αρχαιότητά τους. Αν τεθούν σε αργία με προσωρινή απόλυση ή με πρόσκαιρη παύση, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

12. Στις περιπτώσεις αναστολής της αποστρατείας Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω παραπομπής τους σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, μέχρι την εκδίκαση της υπό κρίση υπόθεσης από το Ανακριτικό Συμβούλιο, ή λόγω παραπομπής τους ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον τελούν σε άνω των δύο μηνών αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης γνωμάτευσης, ή στις περιπτώσεις αναβολής κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή τελούν σε προσωρινή κράτηση, σε αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία, διαθεσιμότητα, ή σε άδεια άνευ αποδοχών πλην της γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του ν. 4075/2012, δεν εμποδίζεται η κρίση ή και προαγωγή νεοτέρων τους, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής τους.

13. Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.

14. Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες προακτέων και μεταπίπτουν πριν την προαγωγή τους, στην κατάσταση της αργίας με πρόσκαιρη παύση ή με προσωρινή απόλυση, ή σε προσωρινή κράτηση, ή σε αιχμαλωσία, ή σε παράνομη απουσία, ή σε λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή σε διαθεσιμότητα με αίτηση, ή παραπέμπονται σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή καταδικάζονται σε στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν προάγονται, αλλά κρίνονται εκ νέου από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

15. Δεν ενεργείται προαγωγή και δεν απονέμεται βαθμός σε Αξιωματικούς μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος με το οποίο τίθενται σε αποστρατεία, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανάκλησης στην ενεργό υπηρεσία των μονίμων εξ εφεδρείας Αξιωματικών.

16. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Σχολής Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εξομοιώνονται ως προς τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής, με τους Αξιωματικούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτους των ιδίων Σχολών, πτυχιούχους Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή κατόχους διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως.

17. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θίγονται οι προαγωγές των Αξιωματικών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την υπαγωγή τους σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, ή πολεμικής διαθεσιμότητας, ή την προαγωγή τους επ’ανδραγαθία, ή για διακεκριμένη πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ, ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ, ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΩΝ Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 12
 Επιλογή Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Ο Αρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο της επιλογής είτε Υποναυάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, είτε Αντιναυάρχων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας τους στο βαθμό αυτό.
2.Από τη διαδικασία επιλογής, εξαιρούνται οι Αξιωματικοί οι οποίοι λόγω διοικητικής αποκατάστασής τους, λογίζονται εν ενεργεία και προάγονται αναδρομικά στον αντίστοιχο βαθμό σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Αρχηγού.
3.Για την κρίση οποτεδήποτε προς αποστρατεία του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αρμόδιο, κατόπιν πρότασης του οικείου Υπουργού, είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που με ελεύθερη κρίση αποφασίζει την αποστρατεία αυτού, αν κρίνει ότι η περαιτέρω παραμονή του στο Σώμα δεν είναι πλέον αναγκαία, κρίνοντάς τον ως «ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του». Με την ίδια απόφαση, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ. Σ.Ε.Α.) δύναται να απονείμει στον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστρατεύεται, το βαθμό του Ναυάρχου εν αποστρατεία.
4.Για την επιλογή του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ο οικείος Υπουργός αποστέλλει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) πίνακα των εν ενεργεία Αντιναυάρχων και Υποναυάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα των ατομικών φακέλων τους. Το Συμβούλιο, αφού λάβει γνώση των στοιχείων των ατομικών φακέλων, επιλέγει τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αρχαιότεροι του επιλεγέντος θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και εγγράφονται στους οικείους πίνακες.
5.Το προαναφερόμενο Συμβούλιο, στις ανωτέρω περιπτώσεις αιτιολογεί στο πρακτικό την απόφασή του.
6.Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αφού παραλάβει το ανωτέρω πρακτικό, προκαλεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα αποστρατείας και προαγωγής.

Άρθρο 13
Τυπικά προσόντα προαγωγής −Χρόνος παραμονήςστη θέση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Εφόσον επιλέγεται ως Αρχηγός Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναύαρχος προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., προάγεται στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό.

2. Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζεται διετής και δύναται να παραταθεί μέχρι ένα επιπλέον έτος κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών από τη λήξη της διετούς θητείας μετά από αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.).

Άρθρο 14
Κρίση και επιλογή Υπαρχηγού, Επιτελάρχη Αρχηγείουκαι Υποναυάρχων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Για την κρίση οποτεδήποτε προς αποστρατεία των Αντιναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρμόδιο είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο αποφασίζει με τη διαδικασία του π.δ. 38/2012 (Α΄75), καθώς και του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Οι Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Όταν κενώνεται μόνον η θέση του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το αρμόδιο για την επιλογή Συμβούλιο Κρίσεων, αποφασίζει μεταξύ του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των εν ενεργεία, κατά το χρόνο επιλογής, Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.

2. Από τη διαδικασία επιλογής εξαιρούνται οι Αξιωματικοί, οι οποίοι λόγω διοικητικής αποκατάστασής λογίζονται εν ενεργεία και προάγονται αναδρομικά στους αντίστοιχους βαθμούς, σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Υπαρχηγού και Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

3.Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υπαρχηγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση, αποφασίζει ποιοί από τους εν ενεργεία κατά τον χρόνο επιλογής, Υποναυάρχους ή Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της πρώτης παραγράφου, είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Σε περίπτωση που επιλεγεί Υποναύαρχος ως Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προάγεται αυτοδικαίως στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση που επιλεγεί Αρχιπλοίαρχος ως Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με τη συμπλήρωση έξι μηνών στο βαθμό αυτόν, προάγεται αυτοδικαίως στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αρχαιότεροι των επιλεγέντων θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και εγγράφονται στους οικείους πίνακες

4. Οι Υποναύαρχοι που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Αρχιπλοιάρχων της ίδιας προέλευσης, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα.

5. Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υποναυάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση, αποφασίζει ποιοι από τους εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Αρχιπλοιάρχους της ίδιας προέλευσης, είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών, οι οποίοι και προάγονται αυτοδίκαια με την επιλογή τους στο βαθμό του Υποναυάρχου. Οι αρχαιότεροι των επιλεγέντων Υποναυάρχων θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και εγγράφονται στους οικείους πίνακες. Ο αρχαιότερος των Υποναυάρχων τοποθετείται ως Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού προάγονται οι Αρχιπλοίαρχοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που έχουν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα και έχουν κριθεί ως «διατηρητέοι» κατά τις τελευταίες ετήσιες τακτικές κρίσεις.

7. Από τη διαδικασία επιλογής των Υποναυάρχων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιρούνται οι Αξιωματικοί, οι οποίοι λόγω διοικητικής αποκατάστασής λογίζονται εν ενεργεία και προάγονται αναδρομικά στους αντίστοιχους βαθμούς, σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Άρθρο 15
Γενικές προϋποθέσεις προαγωγής

1.Οι προαγωγές των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, στους διαφόρους βαθμούς, ενεργούνται μετά από σχετική κρίση, με την οποία διαπιστώνεται η συμπλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προαγωγής.
2.Προάγονται ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών ή μη οργανικών θέσεων: α) Οι ονομαζόμενοι Κελευστές και Λιμενοφύλακες, απόφοιτοι των αντίστοιχων παραγωγικών σχολών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Οι ονομαζόμενοι Κελευστές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, με την κατάταξή τους.
γ) Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο ελάχιστο ή μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δ) Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» και τίθενται σε αποστρατεία μετά την πάροδο των τριάντα ημερών από την προαγωγή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε) Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες στους οποίους απονεμήθηκε ο ανώτερος από τον κατεχόμενο βαθμό, επ’ ανδραγαθία, ή λόγω διακεκριμένης πράξης, ή επειδή απεβίωσαν κατά την ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16
Γενικά τυπικά προσόντα προαγωγής

Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες προάγονται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου είτε στο βαθμό που φέρουν, είτε συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.

Άρθρο 17
Χρόνος παραμονής στο βαθμό

1. Οι βαθμοφόροι Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν ελάχιστο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, ως εξής:

α) Κελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας.

β) Επικελευστής: δύο (2) έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, τρία δε (3) έτη, όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.

γ) Αρχικελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας.

δ) Ανθυπασπιστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας.

2. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Υπαξιωματικού και προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου παραμονής στο βαθμό του Κελευστή. Αν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης στην ίδια εκπαιδευτική σειρά, ως χρόνος φοίτησης στην παραγωγική σχολή, υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων καταταχθέντων δοκίμων μέχρι και την προηγουμένη της ονομασίας τους ως μονίμων στελεχών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Σε όσους Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. δεν έχει υπολογισθεί ο προαναφερόμενος χρόνος φοίτησης, αυτός προσμετράται στο βαθμό που φέρουν για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, εφόσον δεν προκαλείται διατάραξη της σειράς αρχαιότητας μεταξύ των Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών της αντίστοιχης επετηρίδας. Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει μετά την προαγωγή αυτή προσμετράται ομοίως για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων στους επόμενους βαθμούς.

3. Κελευστές που εξέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, προάγονται στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του μισού χρόνου παραμονής στο βαθμό του Κελευστή, όπως αυτός καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθώς και κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, προάγονται με τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Ομοίως προάγονται και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

5. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, εφαρμόζονται και για τις προαγωγές των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι μετά την αποφοίτηση τους από την εν λόγω παραγωγική σχολή, προσκομίζουν στην Υπηρεσία πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως. Οι ανωτέρω προάγονται στον επόμενο βαθμό από εκείνο που κατείχαν κατά την ημερομηνία λήψης του πτυχίου ή της απόκτησης του διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή, εκείνοι για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής, ή τελούν σε διαθεσιμότητα, ή σε προσωρινή κράτηση, ή ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη, ή εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή, ή έχουν κριθεί ως παραμένοντες στον ίδιο βαθμό. Η προαγωγή αυτών ενεργείται την επομένη της εξάλειψης των ανωτέρω λόγων.

6. Οι Αρχικελευστές και Ανθυπασπιστές Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, προάγονται ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη κενών οργανικών θέσεων, εφόσον συμπληρώσουν το μέγιστο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό ως εξής:

α) Έξι ετών στο βαθμό του Αρχικελευστή. β) Πέντε ετών στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, ή δεκαέξι

ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, από τα οποία τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.

7. Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δεν προάγονται αν δεν συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής τους σε κάθε βαθμό, ως εξής:

α) Λιμενοφύλακας: επτά (7) έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, οκτώ (8) δε έτη, όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.

β) Κελευστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας, ή δώδεκα έτη συνολικής υπηρεσίας.

γ) Επικελευστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας, ή δεκαέξι έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.

δ) Αρχικελευστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας, ή είκοσι έτη συνολικής υπηρεσίας, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως και πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, ή είκοσι ένα έτη συνολικής υπηρεσίας για τους υπολοίπους.

ε) Ανθυπασπιστής: Πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, ή είκοσι πέντε έτη συνολικής υπηρεσίας, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως και πέντε έτη, ή είκοσι έξι έτη συνολικής υπηρεσίας για τους υπολοίπους.

8. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή. Αν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης στην ίδια εκπαιδευτική σειρά, ως χρόνος φοίτησης στην παραγωγική σχολή, υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων καταταχθέντων δοκίμων μέχρι και την προηγουμένη της ονομασίας τους ως μονίμων στελεχών.

9. Για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 18
Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής

1. Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί που εξέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την 26η Μαρτίου 2009 και κατέχουν ή προσκομίζουν μετά την αποφοίτησή τους, πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου και Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται από μεν τους πτυχιούχους σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από δε τους διπλωματούχους σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως εξής:
α) Αρχικελευστές: πέντε (5) έτη ως Υπαξιωματικοί, β) Ανθυπασπιστές: δύο (2) έτη στο βαθμό αυτόν.

2. Για τις ενεργούμενες σε καιρό πολέμου προαγωγές βαθμοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. δε λαμβάνονται υπόψιν τα ανωτέρω προβλεπόμενα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής.

Άρθρο 19
Διενέργεια προαγωγών

1.Οι προαγωγές των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, ενεργούνται σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητας τους, όπως αυτή προκύπτει από την ένταξή τους στις οικείες επετηρίδες, με βάση τις αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων.
2.Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που τελούν σε διαθεσιμότητα με αίτηση τους, δεν κρίνονται και δεν προάγονται κατά το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους. Μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας, κρίνονται στις επόμενες τακτικές κρίσεις.
3.Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, δεν κρίνονται και δεν προάγονται κατά το χρόνο της αδείας τους, εκτός εάν τελούν σε γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του ν.4075/2012. Μετά τη λήξη της αδείας τους, κρίνονται στις επόμενες τακτικές κρίσεις.
4.Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που τελούν σε συνήθη ή μακρά αναρρωτική άδεια, κρίνονται και προάγονται κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την ενεργό υπηρεσία, εφόσον έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κρίση και προαγωγή. Ειδικότερα, οι κρινόμενοι που τελούν σε άνω των δύο μηνών αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία, δύνανται να παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., πριν τη λήψη σχετικής απόφασης του αρμοδίου πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ενώπιον της αρμόδιας κατά τις ισχύουσες διατάξεις Υγειονομικής Επιτροπής, για κρίση της κατάστασης της υγείας τους και της ικανότητας παραμονής τους στα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Αν οι εν λόγω βαθμοφόροι κριθούν ως μη ικανοί να παραμείνουν στα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και εφόσον η σχετική γνωμάτευση έχει καταστεί αμετάκλητη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προωθείται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διοικητική πράξη αποστρατείας τους εξαιτίας του λόγου αυτού. Όσοι κρίνονται ως ικανοί να παραμείνουν στα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται και προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αναδρομικά από τότε που έπρεπε κανονικά να προαχθούν.
5.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που τελούν σε άδεια κυήσεωςλοχείας, ή σε άδεια ανατροφής τέκνου, κρίνονται και προάγονται κανονικά κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την ενεργό υπηρεσία, εφόσον σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή.
6.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη κρίνονται όπως και οι λοιποί. Με σχετική απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων δύναται να αναβληθεί η κρίση τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος.
7.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που τελούν σε προσωρινή κράτηση, ή έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή τελούν σε αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη για οποιονδήποτε λόγο διαθεσιμότητα, δεν κρίνονται ούτε προάγονται κατά το χρόνο που τελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκδοση αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνοδό τους και αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, προάγονται αναδρομικά, ανακτώντας την αρχαιότητά τους.
8.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που τελούν σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, δεν κρίνονται και δεν προάγονται, κατά τον χρόνο που τελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκτιση της ποινής τους, οι διατελέσαντες σε αργία με πρόσκαιρη παύση εφόσον έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό για προαγωγή, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνοδό τους και εάν εγγραφούν σε πίνακα προακτέων, προάγονται μετά την προαγωγή του αμέσως νεότερου τους.
9.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, δεν κρίνονται, εφόσον είναι εκκρεμής ή υπόθεση τους. Αυτοί μετά την εκδίκαση της υπόθεσης τους, και εφόσον η τυχόν απαλλακτική γνωμοδότηση καταστεί αμετάκλητη, κρίνονται κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδο των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεων, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται ανακτώντας την αρχαιότητά τους. Αν τεθούν σε αργία με προσωρινή απόλυση ή με πρόσκαιρη παύση, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
10.Στις περιπτώσεις αναστολής της αποστρατείας Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων λόγω παραπομπής τους σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, μέχρι την εκδίκαση της υπό κρίση υπόθεσης από το Ανακριτικό Συμβούλιο, ή λόγω παραπομπής τους ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον τελούν σε άνω των δύο μηνών αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης γνωμάτευσης, ή στις περιπτώσεις αναβολής κρίσεων Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή τελούν σε προσωρινή κράτηση, ή σε αιχμαλωσία, ή σε παράνομη απουσία, ή σε λιποταξία, ή σε διαθεσιμότητα, ή σε άδεια άνευ αποδοχών πλην της γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του ν.4075/2012, δεν εμποδίζεται η κρίση ή και προαγωγή νεοτέρων τους, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής τους.
11.Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.
12.Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες προακτέων και μεταπίπτουν πριν την προαγωγή τους, στην κατάσταση της αργίας με πρόσκαιρη παύση ή με προσωρινή απόλυση, ή σε προσωρινή κράτηση, ή σε αιχμαλωσία, ή σε παράνομη απουσία, ή σε λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή σε διαθεσιμότητα με αίτηση, ή παραπέμπονται σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή καταδικάζονται σε στερητική της ελευθερίας ποινή δεν προάγονται, αλλά κρίνονται εκ νέου από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
13.Δεν ενεργείται προαγωγή και δεν απονέμεται βαθμός σε Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης με την οποία τίθενται σε αποστρατεία.
14.Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ή της Σχολής Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εξομοιώνονται ως προς τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής, με τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτους των ιδίων Σχολών, πτυχιούχους Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή κατόχους διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ' τάξεως.
15.Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θίγονται οι προαγωγές όσων υπάγονται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, πολεμικής διαθεσιμότητας, πολεμικής αποστρατείας και όσων προήχθησαν επ’ ανδραγαθία ή για διακεκριμένη πράξη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 20
Έννοια ουσιαστικών προσόντων

Τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα προσδιορίζουν την εν γένει ικανότητα των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. για την άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους και την περαιτέρω εξέλιξή τους, συνάγονται δε από τα έγγραφα αξιολόγησης και τα λοιπά έγγραφα που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλους.

Άρθρο 21
Αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων

1.Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι τα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα, στα οποία εμφαίνονται και βαθμολογούνται αναλυτικά τα ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. όλων των βαθμών, πλην του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις και ελαττώματα αυτών.
2.Ο συντάκτης της έκθεσης αξιολόγησης καλείται αξιολογών και αυτός στον οποίον αναφέρεται η έκθεση αξιολόγησης αξιολογούμενος. Ο αξιολογών πρέπει να είναι Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ανώτερος ή αρχαιότερος από τον αξιολογούμενο, φέρει τουλάχιστον το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και ο αξιολογούμενος πρέπει να υπηρετεί υπό τις διαταγές του. Γνωματεύων είναι ο Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος γνωματεύει ως δεύτερο κλιμάκιο επί της εκθέσεως αξιολόγησης που συνέταξε ο αξιολογών και είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από τον αξιολογούντα.
3.Εκθέσεις αξιολόγησης δε συντάσσονται εφόσον ο κρινόμενος έχει υπηρετήσει για χρονικό διάστημα μικρότερο των εξήντα ημερών υπό τις διαταγές του αξιολογούντος, στο οποίο δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος της κανονικής, προφορικής άδειας, ή της ειδικής άδειας εξετάσεων. Για τους γνωματεύοντες δεν απαιτείται να έχουν συμπληρώσει ορισμένο χρόνο υπό τις διαταγές τους οι αξιολογούμενοι. Ανάλογα με το χρόνο σύνταξής τους, οι εκθέσεις αξιολόγησης διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές είναι εκείνες που συντάσσονται την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους και έκτακτες είναι εκείνες που συντάσσονται, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα εξήντα ημερών από την προηγούμενη σύνταξη τακτικής ή έκτακτης έκθεσης αξιολόγησης: α) σε περίπτωση μετάθεσης είτε του αξιολογούντος είτε του αξιολογουμένου, β) σε κάθε περίπτωση διακοπής, για οποιονδήποτε λόγο, της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούντα και τον αξιολογούμενο, εφόσον η διακοπή διήρκεσε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον εξήντα ημέρες. Διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία ως προϊστάμενος κάποιας Υπηρεσίας τοποθετείται Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ανώτερος ή αρχαιότερος από αυτόν που υπηρετεί στη θέση αυτή, χωρίς ο τελευταίος να μετακινηθεί, γ) σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, ή μη εκτέλεσης των ανατεθειμένων καθηκόντων.
δ) οποτεδήποτε διαταχθεί από τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. για τους ανώτατους ή ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον διαπιστώνεται συνδρομή εκτάκτων περιστατικών, τα οποία επιβάλλουν την αξιολόγηση.
4.Ο αξιολογών συντάσσει σημείωμα αξιολόγησης, στην περίπτωση που ο αξιολογούμενος έχει υπηρετήσει για χρονικό διάστημα μικρότερο των εξήντα ημερών υπό τις διαταγές του, όπου βαθμολογεί και περιγράφει συνοπτικά τα ουσιαστικά προσόντα για τα οποία μπόρεσε να διαμορφώσει γνώμη, επισημαίνοντας και τυχόν ελαττώματα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
5.Τις εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης συντάσσει ιδιόχειρα ο αρμόδιος Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη ύπαρξης αξιολογούντος, η αρμοδιότητα σύνταξης της έκθεσης ή του σημειώματος αξιολόγησης περιέρχεται στον γνωματεύοντα και η αρμοδιότητα του γνωματεύοντος στον άμεσα προϊστάμενο αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ύπαρξης γνωματεύοντος, ή όταν συμπέσει η αρμοδιότητα του αξιολογούντος και του γνωματεύοντος στον ίδιο Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., αυτή περιέρχεται στον άμεσα προϊστάμενο αυτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο αξιολογών ή ο γνωματεύων είναι νεότερος του αξιολογουμένου ή ο γνωματεύων είναι νεότερος του αξιολογούντος. Εάν δεν υπάρχει ούτε αξιολογών, ούτε γνωματεύων τότε αυτοί ορίζονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται ο αξιολογούμενος να έχει συμπληρώσει ορισμένο χρόνο υπό τις διαταγές του συντάκτη.
6.Η αξιολόγηση των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αναβάλλεται για όσο χρόνο αυτοί:
α) τελούν σε κατάσταση αυτεπάγγελτης ή μη διαθεσιμότητας, β) τελούν σε λιποταξία ή αιχμαλωσία, γ) εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση, δ) εκτίουν ποινή αργίας με προσωρινή απόλυση ή με πρόσκαιρη παύση, ε) έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,
στ) τελούν για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών, σε συνεχόμενη άδεια για οποιονδήποτε λόγο ή σε μετεκπαίδευση.
Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης αυτών συντάσσονται αμελλητί μετά την άρση του λόγου που προκάλεσε τη μη σύνταξη, από τους συντάκτες που ήσαν αρμόδιοι κατά τον χρόνο που έπρεπε να συνταχθούν κανονικά. Αν οι συντάκτες και οι γνωματεύοντες κωλύονται, απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος.
7.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε διαθεσιμότητα, μακρά αναρρωτική άδεια, αργία με απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση, ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου δεν συντάσσουν εκθέσεις ή σημειώματα αξιολόγησης, για το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν υπό τις διαταγές τους υφιστάμενοι Αξιωματικοί ή βαθμοφόροι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Στις περιπτώσεις αυτές ο Αρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση, ορίζει ως συντάκτες και ως γνωματεύοντες Αξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ανώτερους των αξιολογουμένων.
8.Η ενημέρωση του αξιολογουμένου επί του περιεχομένου της έκθεσης και του σημειώματος αξιολόγησης είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη του αξιολογούντος και του γνωματεύοντος, μετά την αξιολόγηση, με κάθε πρόσφορο υπηρεσιακό τρόπο. Η ενημέρωση του αξιολογουμένου ασκείται με επιτόπια μελέτη της έκθεσης ή του σημειώματος αξιολόγησης και αποδεικνύεται με την υπογραφή του σε κατάλληλο σημείο του σχετικού εντύπου. Ο αξιολογούμενος δικαιούται μετά από αίτηση του να λάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της έκθεσης και του σημειώματος αξιολόγησής του, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που έχει επισυναφθεί σε αυτές.
9.Αν ο αξιολογούμενος διαφωνεί με οποιοδήποτε στοιχείο της αξιολόγησης του, δύναται μετά τη γνωμάτευση, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών ημερών αρχομένης από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της αξιολόγησής του, να ασκήσει προσφυγή, με αναφορά του η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., άπαξ για κάθε έκθεση ή σημείωμα αξιολόγησης, όπου αναφέρει τους λόγους για τους οποίους προσβάλλει τη συγκεκριμένη βαθμολογία ή περιγραφή, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο. Η οριστική αξιολόγηση γίνεται από τον προϊστάμενο του γνωματεύοντος. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση από τον προϊστάμενο του γνωματεύοντος, αυτή θα γίνεται από τα αρμόδια για την κρίση του αξιολογουμένου Συμβούλια. Το όργανο οριστικής αξιολόγησης αξιολογεί οριστικά τον προσφεύγοντα για τα προσόντα ή τα στοιχεία για τα οποία αυτός έχει προσφύγει, σημειώνοντας την αξιολόγησή του επί της εκθέσεως ή του σημειώματος αξιολόγησης, δύναται δε στο πλαίσιο της εξέτασης της προσφυγής να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία με οποιονδήποτε κατά την κρίση του πρόσφορο τρόπο. Η σχετική αλληλογραφία επιστρέφεται στον αξιολογούντα ο οποίος ενημερώνει τον αξιολογούμενο και στη συνέχεια την υποβάλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Για την ενημέρωση του αξιολογουμένου και το δικαίωμα λήψης αντιγράφων ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος. Η διαδικασία της προσφυγής του αξιολογουμένου και της οριστικής αξιολόγησής του, πρέπει να ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής και σε περίπτωση προσβολής τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης πριν τις ετήσιες τακτικές κρίσεις. Η οριστική αξιολόγηση του προσφεύγοντος γίνεται ακόμα και εάν δεν έχει μεσολαβήσει γνωμάτευση.
10.Ο τύπος των εκθέσεων και σημειωμάτων αξιολόγησης, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 22
Κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων

1.Τα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων αναφέρονται στις διοικητικές ικανότητες, στις υπηρεσιακές σχέσεις και στη συμπεριφορά, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην υπηρεσιακή απόδοση, στα ειδικά προσόντα και στα ηθικά, διανοητικά, ψυχικά και σωματικά προσόντα. Τα ελαττώματα δε βαθμολογούνται αλλά περιγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης και ανάλογα με την φύση τους επηρεάζουν δυσμενώς την εκτίμηση των λοιπών ουσιαστικών προσόντων και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στη διοικητική ικανότητα, στις υπηρεσιακές σχέσεις και στα ηθικά και ψυχικά προσόντα. Τα ελαττώματα πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο που καλύπτει η έκθεση αξιολόγησης.
Για την αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων, λαμβάνονται υπόψιν: α) το κύρος, ο σεβασμός, η εκτίμηση που απολαμβάνει από τους υφισταμένους του, β) η ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου, αναλόγως της θέσης που κατέχει στην Υπηρεσία, γ) η ικανότητα εποπτείας και καθοδήγησης των υφισταμένων του, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους,
δ) η ικανότητα αξιολόγησης και αποδοτικής χρησιμοποίησης των υφισταμένων του και αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων, ε) ο έλεγχος των διατασσομένων, στ) η ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, ζ) η ανάληψη ευθυνών.
Για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών σχέσεων και της συμπεριφοράς λαμβάνονται υπόψιν: α) το αίσθημα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, β) η συμπεριφορά και το πνεύμα εξυπηρέτησης προς τους πολίτες, γ) η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Αρχές.
Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της υπηρεσιακής απόδοσης λαμβάνονται υπόψιν: α) η γνώση του αντικειμένου στον κατεχόμενο βαθμό, όπως αυτή προκύπτει από τίτλους σπουδών, εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις, καθώς και εμπειρία στο αντικείμενο,
β) οι λοιπές γνώσεις, όπως ειδικές γνώσεις, ξένες γλώσσες,
γ) η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης των ανατεθειμένων καθηκόντων, δ) η περαιτέρω κατάρτιση, ε) ο ζήλος και η αφοσίωση στην εργασία, στ) η αποδοτική χρήση των μέσων και υλικών που έχει αναλάβει.
Για την αξιολόγηση των ειδικών προσόντων λαμβάνονται υπόψιν: α) η ανάληψη πρωτοβουλιών και η εισήγηση προτάσεων σχετικά με την Υπηρεσία,
β) η αυτοπεποίθηση, η ψυχραιμία και η σταθερότητα σε γνώμες και αποφάσεις, γ) η ικανότητα μετάδοσης επαγγελματικών γνώσεων, δ) το θάρρος, στ) η πολεμική δράση.
Για την αξιολόγηση των ηθικών, διανοητικών, ψυχικών και σωματικών προσόντων λαμβάνονται υπόψιν: α) η αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα του χαρακτήρα, β) η συνέπεια, γ) η ειλικρίνεια, δ) η πειθαρχία, ε) η εχεμύθεια.
2.Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με ακέραιους αριθμούς από 1 μέχρι 10, αριθμητικώς. Κατά την εξαγωγή του μέσου όρου κάθε ομάδας κριτηρίων, οι δεκαδικοί αριθμοί μέχρι εκατοστού της μονάδας διατηρούνται. Αν ορισμένα από τα ουσιαστικά προσόντα δεν είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν, επειδή δεν προσιδιάζουν στο βαθμό ή στην ειδικότητα του κρινομένου, ή εάν ο αξιολογούμενος δεν εκτελούσε υπηρεσία, ή δε δοκιμάστηκε αναλόγως, αντί βαθμού τίθεται η ένδειξη «Δ.Δ.» (Δε δοκιμάσθηκε). Η κλίμακα βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων είναι η εξής:
Εξαίρετος: 10 Λίαν Καλός: 8, 9 Καλός: 5, 6, 7 Μέτριος: 3, 4 Απαράδεκτος: 1, 2
Οι αξιολογούντες και γνωματεύοντες βαθμολογούν και περιγράφουν την εικόνα του αξιολογουμένου, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα και την απόδοσή του κατά το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου εγγράφων αξιολόγησης, που αναφέρονται σε άλλα χρονικά διαστήματα. Οι βαθμολογίες 1, 2, 3, 4 σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν πρέπει να αιτιολογούνται σαφώς, ειδικώς και επαρκώς και να στηρίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία τα οποία συνέβησαν στο χρόνο που αναφέρεται η έκθεση ή το σημείωμα αξιολόγησης. Σε περίπτωση διαφωνίας του γνωματεύοντος με τον αξιολογούμενο λαμβάνεται υπόψιν η βαθμολογία του γνωματεύοντος.

Άρθρο 23
Συντάκτες εκθέσεων και σημειωμάτων αξιολόγησης

1.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Αντιναυάρχων και των Υποναυάρχων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση.
2.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των προϊσταμένων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Παλλαϊκής ΆμυναςΠολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Τμηματαρχών των ανωτέρω Υπηρεσιών, καθώς και εκείνων της Γενικής Επιθεώρησης συντάσσονται από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών αυτών και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, συντάσσονται εκθέσεις και σημειώματα αξιολόγησης από τον εκάστοτε Τμηματάρχη και γνωματεύει ο αρμόδιος προϊστάμενος.
3.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Γραφεία του Υπουργού, Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, συντάσσονται από το δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον αρχαιότερο αυτού Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοίκησης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης.
4.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς επίσης και του Υπασπιστή αυτού, συντάσσονται από το δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπαρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον βοηθό αυτού και γνωματεύει ο Υπαρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του βοηθού του Υπαρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Υπαρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Γραφείο του Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και του βοηθού αυτού, συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρχαιότερο αυτού Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. του Γραφείου του Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση.
5.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη και γνωματεύει ο αρμόδιος Διευθυντής. Τις εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Τμηματαρχών συντάσσει ο Διευθυντής και γνωματεύει ο αρμόδιος Προϊστάμενος Κλάδου και τις εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Διευθυντών συντάσσει ο αρμόδιος Προϊστάμενος Κλάδου και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Τις εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Προϊσταμένων Κλάδων, συντάσσει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Υπαρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
6.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προϊσταμένου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, συντάσσονται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Ειδικών Μονάδων και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των προϊσταμένων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών, συντάσσονται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εναερίων Μέσων και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. των ανωτέρω Υπηρεσιών συντάσσονται από τους προϊσταμένους και γνωματεύει ο αρμόδιος Διευθυντής της Διεύθυνσης από την οποία ελέγχονται ή εποπτεύονται. Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες συντάσσονται εκθέσεις και σημειώματα αξιολόγησης από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρμόδιος προϊστάμενος.
7.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού, συντάσσονται από τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Τμηματαρχών της ανωτέρω Υπηρεσίας, συντάσσονται από το Διευθυντή και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στη συγκεκριμένη Υπηρεσία, συντάσσονται εκθέσεις και σημειώματα αξιολόγησης από τον εκάστοτε Τμηματάρχη και γνωματεύει ο Διευθυντής.
8.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου συντάσσονται από τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον προϊστάμενο της ανωτέρω Υπηρεσίας και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στη συγκεκριμένη Υπηρεσία συντάσσονται εκθέσεις και σημειώματα αξιολόγησης από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου.
9.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του Διευθυντή Μουσικής συντάσσονται από τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τμημάτων της Υπηρεσίας Μουσικής, συντάσσονται από τον Διευθυντή Μουσικής και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στη συγκεκριμένη Υπηρεσία συντάσσονται εκθέσεις και σημειώματα αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των Τμημάτων και γνωματεύει ο Διευθυντής Μουσικής.
10.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις παραγωγικές σχολές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από το δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος αυτού. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρχαιότερο αυτού και γνωματεύει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης.
11.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του Διοικητή του Κέντρου Εφοδιασμού, συντάσσονται από τον Διευθυντή Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Διοικητή του Κέντρου Εφοδιασμού και γνωματεύει ο Διευθυντής Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού. Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στη συγκεκριμένη Υπηρεσία, συντάσσονται εκθέσεις και σημειώματα αξιολόγησης από το δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διοικητής.
12.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των προϊσταμένων των Επισκευαστικών Βάσεων, συντάσσονται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον προϊστάμενο της εκάστοτε Επισκευαστικής Βάσης και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών. Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες συντάσσονται εκθέσεις και σημειώματα αξιολόγησης από το δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρμόδιος προϊστάμενος.
13.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προϊσταμένου της εκάστοτε Περιφερειακής Διοίκησης συντάσσονται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Περιφερειακής Διοίκησης και γνωματεύει ο Υπαρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διοίκησης και γνωματεύει ο αρμόδιος Επιθεωρητής Περιφερειακής Διοίκησης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διοίκησης.
14.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Λιμενικές Αρχές, καθώς και σε πλωτά μέσα που υπάγονται σε αυτές, συντάσσονται από τον Υπολιμενάρχη και γνωματεύει ο Λιμενάρχης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του Υπολιμενάρχη συντάσσονται από τον Λιμενάρχη και γνωματεύει ο αρμόδιος προϊστάμενος Περιφερειακής Διοίκησης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του Λιμενάρχη συντάσσονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Περιφερειακής Διοίκησης και γνωματεύει ο αρμόδιος Επιθεωρητής Περιφερειακής Διοίκησης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Λιμεναρχών που φέρουν το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Λιμεναρχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ανώτερου Διοικητή Νομού Αττικής, συντάσσονται από τον Ανώτερο Διοικητή Νομού Αττικής και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των Υπολιμεναρχών των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ανώτερου Διοικητή Νομού Αττικής, συντάσσονται από τον αρμόδιο Λιμενάρχη και γνωματεύει ο Ανώτερος Διοικητής Νομού Αττικής.
15.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά συντάσσονται από τον Ανώτερο Διοικητή Νομού Αττικής και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του Υπολιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά και γνωματεύει ο Ανώτερος Διοικητής Νομού Αττικής. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Λιμενικά Τμήματα και στα Λιμενικά Φυλάκια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τους αντίστοιχους προϊσταμένους και γνωματεύει ο Υπολιμενάρχης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των προϊσταμένων των Λιμενικών Τμημάτων και Λιμενικών Φυλακίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τον Υπολιμενάρχη και γνωματεύει ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. των πλωτώνεπιχειρησιακών μέσων που υπάγονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, συντάσσονται από τον προϊστάμενο του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας και Επιχειρησιακών Μέσων και γνωματεύει ο Υπολιμενάρχης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού των Τομέων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τους αντίστοιχους προϊσταμένους και γνωματεύει ο Υπολιμενάρχης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τομέων, συντάσσονται από τον Υπολιμενάρχη και γνωματεύει ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο και γνωματεύει ο Υπολιμενάρχης. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προϊσταμένου του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συντάσσονται από τον Υπολιμενάρχη και γνωματεύει ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά.
16.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Πλοία τύπου Ανοικτής Θαλάσσης και στα Πλοία τύπου «ABEKING», κατηγορίας Α1, συντάσσονται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. του πληρώματος, και γνωματεύει ο Τμηματάρχης του Τμήματος Πλωτών Μέσων της Διεύθυνσης Πλωτών και Χερσαίων Μέσων. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. του πληρώματος, συντάσσονται από τον Διευθυντή Πλωτών και Χερσαίων Μέσων και γνωματεύει ο Προϊστάμενος του Κλάδου Επιχειρήσεων.
17.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Κέντρα VTS VTMIS συντάσσονται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
18.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού των εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο προϊστάμενος της έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον προϊστάμενο της έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προϊσταμένου της έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου, συντάσσονται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης και γνωματεύει ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
19.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ), στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο Διεθνή Οργανισμό, συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
20.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης των αποσπασμένων ή διατιθέμενων σε υπηρεσίες του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τους Αξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεων και σημειωμάτων αξιολόγησης για το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί μόνιμα σε αυτές.
21.Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν σε Υπηρεσίες εκτός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από το δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή οι συντάκτες αιτούνται πληροφορίες για τα ουσιαστικά προσόντα των αξιολογουμένων από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας όπου είναι τοποθετημένος ο αξιολογούμενος. Οι πληροφορίες δίδονται με ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με την διαδικασία της παραγράφου 10 του άρθρου 21 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Το έγγραφο παροχής πληροφοριών είναι απόρρητο και επισυνάπτεται στην έκθεση ή στο σημείωμα αξιολόγησης.

Άρθρο 24
Υποχρεώσεις αξιολογούντων και γνωματευόντων

1.Ο αξιολογούντες και οι γνωματεύοντες έχουν δικαίωμα να αξιολογούν τους υφισταμένους τους και φέρουν την ευθύνη της αξιολόγησης αυτής. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική και αμερόληπτη και να απορρέει από γεγονότα και όχι από υπόνοιες, σχόλια ή πληροφορίες. Οι αξιολογούντες και οι γνωματεύοντες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν όλα τα στοιχεία που αφορούν τον αξιολογούμενο, ανεξάρτητα εάν είναι ευμενή ή δυσμενή και να αποβάλλουν κάθε αίσθημα συμπάθειας ή αντιπάθειας. Επίσης, οφείλουν να τηρούν επακριβώς τις διατάξεις που αφορούν τη σύνταξη εκθέσεων και σημειωμάτων αξιολόγησης.
2.Ο αξιολογούντες οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς το έργο που επιτελούν οι υφιστάμενοι τους και να ελέγχουν την εν γένει απόδοσή τους.
3.Εάν ο γνωματεύων διαπιστώσει ότι κατά την αξιολόγηση δεν τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και ανεξάρτητα εάν ο αξιολογών έχει προσφύγει κατά αυτής, συντάσσει εμπιστευτική αναφορά η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης και συνυποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Αρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. διατάσσει την διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, εφόσον η εμπιστευτική αναφορά του γνωματεύοντος στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και ο αξιολογούμενος κρίνεται οριστικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Ένορκη διοικητική εξέταση δε διατάσσεται στην περίπτωση αποστρατείας του αξιολογούντος.

Άρθρο 25
Διαμνημονεύσειςηθικές αμοιβές

1.Οι διαμνημονεύσεις και οι ηθικές αμοιβές αποτελούν ατομικά έγγραφα αξιολόγησης για την κρίση του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
2.Οι διαμνημονεύσεις, προβλέπονται από τον οικείο Κανονισμό και απονέμονται με απόφασή του οικείου Υπουργού σε Αξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ύστερα από εισήγηση του Ανώτερου Συμβουλίου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
3.Οι ηθικές αμοιβές απονέμονται με διαταγή είτε σε μεμονωμένα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., είτε στο προσωπικό Υπηρεσιών και επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συνολικά, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υπηρεσία αυτών, και διακρίνονται ως ακολούθως:
α) Ευαρέσκεια: Απονέμεται από τον οικείο Υπουργό ή τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. για συγκεκριμένες πράξεις ή γεγονότα που υπερβαίνουν την έννοια του καλώς εννοουμένου καθήκοντος.
β) Έκφραση ικανοποίησης: Απονέμεται από τον Αρχηγό, Υπαρχηγό, Επιτελάρχη Αρχηγείου, τους Υποναυάρχους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., τους Προϊσταμένους Κλάδων ή τους Διευθυντές των Διευθύνσεων καθώς και από τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών ή εξαιρετική απόδοση, για τις οποίες όμως δε δικαιολογείται ευαρέσκεια.

Άρθρο 26
Ατομικοί φάκελοι στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Για κάθε Αξιωματικό, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακα, τηρούνται στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιαίτεροι ατομικοί φάκελοι, υποδιαιρούμενοι σε υποφακέλους, όπου εμπεριέχονται τα έγγραφα που συνθέτουν την εικόνα κάθε Αξιωματικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακα.
2.Δεν επιτρέπεται η διάθεση των εγγράφων που εμπεριέχονται στους ατομικούς φακέλους εκάστου στελέχους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., σε τρίτα πρόσωπα ήτοι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, παρά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.» (Α' 50), όπως ισχύει κάθε φορά, μετά από συγκατάθεση του υποκειμένου το οποίο αφορά ο ατομικός φάκελος, καθώς επίσης στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης, ή κύριας ανάκρισης μετά από εισαγγελική παραγγελία, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 261 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κάθε φορά. Εξαιρετικά επιτρέπεται η διάθεση των εγγράφων των ατομικών φακέλων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., στις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως στα Συμβούλια Κρίσεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., στα Ανακριτικά Συμβούλια Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα λοιπά διοικητικά δικαστήρια στο στάδιο υποβολής διοικητικού φακέλου απόψεων.
3.Οι υποφάκελοι των ατομικών φακέλων του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., υποδιαιρούνται ως εξής:
α) Κατάταξη Προϋπηρεσία
β) Μεταθέσεις Τοποθετήσεις Μετακινήσεις
γ) Κρίσεις Συμβουλίων
δ) Προαγωγές Αποστρατείες
ε) Κανονικές Προφορικές Άδειες
στ) Νοσοκομειακή περίθαλψη Αναρρωτικές άδειες
ζ) Εκπαίδευση Μετεκπαίδευση
η) Οικογενειακή κατάσταση
θ) Ποινική και Πειθαρχική δίωξη
ι) Ηθικές αμοιβές
ια) Διάφορα
4.Στους υποφακέλους τίθενται τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία:
α) Στον υποφάκελο «Κατάταξη Προϋπηρεσία»: αα) Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην κατάταξη κάθε Αξιωματικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακα στην οικεία παραγωγική σχολή Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικότερα η αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η απόφαση κατάταξης ως δοκίμων μετά της σχετικής δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και η σχετική ανακοίνωση.
ββ) Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην κατάταξη κάθε Αξιωματικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακα ως μονίμου στελέχους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικότερα η διοικητική πράξη κατάταξης με τη σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τη σχετική ανακοίνωση, καθώς και ο τίτλος σπουδών που απετέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης. Στην περίπτωση που Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. έχει προϋπηρεσία Υπαξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακα, ή Λιμενοφύλακα αντίστοιχα, ο προγενέστερος φάκελος τίθεται αυτούσιος εντός του ως Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. τηρουμένου νεότερου ατομικού φακέλου και όχι εντός υποφακέλου. Προκειμένου περί Ανθυπασπιστών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., στον υποφάκελο «ΚατάταξηΠροϋπηρεσία» περιέχονται όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην προϋπηρεσία τους ως Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ή και Λιμενοφυλάκων.
β) Στον υποφάκελο «Μεταθέσεις Τοποθετήσεις Μετακινήσεις» τα έγγραφα τα αναφερόμενα στις μεταθέσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις και στις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Αξιωματικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
γ) Στον υποφάκελο «Κρίσεις Συμβουλίων», τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται στα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. οι δυσμενείς κρίσεις των Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., με συνημμένο το οικείο απόσπασμα και κάθε σχετική αλληλογραφία, όπως προσφυγές στο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Στον υποφάκελο «Προαγωγές Αποστρατείες»: αα) Τα έγγραφα που αφορούν σε κάθε προαγωγή των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., η σχετική αλληλογραφία για την πίστωση, οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διοικητικές πράξεις προαγωγής και οι σχετικές ανακοινώσεις.
ββ) Τα έγγραφα και οι διοικητικές πράξεις της απομακρύνσεως των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. από τις τάξεις του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., όπως παραιτήσεις, αποστρατείες, αποτάξεις, με τη σχετική αλληλογραφία.
γγ) Αλληλογραφία σχετική με την καταβολή επιδομάτων και λοιπών οικονομικών θεμάτων στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
ε) Στον υποφάκελο «Κανονικές Προφορικές Άδειες», οι χορηγούμενες στα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. κανονικές και προφορικές άδειες ημεδαπής και αλλοδαπής, με τη σχετική αλληλογραφία.
στ) Στον υποφάκελο «Νοσοκομειακή περίθαλψηαναρρωτικές άδειες», τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στη νοσοκομειακή περίθαλψη των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., όπως οίκοι νοσηλεία, εισαγωγή στο νοσοκομείο ημεδαπής ή αλλοδαπής, έξοδος από αυτό και οι χορηγούμενες για το σκοπό αυτό αναρρωτικές άδειες για την ημεδαπή και την αλλοδαπή.
ζ) Στον υποφάκελο «ΕκπαιδεύσειςΜετεκπαιδεύσεις», τα έγγραφα τα οποία αφορούν τις εκπαιδεύσεις ή μετεκπαιδεύσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και τα πάσης φύσεως αποδεικτικά σπουδών, πλην των απαραίτητων προς κατάταξη τα οποία εντάσσονται στον υποφάκελο «ΚατατάξειςΠροϋπηρεσία».
η) Στον υποφάκελο «Οικογενειακή κατάσταση», τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., όπως οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων. θ) Στον υποφάκελο «Ποινική και Πειθαρχική δίωξη»: αα) Οι αποφάσεις ή οι διαταγές με τις οποίες επιβάλλονται, επαυξάνονται, αίρονται ή μειώνονται, οι πειθαρχικές ποινές πάσης φύσεως, με τη σχετική αλληλογραφία.
ββ) Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις διοικητικές διερευνήσεις ή ένορκες διοικητικές εξετάσεις, ή προκαταρκτικές εξετάσεις, ή προανακρίσεις που διενεργήθηκαν σε βάρος στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης καθώς και τα σχετικά πορίσματα. Εάν στέλεχος Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού Συμβουλίου, στον παρόντα υποφάκελο, τίθενται τα έγγραφα συγκλήσεως και διαδικασίας του Συμβουλίου, η γνωμοδότηση και η επακολουθήσασα διοικητική πράξη επιβολής της ποινής με την οικεία δημοσίευση, εφόσον αυτή απαιτείται. Καταγγελίες κατά στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον δεν έλαβε χώρα διοικητική διερεύνηση, ή ένορκη διοικητική εξέταση, ή προκαταρκτική εξέταση, ή προανάκριση τίθενται στο γενικό αρχείο και όχι στον παρόντα υποφάκελο. Εάν επί των ανωτέρω καταγγελιών διενεργήθηκε διοικητική διερεύνηση, ή ένορκη διοικητική εξέταση, ή προκαταρκτική εξέταση, ή ανάκριση, από την οποία ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται σε βάρος του στελέχους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., η σχετική υπόθεση τίθεται στον παρόντα υποφάκελο. Επίσης στον παρόντα υποφάκελο τίθενται και τα έγγραφα επί τυχόν ασκηθείσας ποινικής δίωξης, καθώς επίσης και οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά διοικητικών πράξεων που αφορούν επιβολή ποινών σε βάρος στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
ι) Στον υποφάκελο «Ηθικές αμοιβές», όλες οι αποφάσεις, οι διαταγές και άλλες πράξεις με τις οποίες εκφράζονται έπαινος, ή ευαρέσκειες, ή απονέμονται παράσημα και μετάλλια ή οποιαδήποτε άλλη ηθική αμοιβή σε στέλεχος Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με τις οικείες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον απαιτείται και λοιπά στοιχεία.
ια) Στον υποφάκελο «Διάφορα», κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση ή υπηρεσιακή δράση του στελέχους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο δε δύναται να ενταχθεί στους υπολοίπους υποφακέλους.
5.Στους ατομικούς φακέλους των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να τεθούν και άλλα έγγραφα, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο κατά την κρίση του Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ή το αιτηθεί αιτιολογημένα το στέλεχος Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο αφορά ο ατομικός φάκελος.
6.Δε τίθενται στους ατομικούς φακέλους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. οι κάτωθι φάκελοι:
α) Οι φάκελοι των εισαγωγικών εξετάσεων στην οικεία παραγωγική σχολή με τους σχετικούς πίνακες επιτυχίας και η οικεία αλληλογραφία. Οι φάκελοι αυτοί τηρούνται στο Τμήμα 1ο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Οι πίνακες επιτυχίας των απολυτηρίων εξετάσεων της ανωτέρω σχολής, με κάθε σχετικό έγγραφο, οι οποίοι τηρούνται στο Τμήμα 1ο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
Προκειμένου για τους Ανθυπασπιστές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ως παραγωγική σχολή νοείται η σχολή στην οποία κατετάγησαν ως Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ή ως Λιμενοφύλακες.
γ) Τα πρακτικά των Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., με τους οικείους πίνακες και κάθε άλλη σχετική αλληλογραφία, τα οποία τηρούνται αρμοδίως από τα Τμήματα 1ο και 2ο της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
7.Οι εκθέσεις, τα σημειώματα αξιολόγησης και τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. τίθενται κατά χρονολογική σειρά από της κατατάξεως τους μέχρι της αποστρατείας τους σε ειδικούς φακέλους. Οι φάκελοι των εκθέσεων και των σημειωμάτων αξιολόγησης των εφέδρων τίθενται εντός των ατομικών τους φακέλων.
8.Οι ατομικοί φάκελοι φυλάσσονται και αρχειοθετούνται σε αρχειοθήκες αφενός για τα εν ενεργεία και αφετέρου για τα εν αποστρατεία ή εν εφεδρεία στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Με διαταγή του Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία καταχώρισης και αρχειοθέτησης των εγγράφων στους φακέλους που τηρούνται για το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
9.Τα ατομικά έγγραφα του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. είναι δυνατόν παράλληλα να αποθηκεύονται με οποιονδήποτε τρόπο και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» (Α' 50), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών

Άρθρο 27
Προαγωγή επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης

1.Το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. προάγεται επ’ ανδραγαθία στον επόμενο βαθμό από εκείνο που φέρει κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, εφόσον αυτός δεν είναι ανώτερος του καταληκτικού του, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή της συμπλήρωσης των τυπικών προσόντων προαγωγής, όταν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και διακρίνεται στο πεδίο της μάχης, βάσει της οικείας έκθεσης επιχειρήσεων ή πολεμικής δράσης, για πράξεις εξαιρετικού θάρρους, γενναιότητας, αυταπάρνησης και προσφοράς προς την πατρίδα ή σύμμαχη χώρα. Η απονομή παρασήμου, διαμνημόνευσης, ή ηθικής αμοιβής είναι ανεξάρτητη από την προαγωγή επ’ ανδραγαθία. Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που προάγονται επ’ ανδραγαθία εντάσσονται μετά τους ομοιόβαθμούς τους στην οικεία επετηρίδα και θεωρούνται ότι απέκτησαν το βαθμό αυτό, από την υπογραφή της διοικητικής πράξης προαγωγής.
2.Το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που σε καιρό ειρήνης και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ή εξαιτίας αυτής, προέβη σε διακεκριμένη πράξη, με την οποία εν γνώσει του εξέθεσε τη σωματική του ακεραιότητα σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, που υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος, προκαλώντας ανεπιφύλακτα το θαυμασμό και την εκτίμηση των συναδέλφων του ή της κοινής γνώμης, προάγεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ή τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων προαγωγής, στον ανώτερο βαθμό από εκείνον που φέρει κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον ο βαθμός αυτός δεν είναι ανώτερος του καταληκτικού του.
3.Για την προαγωγή λόγω διακεκριμένης πράξης απαιτείται η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, η οποία διατάσσεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, όπου υπάγεται διοικητικά ο κρινόμενος, εντός τριμήνου από την ημερομηνία τέλεσης της πράξης από την οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου. Μετά την υποβολή της ένορκης διοικητικής εξέτασης, απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που προάγονται λόγω διακεκριμένης πράξης, εντάσσονται μετά τους ομοιόβαθμούς τους στην οικεία επετηρίδα και θεωρούνται ότι απέκτησαν το βαθμό αυτό, από την υπογραφή της διοικητικής πράξης προαγωγής.
4.Οι κρίσεις για προαγωγή επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης ενεργούνται από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων με ευρύτερη σύνθεση. Οι σχετικές αποφάσεις καταχωρίζονται σε πρακτικό και είναι υποχρεωτικές για τον οικείο Υπουργό, ο οποίος εντός είκοσι ημερών προκαλεί το προεδρικό διάταγμα προαγωγής για τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές, ή εκδίδει απόφαση προαγωγής για τους Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες. Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης ή και παραπομπής των προτεινομένων σε Ανακριτικό Συμβούλιο, αναστέλλεται η λήψη της σχετικής απόφασης μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητα απαλλακτικό βούλευμα, απαλλακτική απόφαση ή γνωμοδότηση δικαστηρίου ή Ανακριτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.

Άρθρο 28
Τιμητικές προαγωγές αθλητών

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Υπουργού, απονέμεται ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) Σε αθλητές ή αθλήτριες, ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε ετών, που έχουν καταλάβει σε ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι και την όγδοη θέση και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ομαδικό άθλημα, κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων.

γ) Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, ως παγκόσμια πρωταθλήματα νοούνται και τα αντίστοιχα που διοργανώνονται από το Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού (Δ.Σ.Σ.Α.).

Άρθρο 29
Μετάταξη σε Αξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικοτήτων Τεχνικού, Υγειονομικού (Ψυχολόγου), ή Νομικού

1.Οι Σημαιοφόροι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, δύνανται να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού (Ψυχολόγου), ή Νομικού, εφόσον κατέχουν πτυχία Σχολών Πληροφορικής, Τμήματος Ψυχολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή Νομικής Σχολής αντίστοιχα, της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής. Επίσης απαιτείται να πληρούνται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα,
β) δεν τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος,
γ) δεν έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου,
δ) έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία ως εξαίρετοι,
ε) δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.
2.Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ που εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν ανά ειδικότητα και τάσσεται προθεσμία για την υποβολή υπηρεσιακών ατομικών αναφορών των ενδιαφερομένων μέσω της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών και μεγαλύτερη του ενός μηνός, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής (των αποδεικτικών εγγράφων των περιπτώσεων (α) έως (ε) της προηγουμένης παραγράφου), ελέγχεται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με βάση τα τηρούμενα στοιχεία των ατομικών φακέλων και της ισχύουσας διαδικασίας του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, ενώ η επιλογή των υποψηφίων ενεργείται από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
3.Οι μετατασσόμενοι αποκτούν το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος τους απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κτήσεως βαθμού των Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα των Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικών καθηκόντων, με βάση τη σειρά κρίσης τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. όσον αφορά τις προαγωγές, κρίσεις και αποστρατείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΕΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 30
Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό

Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες οι οποίοι κρίνονται ως παραμένοντες στον ίδιο βαθμό, δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό και στερούνται της αρχαιότητας τους, εάν προαχθεί νεότερος τους.

Άρθρο 31
Στέρηση βαθμού

1.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. στερούνται του βαθμού τους λόγω των εξής αιτιών:
α) Αν καταδικάσθηκαν αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα που έχει σχέση με την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή την ακεραιότητα της Χώρας.
β) Αν καταδικάσθηκαν αμετάκλητα για κακούργημα, ή σε ποινή φυλάκισης για κάποιο από τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ελευθέρωσης φυλακισμένου από πρόθεση, εκβίασης, ληστείας, καταπίεσης, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ή αν επήλθε μη αυτοδικαίως η παρεπόμενη ποινή της έκπτωσης.
γ) Αν αποστερήθηκαν των πολιτικών τους δικαιωμάτων, καθολικά ή μερικά, εξαιτίας ποινικής καταδίκης.
δ) Λόγω επιβολής ποινής απόταξης ή αποβολής.
2.Η στέρηση του βαθμού συντελείται για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Υπουργού, για δε τους λοιπούς βαθμοφόρους με απόφαση του οικείου Υπουργού, όταν καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου για τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 1 του παρόντος, ή επιβληθεί η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, ή καταστεί τελεσίδικη η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου για την περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος, ή και χωρίς γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3.Επί επιβολής των ποινών της απόταξης ή της αποβολής, η στέρηση του βαθμού μνημονεύεται στη σχετική πράξη.
4.Αν πριν την έκδοση αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου για τα αδικήματα των περιπτώσεων 1(α) και 1(β), ή πριν την ποινική καταδίκη η οποία επέφερε την ποινή της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, είχε ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για την ίδια πράξη και είχε επιβληθεί ποινή ελαφρύτερη της απόταξης ή της αποβολής, ή δεν επιβλήθηκε ποινή, η σχετική διοικητική πράξη δεν έχει ισχύ και επέρχεται η στέρηση βαθμού, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
5.Όποιος στερείται, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους του βαθμού του, αποπέμπεται του Σώματος με τις κατωτέρω συνέπειες:
α) Δεν επανακτά το βαθμό.
β) Δε δύναται να φέρει οποιοδήποτε παράσημο ή μετάλλιο.
γ) Παύει να θεωρείται στρατιωτικός.
δ) Δεν εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας, αν είναι δε εγγεγραμμένος διαγράφεται και ακολουθεί την προ της κατάταξής του στρατολογική κατάσταση.
6.Η στέρηση του βαθμού αναστέλλεται σε περίπτωση αναστολής της ποινής της έκπτωσης, λόγω αναστολής της εκτέλεσης της κύριας ποινής. Σε περίπτωση μη αναστολής από το δικαστήριο της ποινής της έκπτωσης, επιβάλλεται η στέρηση βαθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 32
Αποστρατεία Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας

1.Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και του βαθμού του Αρχιπλοιάρχου, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις είτε ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», είτε ως «αποστρατευτέοι» και εγγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες.
2.Οι κρινόμενοι ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται με το προεδρικό διάταγμα κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας, κατά τη συμπλήρωση της οποίας αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
3.Οι κρινόμενοι ως «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν με το προεδρικό διάταγμα κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων. Δεν αποστρατεύονται με το προεδρικό διάταγμα κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων, οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι πριν από την προώθηση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, οπότε μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, προωθείται είτε το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, με βάση την προηγούμενη κρίση τους, είτε το προεδρικό διάταγμα της απόταξης τους. Επίσης δεν αποστρατεύονται με το προεδρικό διάταγμα κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων, οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία, ή αναρρωτική άδεια, οι οποίοι έχουν κριθεί ως αποστρατευτέοι και έχουν παραπεμφθεί ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής και οι οποίοι τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με προεδρικό διάταγμα, είτε για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αμετάκλητη γνωμάτευση, είτε με βάση την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων.
4.Όσοι συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων, κρίνονται εκτάκτως ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση αυτής. Οι Αξιωματικοί που προάγονται στον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν στο ίδιο έτος συντάξιμη υπηρεσία κρίνονται εκτάκτως, μετά την προαγωγή τους στον καταληκτικό βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
5.Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων κρίνει, πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης της συντάξιμης υπηρεσίας, Αξιωματικούς που έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή τελούν σε διαθεσιμότητα με αίτηση τους, ή σε προσωρινή κράτηση, ή σε αιχμαλωσία, ή σε παράνομη απουσία, ή σε λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή σε αργία με πρόσκαιρη παύση, ή σε αργία με προσωρινή απόλυση. Αν το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων δεν προβεί στην κρίση τους, επειδή δεν έχει εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα, ή απαλλακτική απόφαση, ή γνωμάτευση δικαστηρίου ή Ανακριτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, οι ανωτέρω αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της συντάξιμης υπηρεσίας. Αν οι ανωτέρω Αξιωματικοί δικαιωθούν τελεσίδικα, προάγονται αναδρομικά στο βαθμό που προβλέπει η κρίση τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται στη συνέχεια με την ίδια ημερομηνία της αρχικής τους αποστρατείας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Αξιωματικούς που έχουν κριθεί ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», εάν πριν την προαγωγή τους, μεταπέσουν σε μία από τις ανωτέρω καταστάσεις.
6.Ο υπολογισμός της συντάξιμης υπηρεσίας γίνεται με τα επίσημα στοιχεία που εμπεριέχονται στον ατομικό φάκελο κάθε Αξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 33
Αποστρατεία Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω κρίσης ως «παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

1.Οι Ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που κρίθηκαν ή κρίνονται τρεις φορές ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, από τις οποίες δύο φορές στον κατεχόμενο βαθμό και οι Κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που κρίθηκαν ή κρίνονται ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» τρεις φορές στον κατεχόμενο βαθμό, τίθενται υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.
2.Με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. απόσπασμα του πρακτικού των Συμβουλίων Κρίσεων, κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους της προηγούμενης παραγράφου, πριν την υποβολή των σχετικών πινάκων προς κύρωση. Οι ανωτέρω εφόσον δεν έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή δεν τελούν σε διαθεσιμότητα με αίτηση τους, ή σε προσωρινή κράτηση, ή σε αιχμαλωσία, ή παράνομη απουσία, ή λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή σε αργία με πρόσκαιρη παύση, ή σε αργία με προσωρινή απόλυση και εφόσον έχουν τουλάχιστον εικοσαετή πραγματική υπηρεσία και δεν έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να παραμείνουν στην ενέργεια με απόφαση του οικείου Υπουργού, χωρίς να καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση, μέχρι και τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Η αίτηση υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του εν λόγω αποσπάσματος.
3.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου:
α) Δε δύνανται να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, ούτε να προαχθούν παρά μόνο επ’ ανδραγαθία ή για διακεκριμένη πράξη.
β) Όταν συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τους έτους, κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, συντάξιμη υπηρεσία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις. Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων λαμβάνει υπόψιν την τελευταία κρίση του, και οι ανωτέρω αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα κρινόμενοι ως «αποστρατευτέοι» κατά τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας. Εάν συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία πριν τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων, κρίνονται έκτακτα ένα μήνα πριν τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας.
γ) Παραμένουν στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους.
δ) Υπηρετούν σε κενές θέσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Οργανικής Σύνθεσης και Κατανομής Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ε) Υπόκεινται σε όλες τις πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δε συντάσσονται για αυτά σημειώματα ή εκθέσεις αξιολόγησης.

Άρθρο 34
Αποστρατεία Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων

Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος έχει μετατεθεί σε νέα Υπηρεσία συνεπεία του χαρακτηρισμού του ως «απαράδεκτος» σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εάν χαρακτηρισθεί εκ νέου οποτεδήποτε ως «απαράδεκτος», παραπέμπεται εκτάκτως στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, προκειμένου να αποφασισθεί η περαιτέρω παραμονή του ή μη στο Σώμα και εάν κριθεί ως «αποστρατευτέος», αποστρατεύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 35
Αποστρατεία Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας

1.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται ότι το τραύμα ή νόσημα από το οποίο πάσχουν θεραπεύθηκε, αλλά η φύση του προκαλεί σωματική ή διανοητική ανικανότητα για τη στρατιωτική υπηρεσία, ή ότι το τραύμα ή το νόσημα από το οποίο πάσχουν είναι ανίατο, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί υπηρεσίας γραφείου, μόνιμης διαθεσιμότητας και πολεμικής διαθεσιμότητας.
2.Οι αποστρατείες των Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω ανικανότητας εκτελούνται με έκδοση προεδρικού διατάγματος, εντός μηνός από τότε που η γνωμάτευση περί ανικανότητας κατέστη αμετάκλητη.
3.Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, οι οποίοι κρίνονται ως πτητικά ακατάλληλοι για λόγους σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, αν διανύουν τη δοκιμαστική περίοδο. Οι κρινόμενοι ως πτητικά ακατάλληλοι για τους ανωτέρω λόγους, μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, παραπέμπονται εκ νέου στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι για υπηρεσία εδάφους, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Κρίσεως Πτητικής Καταλληλότητας και απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθενται σε υπηρεσία εδάφους στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε άλλες θέσεις ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 36
Αποστρατεία Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από υποβολή αίτησης

1.Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης και εφόσον εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις παραμονής τους στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να υποβάλουν αίτηση αποστρατείας. Αν εκπλήρωσαν μόνον τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., δύνανται να υποβάλουν αίτηση παραίτησης.
2.Οι αιτήσεις αποστρατείας ή παραίτησης υποβάλλονται ως ατομικές αναφορές, οι οποίες πρέπει να συντάσσονται λακωνικά και να εκφράζουν τη βούληση του αιτούντος να επανέλθει στην ιδιωτική ζωή, χωρίς να παρατίθενται οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης, ούτε να γίνεται μνεία σε τυχόν υπάρχουσα αλληλογραφία. Εφόσον υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, προβάλλονται με υποβολή ιδιαίτερης αναφοράς, πριν την υποβολή της αίτησης παραίτησης ή αποστρατείας, ώστε η διερεύνηση και η εξέταση τους να γίνεται με χρονική άνεση και όχι υπό την πίεση της προθεσμίας που ισχύει για την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας ή παραίτησης.
3.Η αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας ή της αιτήσεως παραίτησης είναι υποχρεωτική για τον οικείο Υπουργό. Σε περίοδο μερικής ή γενικής επιστράτευσης, απαγορεύεται η υποβολή και αποδοχή αιτήσεων αποστρατείας ή παραίτησης.
4.Οι αποστρατείες των Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας ή παραίτησης, ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Υπουργού εντός ενός μηνός από τότε που έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας ή παραίτησης.
5.Οι αιτήσεις αποστρατείας ή παραίτησης δύνανται να ανακληθούν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την υποβολή τους.
6.Αποδοχή αίτησης αποστρατείας που υποβλήθηκε από Αξιωματικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος παραπέμπεται ενώπιον του Ανακριτικού Συμβουλίου με το ερώτημα της απόταξης, ή της αργίας με προσωρινή απόλυση, ή που τελεί σε υποδικία, δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό, ο οποίος δύναται να αναβάλει τη λήψη απόφασης μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου, ή τελεσίδικη η απόφαση του δικαστηρίου, αντίστοιχα.
7.Υπόδικοι θεωρούνται εκείνοι που κρατούνται στις φυλακές δυνάμει εντάλματος σύλληψης, ή προσωρινής κράτησης, ή τελούν υπό φρούρηση κατ’ οίκον.

Άρθρο 37
Ειδικές περιπτώσεις αποστρατείας Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που διανύουν το τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, έχοντας υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις, είτε ως «διατηρητέοι», είτε ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», είτε ως «αποστρατευτέοι». Οι κρινόμενοι ως «διατηρητέοι», παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με το βαθμό που φέρουν. Οι κρινόμενοι ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα. Οι κρινόμενοι ως «αποστρατευτέοι» αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν, και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
2.Υποναύαρχοι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που κρίνονται ως:
α) «διατηρητέοι», παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν. Αν ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροι αυτών επιλεγούν ως Αρχηγός, Υπαρχηγός ή Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προσόντων και ταυτόχρονα με τους επιλεγέντες προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα, β) «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα, γ) «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.
3.Υποναύαρχοι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., αποστρατεύονται με αίτηση τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες παραμονής στο βαθμό. Εν προκειμένω, και εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. εν ενεργεία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και μετά από ένα μήνα αποστρατεύονται με το βαθμό αυτό με άλλο προεδρικό διάταγμα.
4.Υποναύαρχοι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού που κρίνονται ως:
α) «διατηρητέοι», παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν,
β) «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα, γ) «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.
5.Υποναύαρχοι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού, αποστρατεύονται με αίτηση τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες παραμονής στο βαθμό. Οι ανωτέρω, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών με το βαθμό αυτό με άλλο προεδρικό διάταγμα.
6.Αρχιπλοίαρχοι που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. κρινόμενοι ως:
α) «διατηρητέοι», παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν. Αν ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροι αυτών επιλεγούν ως Υποναύαρχοι ή ως Αντιναύαρχοι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και ταυτόχρονα με τους επιλεγέντες προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
β) «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
γ) «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.
7.Αρχιπλοίαρχοι και Πλοίαρχοι που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ή είναι ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού αποστρατεύονται με την υποβολή αίτησης αποστρατείας, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες στον κατεχόμενο βαθμό. Οι ανωτέρω, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα.

8. Πλοίαρχοι Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. κρινόμενοι από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ως:

α) «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιόβαθμοι αλλά νεότεροί τους προάγονται στον επόμενο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και με προεδρικό διάταγμα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό ταυτόχρονα με τους νεότερούς τους για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα για προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. από υπαιτιότητά τους, εφόσον αυτό διαπιστωθεί για δεύτερη φορά από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, εξαιρούνται της παραγράφου 13 του άρθρου 11, εντάσσονται στις αμέσως επόμενες τακτικές κρίσεις και κρίνονται μόνον ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», ή ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή ως «αποστρατευτέοι», εγγραφόμενοι στους αντίστοιχους πίνακες. Σε περίπτωση που οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου κριθούν ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιόβαθμοί τους αλλά νεότεροί τους έχουν προαχθεί ή προάγονται στον επόμενο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και με προεδρικό διάταγμα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.

β) «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.

γ) «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.


9.Πλωτάρχες που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ή από βαθμοφόρους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα.
10. Σημαιοφόροι ή Ανθυποπλοίαρχοι ή Υποπλοίαρχοι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλός» ή «καλός», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται, με προεδρικό διάταγμα, στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός από την προαγωγή τους.
11.Δεν εξετάζονται οι αιτήσεις αποστρατείας των Αξιωματικών που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 5, 7, 9 και 10 του παρόντος άρθρου:
α) Για τους οποίους έχει ανασταλεί η έκδοση απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής, όπου έχουν παραπεμφθεί, εφόσον τελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια.
β) Για τους οποίους έχει ανασταλεί η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος, εφόσον ασκήθηκε εναντίον τους ποινική δίωξη.
γ) Οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του κατηγορουμένου και παράλληλα έχει διαταχθεί σχετική ένορκη διοικητική εξέταση.
δ) Για τους οποίους έχει ανασταλεί η προαγωγή, εφόσον έχουν ήδη εγγραφεί σε πίνακα «προακτέων» ή «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», επειδή πριν από την προαγωγή τους έχουν μεταπέσει σε κατάσταση διαθεσιμότητας με αίτηση τους, προσωρινής κράτησης, ή αιχμαλωσίας, ή παράνομης απουσίας, ή λιποταξίας, ή αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή αργίας με προσωρινή απόλυση, ή έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή.
ε) Για τους οποίους έχει ανασταλεί η έκδοση απόφασης του αρμοδίου πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, για το λόγο ότι δεν τέθηκαν υπόψιν τα απαιτούμενα ουσιώδη στοιχεία για τη διαμόρφωση πλήρους και σαφούς γνώμης.
στ) Για εκείνους που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας με αίτηση, προσωρινής κράτησης ή αιχμαλωσίας, ή παράνομης απουσίας, ή λιποταξίας, ή αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή αργίας με προσωρινή απόλυση, ή έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή.
ζ) Για εκείνους που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης για τη συμμετοχή τους σε εκλογές.
12.Στους Αξιωματικούς που αποβιώνουν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία δύναται να τους απονεμηθεί από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο αμέσως επόμενος από τον κατεχόμενο βαθμός, εφόσον αυτός προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου για αυτούς δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Η προαγωγή αυτή, καθώς και η αποστρατεία, ενεργείται με την ίδια διοικητική πράξη. Αν ο εν λόγω Αξιωματικός είχε εγγραφεί προ του θανάτου του σε πίνακα «προακτέων», προάγεται χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του προαναφερόμενου Συμβουλίου Κρίσεων. Στην περίπτωση μη απονομής του βαθμού, το Συμβούλιο Κρίσεων αιτιολογεί επαρκώς, σαφώς και ειδικώς την απόφασή του.
13.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, οι οποίοι κρίνονται ως πτητικά ακατάλληλοι για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, μετά από οριστική απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεως Πτητικής Καταλληλότητας, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Υπουργού. Οι αποστρατευόμενοι ως πτητικά ακατάλληλοι για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής τους στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., στερούνται της διάθεσης ικανότητας στο συγκεκριμένο τύπο αεροπλάνου ή ελικοπτέρου.

Άρθρο 38
Ημερομηνία κένωσης οργανικής θέσης και διαγραφής των εν ενεργεία Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Η κένωση των οργανικών θέσεων των προαγομένων Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συντελείται από την ημερομηνία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος προαγωγής τους.
2.Η διαγραφή από τα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. όσων αποστρατεύονται, θεωρείται ότι επέρχεται τη δέκατη πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.Οι κατά βαθμό οργανικές θέσεις αυτών που κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κενώνονται από την υπογραφή της διοικητικής πράξης προαγωγής τους, ενώ εκείνων που κρίνονται ως «αποστρατευτέοι» από την υπογραφή της διοικητικής πράξης αποστρατείας τους.
4.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι αποτάσσονται ή αποστρατεύονται λόγω ανικανότητας ή συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται ως διαγραφέντες από τα εν ενεργεία στελέχη από την ημερομηνία της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος απόταξης ή αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραφέντες από τα εν ενεργεία στελέχη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας στο αρμόδιο δικαστήριο, οπότε κενώνονται οι αντίστοιχες θέσεις.
6.Οι θέσεις αυτών που αποβιώνουν ή αυτών που κηρύσσονται σε αφάνεια θεωρούνται κενές από την επομένη του θανάτου τους, ή της κήρυξής τους σε αφάνεια και αυτών που για οποιονδήποτε άλλον λόγο εξέρχονται του Σώματος, ή τίθενται σε υπηρεσία γραφείου, ή σε μόνιμη διαθεσιμότητα, ή εκτός οργανικών θέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 47 του παρόντος, από την υπογραφή της σχετικής διοικητικής πράξης. Η διαγραφή των Αξιωματικών που αποβιώνουν καθώς και εκείνων που κηρύσσονται σε αφάνεια, επέρχεται από την επομένη της ημερομηνίας του θανάτου τους, ή της κήρυξής τους σε αφάνεια αντίστοιχα.

Άρθρο 39
Τιμητικές διακρίσεις αποστρατευομένων Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους τουλάχιστον για τρεις μήνες, διατηρούν επί τιμή τον τίτλο της θέσης τους και μετά την αποστρατεία τους, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου για την αποστρατεία τους Συμβουλίου Κρίσεων.
2.Η διατήρηση του επί τιμή τίτλου της θέσης μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα αποστρατείας των ανωτέρω Αξιωματικών και οι διατηρούντες τον τίτλο του επιτίμου απολαμβάνουν τα αντίστοιχα προνόμια που προβλέπονται για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
3.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που διατηρούν επί τιμή τον τίτλο της θέσης τους, χάνουν τον τίτλο και τα προνόμια της τιμητικής αυτής διάκρισης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που λειτουργεί με ευρύτερη σύνθεση, εφόσον έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου για πράξεις που αντιβαίνουν στην αξιοπρέπεια, τιμή και υπόληψη του Αξιωματικού ή ασκούν εμπορικό βιοποριστικό επάγγελμα κατά τρόπο που αντίκειται στην αξιοπρέπεια του Αξιωματικού, μειώνοντας το κύρος του τίτλου τους. Η στέρηση του τίτλου ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Υπουργού, ενώ σχετική ανακοίνωση κοινοποιείται το ταχύτερο δυνατό στον στερηθέντα τον τίτλο Αξιωματικό μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Άρθρο 40
Αποστρατείες Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία

1.Οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, συντάξιμη υπηρεσία, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή ως «αποστρατευτέοι», εγγραφόμενοι στους αντίστοιχους πίνακες.
2.Οι κρινόμενοι ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης της συντάξιμης υπηρεσίας, κατά τη συμπλήρωση της οποίας αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα.
3.Οι κρινόμενοι ως «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό που κατέχουν στο χρόνο συμπλήρωσης της συντάξιμης υπηρεσίας. Στην περίπτωση συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας αποστρατεύονται με την πράξη κύρωσης των πινάκων ετήσιων κρίσεων. Δεν αποστρατεύονται με την πράξη κύρωσης των πινάκων, οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που πριν από την προώθηση της διοικητικής πράξης αποστρατείας τους έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, οπότε μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, προωθείται είτε η διοικητική πράξη αποστρατείας τους με βάση την προηγούμενη κρίση τους, είτε η διοικητική πράξη της απόταξης τους. Επίσης δεν αποστρατεύονται με την πράξη κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων, οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία, ή αναρρωτική άδεια, οι οποίοι έχουν κριθεί ως αποστρατευτέοι και έχουν παραπεμφθεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, είτε για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αμετάκλητη γνωμάτευση, είτε με βάση την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων.
4.Όσοι συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων κρίνονται εκτάκτως ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση αυτής.
5.Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων κρίνει πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης της συντάξιμης υπηρεσίας, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή τελούν σε διαθεσιμότητα με αίτηση τους, ή σε προσωρινή κράτηση, ή σε αιχμαλωσία, ή σε παράνομη απουσία, ή σε λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή σε αργία με πρόσκαιρη παύση, ή σε αργία με προσωρινή απόλυση. Αν το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων δεν προβεί στην κρίση τους, επειδή δεν έχει εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα, ή απαλλακτική απόφαση ή γνωμάτευση δικαστηρίου ή Ανακριτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, οι ανωτέρω αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της συντάξιμης υπηρεσίας. Αν οι ανωτέρω Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιωθούν τελεσίδικα, προάγονται αναδρομικά στο βαθμό που προβλέπει η κρίση τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται στη συνέχεια με την ίδια ημερομηνία της αρχικής τους αποστρατείας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν κριθεί ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», εάν πριν την προαγωγή τους, μεταπέσουν σε μία από τις ανωτέρω καταστάσεις.
6.Ο υπολογισμός της συντάξιμης υπηρεσίας γίνεται με τα επίσημα στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο κάθε Ανθυπασπιστή και Υπαξιωματικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 41
Αποστρατεία Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων,λόγω κρίσης ως «παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

1.Τίθενται υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που κρίνονται ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», τρεις φορές στον κατεχόμενο βαθμό, ή τρεις φορές σ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, από τις οποίες δύο φορές στον κατεχόμενο βαθμό και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, που κρίνονται ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» τρεις φορές στον κατεχόμενο βαθμό, ή τέσσερις φορές σ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.
2.Με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. απόσπασμα του πρακτικού των Συμβουλίων Κρίσεων, κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους της προηγούμενης παραγράφου, πριν την υποβολή των σχετικών πινάκων προς κύρωση. Οι ανωτέρω εφόσον δεν έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή δεν τελούν σε διαθεσιμότητα με αίτηση τους, ή σε προσωρινή κράτηση, ή σε αιχμαλωσία, ή παράνομη απουσία, ή λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή σε αργία με πρόσκαιρη παύση, ή σε αργία με προσωρινή απόλυση και εφόσον έχουν τουλάχιστον εικοσαετή πραγματική υπηρεσία και δεν έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να παραμείνουν στην ενέργεια με απόφαση του οικείου Υπουργού, χωρίς να καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση μέχρι και τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Η αίτηση υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του εν λόγω αποσπάσματος.
3.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου: α) Δε δύνανται να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, ούτε να προαχθούν παρά μόνο επ’ ανδραγαθία ή για διακεκριμένη πράξη.
β) Όταν συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τους έτους, κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις. Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων λαμβάνει υπόψιν την τελευταία κρίση του, και οι ανωτέρω αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα κρινόμενοι ως «αποστρατευτέοι» κατά τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας. Εάν συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία πριν τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων, κρίνονται έκτακτα ένα μήνα πριν τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας.
γ) Παραμένουν στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους.
δ) Υπηρετούν σε κενές θέσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Οργανικής Σύνθεσης και Κατανομής Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ε) Υπόκεινται σε όλες τις πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δε συντάσσονται για αυτά σημειώματα ή εκθέσεις αξιολόγησης.

Άρθρο 42
Αποστρατεία Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων

Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι έχουν μετατεθεί σε νέα Υπηρεσία συνεπεία του χαρακτηρισμού τους ως «απαράδεκτος» σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εάν χαρακτηρισθούν εκ νέου οποτεδήποτε ως «απαράδεκτος», παραπέμπονται εκτάκτως στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, προκειμένου να αποφασισθεί η περαιτέρω παραμονή τους ή μη στο Σώμα και εάν κριθούν ως «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 43
Αποστρατεία Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας

1.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, για τους οποίους η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται ότι το τραύμα ή νόσημα από το οποίο πάσχουν θεραπεύθηκε, αλλά η φύση του προκαλεί σωματική ή διανοητική ανικανότητα για τη στρατιωτική υπηρεσία, ή ότι το τραύμα ή το νόσημα από το οποίο πάσχουν είναι ανίατο, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί υπηρεσίας γραφείου, μόνιμης διαθεσιμότητας, πολεμικής διαθεσιμότητας και πολεμικής αποστρατείας.
2.Οι αποστρατείες λόγω ανικανότητας, ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τους Ανθυπασπιστές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, εντός μηνός από τότε που η γνωμάτευση περί ανικανότητας κατέστη αμετάκλητη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 44
Αποστρατεία Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων μετά από υποβολή αίτησης

1.Οι μόνιμοι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης και εφόσον εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις παραμονής τους στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να υποβάλουν αίτηση αποστρατείας. Αν εκπλήρωσαν μόνον τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, δύνανται να υποβάλουν αίτηση παραίτησης.
2.Οι αιτήσεις αποστρατείας ή παραίτησης υποβάλλονται ως ατομικές αναφορές, οι οποίες πρέπει να συντάσσονται λακωνικά και να εκφράζουν τη βούληση του αιτούντος να επανέλθει στην ιδιωτική ζωή, χωρίς να παρατίθενται οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης, ούτε να γίνεται μνεία σε τυχόν υπάρχουσα αλληλογραφία. Εφόσον υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, προβάλλονται με υποβολή ιδιαίτερης αναφοράς, πριν την υποβολή της αίτησης παραίτησης ή αποστρατείας, ώστε η διερεύνηση και η εξέταση τους να γίνεται με χρονική άνεση και όχι υπό την πίεση της προθεσμίας που ισχύει για την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας ή παραίτησης.
3.Οι αποστρατείες βαθμοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υποβάλλουν αιτήσεις αποστρατείας ή παραίτησης, ενεργούνται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εντός ενός μηνός, από τότε που έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας ή παραίτησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας ή της αιτήσεως παραιτήσεως είναι υποχρεωτική για τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίοδο μερικής ή γενικής επιστράτευσης, απαγορεύεται η υποβολή και αποδοχή αιτήσεων αποστρατείας ή παραίτησης.
4.Οι αιτήσεις αποστρατείας ή παραίτησης δύνανται να ανακληθούν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την υποβολή τους.
5.Αποδοχή αιτήσεως αποστρατείας που υποβλήθηκε από βαθμοφόρο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος παραπέμπεται ενώπιον του Ανακριτικού Συμβουλίου με το ερώτημα της απόταξης, ή της αργίας με προσωρινή απόλυση, ή που τελεί σε υποδικία, δεν είναι υποχρεωτική για τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος δύναται να αναβάλει τη λήψη απόφασης μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου, ή τελεσίδικη η απόφαση του δικαστηρίου, αντίστοιχα.
6.Υπόδικοι θεωρούνται εκείνοι που κρατούνται στις φυλακές δυνάμει εντάλματος σύλληψης, ή προσωρινής κράτησης, ή τελούν υπό φρούρηση κατ’ οίκον.

Άρθρο 45
Ειδικές περιπτώσεις αποστρατείας Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων

1.Ανθυπασπιστές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες, που έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί» και κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μηνός από την προαγωγή τους.
2.Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου στους προερχομένους από Λιμενοφύλακες Ανθυπασπιστές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.:
α) Για τους οποίους έχει ανασταλεί η έκδοση απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής, όπου έχουν παραπεμφθεί, εφόσον τελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία, ή αναρρωτική άδεια.
β) Για τους οποίους έχει ανασταλεί η έκδοση απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ή αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος, εφόσον ασκήθηκε εναντίον τους ποινική δίωξη.
γ) Οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου και παράλληλα έχει διαταχθεί σχετική ένορκη διοικητική εξέταση.
δ) Για τους οποίους έχει ανασταλεί η προαγωγή, εφόσον έχουν ήδη εγγραφεί σε πίνακα «προακτέων» ή «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», επειδή πριν από την προαγωγή τους έχουν μεταπέσει σε κατάσταση διαθεσιμότητας με αίτηση τους, ή προσωρινής κράτησης, ή αιχμαλωσίας, ή παράνομης απουσίας, ή λιποταξίας, ή αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή αργίας με προσωρινή απόλυση, ή έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή.
ε) Για τους οποίους έχει ανασταλεί η έκδοση απόφασης του αρμοδίου πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, για το λόγο ότι δεν τέθηκαν υπόψιν τα απαιτούμενα ουσιώδη στοιχεία για τη διαμόρφωση πλήρους και σαφούς γνώμης.
στ) Για εκείνους που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας με αίτηση, ή προσωρινής κράτησης, ή αιχμαλωσίας, ή παράνομης απουσίας, ή λιποταξίας, ή αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή αργίας με προσωρινή απόλυση, ή έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο, ή έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή.
ζ) Για εκείνους που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης για τη συμμετοχή τους σε εκλογές.
3.Στους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, που αποβιώνουν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία, δύναται να απονεμηθεί, από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο αμέσως επόμενος από τον κατεχόμενο βαθμός, εφόσον αυτός προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους, μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου γι’ αυτούς δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων, ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Η προαγωγή αυτή, καθώς και η αποστρατεία γίνεται με την ίδια διοικητική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν ο βαθμοφόρος είχε εγγραφεί προ του θανάτου του σε πίνακα «προακτέων», ο οποίος και ισχύει, προάγεται χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του ανωτέρω Συμβουλίου. Στην περίπτωση μη απονομής του βαθμού, το Συμβούλιο Κρίσεων αιτιολογεί επαρκώς, σαφώς και ειδικώς την απόφασή του.

Άρθρο 46
Ημερομηνία κένωσης οργανικής θέσης και διαγραφής των εν ενεργεία Ανθυπασπιστών,Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων.

1.Η κένωση των οργανικών θέσεων των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, επέρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της διοικητικής πράξης προαγωγής τους.
2.Η διαγραφή από τα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων που αποστρατεύονται, θεωρείται ότι επέρχεται τη δέκατη πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευση της πράξης αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.Οι κατά βαθμό οργανικές θέσεις αυτών που κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κενώνονται από την υπογραφή της διοικητικής πράξης προαγωγής τους, ενώ εκείνων που κρίνονται ως «αποστρατευτέοι» από την υπογραφή της διοικητικής πράξης αποστρατείας τους.
4.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες οι οποίοι αποτάσσονται, ή αποστρατεύονται λόγω σωματικής ανικανότητας ή κατάληψης από το όριο ηλικίας, θεωρούνται ως διαγραφέντες από τα εν ενεργεία στελέχη από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πράξης απόταξης ή αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας, θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραφέντες από τα εν ενεργεία στελέχη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας στο αρμόδιο δικαστήριο, οπότε κενώνονται οι αντίστοιχες θέσεις. Της ανωτέρω διάταξης εξαιρούνται οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους σε εκλογές των δημοτικών αρχών.
6.Οι θέσεις αυτών που αποβιώνουν, ή αυτών που κηρύσσονται σε αφάνεια θεωρούνται κενές από την επομένη του θανάτου τους, ή της κήρυξής τους σε αφάνεια και αυτών που για οποιονδήποτε άλλον λόγο εξέρχονται του Σώματος, ή τίθενται σε υπηρεσία γραφείου, ή σε μόνιμη διαθεσιμότητα, ή εκτός οργανικών θέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 47 του παρόντος, από την υπογραφή της σχετικής διοικητικής πράξης. Η διαγραφή των βαθμοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποβιώνουν καθώς και εκείνων που κηρύσσονται σε αφάνεια, επέρχεται από την επομένη της ημερομηνίας του θανάτου τους, ή της κήρυξής τους σε αφάνεια αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 47
Στελέχη εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ)

1.Εκτός οργανικών θέσεων τίθενται μέχρι τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας με απόφαση του οικείου Υπουργού, κατόπιν πρότασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.:
α) Αξιωματικοί από το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και άνω, εφόσον έχουν κριθεί ως «διατηρητέοι», ή ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιόβαθμοι αλλά νεότεροί τους προάγονται στον επόμενο βαθμό. Στην περίπτωση αυτή οι ανωτέρω τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, αυτεπάγγελτα.
β) Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που διανύουν το τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, εφόσον έχουν κριθεί ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» και εφόσον το επιθυμούν.
2.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων:
α) Δε δύνανται να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, ούτε να προαχθούν παρά μόνο επ’ ανδραγαθία ή για διακεκριμένη πράξη.
β) Όταν συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τους έτους, κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, συντάξιμη υπηρεσία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις. Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων λαμβάνει υπόψιν την τελευταία κρίση του και οι ανωτέρω αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα κατά τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας. Εάν συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία πριν τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων, κρίνονται έκτακτα ένα μήνα πριν τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας.
γ) Παραμένουν στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους.
δ) Υπηρετούν σε κενές θέσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Οργανικής Σύνθεσης και Κατανομής Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ε) Υπόκεινται σε όλες τις πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και δε συντάσσονται για αυτά σημειώματα ή εκθέσεις αξιολόγησης.
3.Με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. απόσπασμα του πρακτικού των Συμβουλίων Κρίσεων, κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους της παραγράφου 1 περίπτωση (β) του παρόντος άρθρου, πριν την υποβολή των σχετικών πινάκων προς κύρωση. Οι ανωτέρω εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλουν αναφορά για ένταξή τους στα στελέχη εκτός οργανικών θέσεων, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του εν λόγω αποσπάσματος.
4.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ωστόσο επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, υποβάλλουν πριν τη διενέργεια των ετήσιων τακτικών κρίσεων στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορά για ένταξη τους και παραμονή τους στα στελέχη εκτός οργανικών θέσεων μέχρι το όριο ηλικίας που επιθυμούν, με ανώτατο εκείνο του 65ου έτους της ηλικίας τους. Εφόσον στις ανωτέρω κρίσεις κριθούν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», εντάσσονται με απόφαση του οικείου Υπουργού στα στελέχη εκτός οργανικών θέσεων και υπόκεινται στις διατάξεις που διέπουν αυτά. Όταν συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τους έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, το όριο ηλικίας που έχουν αιτηθεί, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις. Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, λαμβάνει υπόψιν τη τελευταία κρίση του και οι ανωτέρω αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του αιτηθέντος ορίου ηλικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 48
Υποχρεώσεις παραμονής στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής έξι ετών, από την ημερομηνία ονομασία τους ως Σημαιοφόροι.
2.Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής έξι ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής, ως χειριστές εναερίων επιχειρησιακών μέσων, δεκαοκτώ ετών από την ημερομηνία κατάταξής τους. Η περίοδος των τριών ετών από την ημερομηνία ονομασίας των Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, αποτελεί δοκιμαστική περίοδο, κατά την οποία τελούν υπό δοκιμασία ως προς την πτητική ικανότητα και απόδοση τους.
3.Οι μετατασσόμενοι σε Αξιωματικούς ειδικοτήτων, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής δέκα ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στη συγκεκριμένη κατηγορία, επιπρόσθετη της υποχρέωσης παραμονής που έχουν για την κατηγορία τους.
4.Οι Υπαξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), καθώς και οι Υπαξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής πέντε ετών, από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Κελευστές.
5.Οι Λιμενοφύλακες αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής τριών ετών, από την ημερομηνία της ονομασίας τους.
6.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστέλλονται από την Υπηρεσία για εκπαίδευση σε στρατιωτικές ή μη δημόσιες σχολές, ή σε αναγνωρισμένες ιδιωτικές τεχνικές σχολές, αναλαμβάνουν πρόσθετη υποχρέωση πενταετούς παραμονής, από την ημερομηνία κτήσης του διπλώματος ή του πτυχίου. Σε περίπτωση διακοπής της εκπαίδευσης χωρίς υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η πρόσθετη υποχρέωση παραμονής είναι διπλάσια του πραγματικού χρόνου της εκπαίδευσης, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της. Όσοι εκπαιδεύονται σε τεχνικές στρατιωτικές σχολές εσωτερικού με έγκριση της Υπηρεσίας και λαμβάνουν πτυχίο που τους δίδει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλαμβάνουν πρόσθετη υποχρέωση παραμονής για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο του προβλεπομένου χρόνου φοίτησης, σε καμία δε περίπτωση λιγότερο των οκτώ ετών. Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστέλλονται για φοίτηση σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναλαμβάνουν πρόσθετη υποχρέωση παραμονής για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο του προβλεπομένου χρόνου φοίτησης, σε καμία δε περίπτωση λιγότερο των δέκα ετών, ενώ στην περίπτωση που δε λάβουν πτυχίο, αναλαμβάνουν υποχρέωση για χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης.
7.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστέλλονται από την Υπηρεσία στο εξωτερικό για εκπαίδευση για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, αναλαμβάνουν πρόσθετη υποχρέωση παραμονής για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο του προβλεπομένου χρόνου φοίτησης, σε καμία δε περίπτωση λιγότερο των τεσσάρων ετών, που αρχίζει από την επάνοδό τους. Για περισσότερες από μία μετεκπαιδεύσεις εντός της ίδιας πενταετίας ο υπολογισμός της πρόσθετης παραμονής γίνεται αθροιστικά. Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστέλλονται από την Υπηρεσία για εκπαίδευση στο εξωτερικό, με ή χωρίς διενέργεια διαγωνισμού, θεωρείται ότι μεταβαίνουν με τη θέλησή τους και υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της υποχρέωσης που αναλαμβάνουν.
8.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για χρόνο μεγαλύτερο των έξι μηνών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αδειών του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., αναλαμβάνουν υποχρέωση πρόσθετης παραμονής για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο εκείνου της εκπαιδευτικής άδειας και των τυχόν παρατάσεων αυτής, σε καμία δε περίπτωση μικρότερο των τριών ετών. Όσοι λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για χρόνο μικρότερο των έξι μηνών, αναλαμβάνουν ομοίως υποχρέωση πρόσθετης παραμονής για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο εκείνου της εκπαιδευτικής άδειας και των τυχόν παρατάσεων αυτής.
9.Ο χρόνος εκπαίδευσης ή φοίτησης, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες παραγράφους, υπολογίζεται από την έναρξη μέχρι τη λήξη της συγκεκριμένης εκπαίδευσης ή φοίτησης. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι προβλεπόμενες για το διάστημα αυτό διακοπές, καθώς και οι ληφθείσες κατά τη διάρκειά τους άδειες.
10.Τα στελέχη που εξέρχονται από το Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω παραίτησης, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής στην κατηγορία τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του συνόλου των εκκαθαρισμένων πραγματικών αποδοχών του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Όσοι αποχωρήσουν με αίτηση τους πριν την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους. Η αποζημίωση ή η δαπάνη της εκπαίδευσής τους κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις κείμενες διατάξεις. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας, οι οποίοι βεβαιώνονται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Άρθρο 49
Διαμονή προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούνται να διαμένουν ως ακολούθως:
α) Οι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στο νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός του νομού αυτού.
β) Οι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες των άλλων νομών της χώρας, στις έδρες των Υπηρεσιών τους ή σε απόσταση μέχρι 60 χιλιόμετρα από αυτές υπό την επιφύλαξη ότι υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Υπηρεσία και ευχέρεια ταχείας προσέλευσης σε αυτή σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου.
γ) Εκτός από τους ανωτέρω περιορισμούς, δεν επιτρέπεται οι υπηρετούντες σε νησί να διαμένουν εκτός του νησιού και αντίστροφα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει εάν το νησί που υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συνδέεται με γέφυρα με τον τόπο διαμονής του και αντίστροφα. Επίσης δεν ισχύει για τους υπηρετούντες στη Σαλαμίνα όταν ο τόπος διαμονής τους είναι στο ηπειρωτικό τμήμα του νομού Αττικής, ή για τους διαμένοντες στη Σαλαμίνα, όταν η έδρα της Υπηρεσίας τους είναι στο ηπειρωτικό τμήμα του νομού Αττικής.
2.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούνται να δηλώνουν στην Υπηρεσία τους, την ακριβή διεύθυνση διαμονής και το τηλέφωνο τους, καθώς και τυχόν αλλαγή αυτών για ανεύρεση τους σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης.

Άρθρο 50
Ετοιμότητα Επιφυλακή

1.Το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την υλοποίηση της αποστολής του, εφόσον δεν κωλύεται νόμιμα από την άσκηση των καθηκόντων του.
2.Επιφυλακή είναι η κατάσταση του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που ευρίσκεται σε ετοιμότητα στην υπηρεσία του ή κατ’ οίκον, για την άμεση ανάληψη εκτέλεσης υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη.
3.Ο χρόνος της επιφυλακής στην υπηρεσία θεωρείται χρόνος εργασίας.
4.Επιφυλακή διατάσσεται όταν γίνονται ή ενδέχεται να γίνουν δημόσιες συγκεντρώσεις ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και κατά την κρίση αυτού που τη διατάσσει, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθούν μεγάλης έκτασης επεισόδια ή διατάραξη της κοινής ειρήνης και σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι πιθανό να απαιτηθεί η άμεση επέμβαση αυξημένης δύναμης προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
5.Η επιφυλακή διακρίνεται σε γενική και μερική.
6.Γενική είναι η επιφυλακή όταν αφορά το σύνολο του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο δεν είναι διατεταγμένο σε υπηρεσία και δεν κωλύεται νόμιμα από την άσκηση των καθηκόντων του.
7.Μερική είναι η επιφυλακή όταν αφορά είτε μέρος του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., είτε μέρος των Υπηρεσιών του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
8.Η επιφυλακή διατάσσεται:
α. Από τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. όταν πρόκειται για γενική ή για μερική που αφορά μέρος του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
β. Από τον οικείο προϊστάμενο, όταν αφορά μέρος των Υπηρεσιών του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Στην περίπτωση αυτή η διαταχθείσα επιφυλακή και ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε, αναφέρονται αμέσως ιεραρχικά στον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
9.Η επιφυλακή λήγει με διαταγή αυτού που τη διέταξε ή των ιεραρχικά προϊσταμένων αυτού.
10.Όταν η επιφυλακή διατάσσεται εκτάκτως, τα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας που ειδοποιούν το προσωπικό συντάσσουν κατάσταση η οποία περιέχει τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού, την ώρα ειδοποίησης και ένδειξη αν ειδοποιήθηκε ο ίδιος ή οικείος του και τα στοιχεία αυτού.
11.Όταν διατάσσεται επιφυλακή συγκροτούνται ομάδες με το διατιθέμενο προσωπικό, σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια και για το οποίο λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Άρθρο 51
Περιβολή στολής

1.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις στολή, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.
2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να φέρουν πολιτική περιβολή όσοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες ασφαλείας, ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που φέρουν πολιτική περιβολή υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να δηλώνουν την ιδιότητά τους και να επιδεικνύουν ταυτόχρονα το δελτίο της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
3.Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. μεριμνούν ώστε η εμφάνιση και η παράστασή τους κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων να είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και διαταγές.

Άρθρο 52
Δήλωση οικογενειακής κατάστασης

Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούνται να δηλώνουν στην Υπηρεσία τους κάθε μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης, όπως τέλεση, ή λύση γάμου, γέννηση τέκνων κ.λπ., υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή.

Άρθρο 53
Συμμετοχή σε εταιρείες

Απαγορεύεται στους εν ενεργεία Αξιωματικούς και στους λοιπούς βαθμοφόρους Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. να μετέχουν σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης, ή κοινοπραξία, ή να είναι διευθύνοντες, ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ανωνύμου εταιρίας, ή διαχειριστές οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας.

Άρθρο 54
Συμμετοχή σε σωματεία

Επιτρέπεται στο εν ενεργεία προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. η συμμετοχή σε αναγνωρισμένα σωματεία, ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 55
Τελικές διατάξεις Έναρξη ισχύος

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων, το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 6, του άρθρου 8, του άρθρου 32, του άρθρου 37 πλην των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 13, του άρθρου 40 και του άρθρου 47 αρχίζει από 01.01.2015.
3.Μέχρι 31.12.2014, οι προαγωγές των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ενεργούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α'), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
4.Οι αποστρατείες των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι και 31.12.2014, ενεργούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α'), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α') και του άρθρου 1 παράγραφος 8 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου» (ΦΕΚ 180 Α'), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α') και καταργήθηκαν οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
5.Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων που συμπληρώνουν είκοσι πέντε έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον αποστρατεύονται με αίτηση τους μέχρι 31.12.2014 και έχουν κριθεί ως προακτέοι, προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους. Για τους ανωτέρω συντάσσονται οι πίνακες κρίσεων που προβλέπονται για την περίπτωση 2(γ) του άρθρου 70 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» (ΦΕΚ 311 Α').
6.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 4473/1965 «Περί Ελέγχου της Ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 102 Α'), με τη συμπλήρωση είκοσι έξι ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εκ των οποίων δύο έτη στο βαθμό του Πλωτάρχη, δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου και με τη συμπλήρωση τριάντα ετών πραγματικής υπηρεσίας, δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Πλοιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται στο βαθμό που προήχθησαν με άλλο προεδρικό διάταγμα.
7.Αξιωματικοί υπηρετούντες, προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., με τη συμπλήρωση τριών ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και είκοσι πέντε ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας από της κατατάξεώς τους ως Δόκιμοι Κελευστές, προάγονται αναδρομικά στον αμέσως επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, εφόσον έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπασπιστών Λ.Σ. (ΣΕΜΑ/Λ.Σ.). Ο πλεονάζων χρόνος λογίζεται ως χρόνος για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Αν το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων κρίνει ότι η μη συμμετοχή στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπασπιστών Λ.Σ., οφείλεται σε υπαιτιότητα του κρινομένου, τον εξαιρεί από το σχετικό πίνακα και αναστέλλει την κρίση του. Αν το Συμβούλιο αποφασίσει, ότι η μη συμμετοχή οφείλεται σε υπηρεσιακή ανάγκη ή κώλυμα ανυπέρβλητο, που δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητά του, ο Αξιωματικός κρίνεται και προάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια