ΠΕΑΛΣ: Προτεινόμενες διατάξεις ΠΕΑΛΣ αναφορικά με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Προτεινόμενες διατάξεις ΠΕΑΛΣ αναφορικά με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πειραιάς, 16-06-2021

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/55/2021

 

ΠΡΟΣ:

 

- Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

- Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Κώστα Κατσαφάδο

  - Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αντιναύαρχο ΛΣ Κλιάρη Θ.

- Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αντιναύαρχο ΛΣ Ισάκογλου Ν.

- Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αντιναύαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αλεξανδράκη Γ.

- Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υποναύαρχο ΛΣ Καραγεώργο Γ.

- Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

-Δ.Σ. ΠΟΕΠΛΣ

-Τοπικές Ενώσεις ΠΟΕΠΛΣ (μέσω ΠΟΕΠΛΣ)

- Μέλη ΠΕΑΛΣ

 

Θέμα: Σχέδιο προτεινόμενων διατάξεων της ΠΕΑΛΣ αναφορικά με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτουμε πρόταση της ΠΕΑΛΣ αναφορικά με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο εξορθολογισμός του συνδικαλιστικού κινήματος των Λιμενικών, προς όφελος των εργαζομένων αλλά και της Υπηρεσίας, ενώ λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το Λιμενικό Σώμα αποτελεί ένα στρατιωτικά συντεταγμένο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας, που λειτουργεί με κανόνες πειθαρχίας, ιεραρχία, οργάνωση, έθιμα, αξίες, αρχές και παραδόσεις, τιμή σε κάθε βαθμό, απρόσκοπτη συνεργασία, αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση μεταξύ των υπηρετούντων.

Η εν λόγω διάταξη εισάγουσα ρυθμίσεις αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων ενός ένστολου σώματος, τα μέλη του οποίου υπάγονται σε ειδικό κυριαρχικό καθεστώς δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία διάταξη του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας καθώς ο νομοθέτης δύναται να θέσει περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης οργάνωσης του δικαιώματος των Λιμενικών και της διασφάλισης της λειτουργίας των υπηρεσιών, δεν διαταράσσεται η οργάνωση και η λειτουργία της υπηρεσίας και δεν επιτρέπει τον πολυκερματισμό των οργανώσεων που αυξάνει τον αριθμό των προσώπων, που δικαιούνται συνδικαλιστικές άδειες και προστασία από μεταθέσεις.

Τέλος θεωρούμε ότι με τις εν λόγω διατάξεις επέρχεται ένα τέλος στη μέχρι σήμερα δίοδο εκμετάλλευσης του συνδικαλιστικού κινήματος για την εξυπηρέτηση προσωπικών οφελών των συνδικαλιστών, μικροπολιτικών και μικροσυνδικαλιστικών συμφερόντων κι η απαρχή μιας νέας συνδικαλιστικής πραγματικότητας που εξυπηρετεί τόσο το συνδικαλιστικό κίνημα και τα μέλη που εκπροσωπούμε όσο και τον Οργανισμό που υπηρετούμε.

 Κατόπιν των ανωτέρω, σας καταθέτουμε την πρότασή μας:

 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ»

 Στον νόμο 1264/1982 προστίθεται άρθρο 30Δ ως εξής:

  «Συνδικαλιστικά δικαιώματα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής»

  ΑΡΘΡΟ 30Δ

 1. Ο νόμος 1264/1982, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ. 3-10, 15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις, που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και στα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής κάθε βαθμού.

 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.1264/1982, όπου στο νόμο αυτό χρησιμοποιούνται οι όροι «εργοδότης», «επιχείρηση» ή «εκμετάλλευση» νοείται το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται ο όρος «εργαζόμενοι» νοείται το προσωπικό του προηγούμενου άρθρου. Ομοίως, όπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η μνεία δεν αφορά σε αυτούς.

3. Η άσκηση του δικαιώματος σύστασης σωματείων και συμμετοχής των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια, που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Μόνο οι οργανώσεις, που συνιστώνται και λειτουργούν, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος δύνανται να εκπροσωπούν συνδικαλιστικά τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να συστήσουν:

α. Μία πρωτοβάθμια Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών με τίτλο «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), στην οποία μπορούν να εγγράφονται οι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής υπό τις προϋποθέσεις των παρακάτω άρθρων  και  η οποία αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο συνδικαλιστικό φορέα των Αξιωματικών ΛΣ.

 

β. Μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων με τίτλο «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ) των υπηρετούντων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ως δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία μη συμπεριλαμβανόμενων των Αξιωματικών ΛΣ αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο συνδικαλιστικό φορέα των στελεχών ΛΣ, μη συμπεριλαμβανομένων των Αξιωματικών Λ.Σ. από τον βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, κι έχει ως μέλη της τις 18 υφιστάμενες Ενώσεις Προσωπικού Λιμενικού Σώματος της ΠΟΕΠΛΣ.

Με απόφαση της γενικής της συνέλευσης και ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. δύο (02) ή παραπάνω πρωτοβάθμιες ενώσεις (Ε.Π.Λ.Σ.) δύναται να συγχωνευθούν διατηρώντας την εκπροσώπηση των λιμενικών στα ίδια γεωγραφικά όρια όπως αυτά προβλέπονται από τα καταστατικά τους, τροποποιώντας ανάλογα τον τίτλο της νέας ένωσης στο νέο και κοινό καταστατικό. Με τον ίδιο τρόπο δίνεται η δυνατότητα για επίλυση προβλημάτων, που προκύπτουν από τις αλλαγές υπαγωγής υπηρεσιών.

γ. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση και συμμετοχή των εν ενεργεία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ομοσπονδίες, σωματεία ή οργανώσεις και συλλόγους που έχουν τους ίδιους σκοπούς και χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών με τις Ενώσεις και την ομοσπονδία που αναφέρονται στην παρ. 5 (α) και 5 (β). Η συμμετοχή στελέχους ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε σωματείο ή οργάνωση και σύλλογο, πέραν των ανωτέρω οριζόμενων αποτελεί λόγω αυτοδίκαιης διαγραφής αυτού από την Ένωση, στην οποία ανήκει, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

δ. Το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΛΣ αποτελείται από τους Προέδρους ή τους Γενικούς Γραμματείς εκάστου εκ των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Ομοσπονδίας. Τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Ομοσπονδίας απαρτίζονται από εννέα (09) μέλη.

 Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη. 

ε. Η εκπροσώπηση στο Δ.Σ. ΤΑΛΣ και στα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζεται από το Δ.Σ. της  ΠΟΕΠΛΣ και της ΠΕΑΛΣ αντίστοιχα.

στ. Η εκπροσώπηση της ΠΟΕΠΛΣ και της ΠΕΑΛΣ στα Συμβούλια Μεταθέσεων και Προσφυγών ορίζεται στο ισχύον κάθε φορά π.δ. Μεταθέσεων, Αποσπάσεων, Διαθέσεων, Προσφυγών. Τόσο η ΠΟΕΠΛΣ όσο κι η ΠΕΑΛΣ ορίζουν εκπροσώπους στα Συμβούλια όσο το δυνατόν ανάλογου βαθμού του βαθμού των στελεχών που εξετάζει το εκάστοτε Συμβούλιο.

6. Εγγραφή μελών:

α. Κάθε Αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών με τίτλο «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.). Οι Αξιωματικοί ΛΣ Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, οι Αξιωματικοί με βαθμό Πλωτάρχη και άνω, αλλά και οι δόκιμοι σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών ΛΣ και Σχολής Αξιωματικών απευθείας κατάταξης δικαιούνται μέχρι την αποφοίτηση τους να εγγράφονται μέλη μόνο της ΠΕΑΛΣ.

  β. Οι Αξιωματικοί ΛΣ εγγράφονται ως μέλη και των Ενώσεων Προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά για την υποψηφιότητα τους στα όργανα της ΠΕΑΛΣ οφείλουν να διαγραφούν από μέλος της ΠΟΕΠΛΣ. Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση από μέλος της ΠΕΑΛΣ. Μετά την διαγραφή τους έχουν δικαίωμα εγγραφής εκ νέου ως μέλη ΠΕΑΛΣ μετά την πάροδο δεκαοκτώ μηνών και δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα της ΠΕΑΛΣ μετά 3 έτη.

 γ. Σε περίπτωση μετάθεσης σε υπηρεσία που εκπροσωπείται από άλλη Ένωση, το στέλεχος αυτοδικαίως διαγράφεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας ήταν μέλος και εγγράφεται με νέα του αίτηση στην Ένωση, στην οποία μετατίθεται. Η διαγραφή δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, ομοίως δεν ισχύει και σε περίπτωση απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη υπηρεσία.

δ. Με την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δύνανται να εγγράφονται στην Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, όπου εδρεύει η παραγωγική σχολή τους και για όσο διαρκεί η εκπαίδευσή τους. Ομοίως όσα στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,  Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί κατατάσσονται με απευθείας κατάταξη δύνανται να εγγράφονται στην Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος όπου υπάγεται η υπηρεσία όπου τοποθετούνται.

 Εν συνεχεία εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου.

 7. Παρακράτηση εισφορών:

α. Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας, από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στην «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) και στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), που αναφέρονται στην παρ. 5 β του παρόντος, σύμφωνα με τις καταστάσεις μελών, που υποβάλλονται από αυτές. Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) στη συνέχεια αποδίδει στις Ενώσεις της την κατά αναλογία εισφορά των μελών της κάθε πρωτοβάθμιας Ένωσης.

  β. Το ύψος της εισφοράς των μελών της «Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) θα καθορίζεται από το καταστατικό της καθώς επίσης το ύψος των εισφορών των μελών των πρωτοβάθμιων σωματίων και του ποσοστού που θα αποδίδεται κάθε μήνα στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) θα καθορίζεται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας και δε δύναται να υπερβαίνει το 50% της μηνιαίας εισφοράς των μελών των ενώσεών της.

 8. Συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις:

 α. Από την υφιστάμενη δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 των αξιωματικών και του 1/4 των κατώτερων υπαλλήλων και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη κρίση του διοικητή της υπηρεσίας. Αν τα μέλη, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

 β.  Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες ενώσεις  οι οποίες έχουν εγγεγραμμένα μέλη σε διαφορετικούς νομούς και σε διαφορετικά νησιά, για να ληφθεί απόφαση, κατά τις Γενικές, ειδικές και εκλογικές Συνελεύσεις της, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δέκα (10) μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός έκτου (1/6) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε δύο μέχρι δέκα (10) μέρες, τρίτη κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση από τους συμμετέχοντες εφόσον η παρουσία τους αντιστοιχεί  τουλάχιστον στο ένα έβδομο (1/7) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον πρόκειται για την ΠΕΑΛΣ, που μέλη της υπηρετούν σε όλη της Ελλάδα σε θέσεις ευθύνης, το ποσοστό διαμορφώνεται στο ένα ένατο (1/9) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

  γ. Οι συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ως ακολούθως:

 α) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕΠΛΣ, είκοσι πέντε (25) ημέρες το μήνα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

 β) στον Α' Αντιπρόεδρο, τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου  της  ΠΟΕΠΛΣ  δέκα  (10) ημέρες το μήνα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

 γ) στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της  ΠΟΕΠΛΣ έξι (06) ημέρες το μήνα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

 δ) στον Πρόεδρο, στον Γενικό Γραμματέα της ΠΕΑΛΣ δέκα (10) ημέρες το μήνα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ έξι (06) ημέρες το μήνα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους και στους εκπροσώπους της ΠΕΑΛΣ όσο διαρκεί το ετήσιο γενικό συνέδριο της ΠΕΑΛΣ  και δύο (2) ημέρες κάθε έξι (06) μήνες για την πραγματοποίηση ΔΣ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

 ε) στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ομοσπονδίας οκτώ (08) ημέρες το μήνα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Στα μέλη του ΔΣ πέντε (05) ημέρες το μήνα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

στ) στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας και εκτελεστική της γραμματεία για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων που συμμετέχουν και επιπλέον έως τρεις (3) ημέρες κάθε έξι μήνες.

Εφόσον μέλος του ΔΣ και των οργάνων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας ένωσης συμμετέχει σε περισσότερες των μια θέσεων που δικαιολογούν συνδικαλιστική άδεια, οι συνδικαλιστικές δικαιούμενες άδειες  δεν προστίθενται. Στην περίπτωση αυτή το μέλος δικαιούται χρήση μόνο της θέσεως που κατέχει με τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική άδεια.

Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση.

 9. Παραχώρηση γραφείων:

α. Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο εντός του λιμενικού καταστήματος, που τους παραχωρείται ύστερα από αίτησή τους, από τον διοικητή της υπηρεσίας, που έχει έδρα το σωματείο, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος.

 β. Το ΥΝΑΝΠ και το Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ οφείλουν να παραχωρήσουν κατάλληλο χώρο, προκειμένου να λειτουργούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) και της «Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Π.Ε.Α.Λ.Σ.)

 10. Δεσμεύσεις

 α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Λιμενικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συνομοσπονδιών με τα άλλα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους ή συνταξιούχους.

 β. Η ΠΟΕΠΛΣ κι οι πρωτοβάθμιες Ενώσεις που υφίστανται, οφείλουν να προσαρμόσουν τη λειτουργιά τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος και να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ανωτέρω διατάξεις.

11. Μεταθέσεις – Αποσπάσεις μελών συνδικαλιστικών φορέων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΑΛΣ κατά την διάρκεια της θητείας τους επιτρέπεται να μετατίθενται, να αποσπώνται ή να διατίθενται, μόνο μετά από έγγραφη αναφορά - αίτημα  τους εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, ή μετά από  έγγραφη συναίνεσή τους. Μετάθεση, απόσπαση, διάθεση των ανωτέρω, επιτρέπεται μόνο εντός των υπηρεσιών της ΠΕΔΙΛΣ που ανήκει ο τόπος επιλογής τους. 

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΠΛΣ και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβαθμίων Ενώσεων της, κατά την διάρκεια της θητείας τους, επιτρέπεται να μετατίθενται, αποσπώνται ή διατίθενται μόνο μετά από έγγραφη αναφορά - αίτημα  τους εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, ή μετά από  έγγραφη συναίνεσή τους  ή εντός των γεωγραφικών ορίων της ένωσης που εκπροσωπούν.

γ.   Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΠΕΑΛΣ, της ΠΟΕΠΛΣ και των πρωτοβαθμίων της Ενώσεων και  μελή οποιουδήποτε οργάνου της ΠΕΑΛΣ, ΠΟΕΠΛΣ και των πρωτοβαθμίων της Ενώσεων και συγγενείς α΄βαθμού των ανωτέρω, κατά την διάρκεια της θητείας τους, δεν επιτρέπεται να μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται σε υπηρεσίες του  Κλάδου Διοίκησης, σε γραφεία του Αρχηγού ΛΣ, Α' Υπαρχηγού ΛΣ, Β' Υπαρχηγού ΛΣ, σε γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας,  στην Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, στο γραφείο τύπου του ΥΝΑΝΠ-ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., και σε υπηρεσίες του Εξωτερικού.

Τα παραπάνω μέλη επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της θητείας του να μετατίθενται, αποσπώνται ή διατίθενται εντός των γεωγραφικών ορίων της ένωσης που εκπροσωπούν.

12. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανώσεων του Λ.Σ. δεν δύνανται να κατέχουν την ίδια θέση  μετά από  δύο συνεχόμενες  εκλογικές  θητείες εφόσον διατέλεσαν Πρόεδρος ή  Γενικός Γραμματέας  άνω του ήμισυ εκάστης εκλογικής  θητείας . Για την εκ νεου υποψηφιοτητα τους στις ανωτέρω θέσεις απαιτείται να παρέλκει το ήμισυ της επόμενης εκλογικής θητείας.

13. Η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ισχύει από τη δημοσίευση του.

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο εξορθολογισμός του συνδικαλιστικού κινήματος των Λιμενικών, προς όφελος των εργαζομένων αλλά και της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι το Λιμενικό Σώμα αποτελεί ένα Στρατιωτικά συντεταγμένο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας  που λειτουργεί με κανόνες πειθαρχίας και ιεραρχία και οργάνωση ήθη  έθιμα, αξίες, αρχές και παραδόσεις.

Η εν λόγω διάταξη εισάγουσα ρυθμίσεις αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων ενός ένστολου σώματος, τα μέλη του οποίου υπάγονται σε ειδικό κυριαρχικό καθεστώς δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία διάταξη του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας καθώς ο νομοθέτης δύναται να θέσει περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης οργάνωσης του δικαιώματος των στελεχών ΛΣ και της διασφάλισης της λειτουργίας των υπηρεσιών ,δεν διαταράσσεται η οργάνωση και η λειτουργία της υπηρεσίας και δεν επιτρέπει τον πολυκερματισμό των οργανώσεων που  αυξάνει τον αριθμό των προσώπων, που δικαιούνται συνδικαλιστικές άδειες και προστασίας από μεταθέσεις.

 Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος

 Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

 Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ

 

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια