Γ.Γ ΠΕΑΛΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γ. , στη Βουλή επί των τριών άρθρων που αφορούν σε θέματα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. :
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ.Γ ΠΕΑΛΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γ. , στη Βουλή επί των τριών άρθρων που αφορούν σε θέματα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. :


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γ.Γ ΠΕΑΛΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γ. στη Βουλή επί των τριών άρθρων που αφορούν στα στελέχη ΛΣ : 

Συμφωνούμε απόλυτα :

με το   Άρθρο 76 Διενέργεια τακτικών μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων,  τo Άρθρο 77 Γονική άδεια στα στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και το Άρθρο 78
Άδεια πατρότητας στα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ
.

Επίσης εξήρε την προσπάθειά του Υπουργού να αυξηθεί η οργανική μας σύνθεση και διαφώνησε  με τον όρο ' ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΌ ΚΑΘΕΣΤΟΣ'  που χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος της ΠΟΛ κ. ΚΥΡΑΝΗΣ Κ. αναφορικά με την προσπάθεια του Υπουργού στο ζήτημα των μεταθέσεων των στελεχών ΛΣ .

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 76
Διενέργεια τακτικών μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων

Η περ. δ) της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017 (Α ́ 184) αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις είναι να επαρκούν
οι δεσμευθείσες πιστώσεις. Αν αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης του συνόλου των μεταβολών του
προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται απόφαση κατά προτεραιότητα για τις ακόλουθες:
α) τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης
μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης,
β) έκτακτες μεταθέσεις για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους,
γ) έκτακτες μεταθέσεις, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο
ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας,
δ) δα) τακτικές μεταθέσεις μέχρι του ορίου των δεσμευθεισών πιστώσεων, κατανεμόμενες κατά αριθμό αναλογικά
με τον αριθμό των υπό μετάθεση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία, ή δβ) τακτικές μεταθέσεις για την
κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης.
Λογίζονται ως υποστελεχωμένες οι Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στελεχώνονται σε ποσοστό κατώτερο του
80%, από την προβλεπόμενη κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ’ αναλογία της
πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο
διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται, το ποσό, το ποσοστό και ο τρόπος
κατανομής των πιστώσεων καθορίζονται και το ποσοστό του πρώτου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
λαμβανομένου υπόψη του προβλεπόμενου κάθε φορά αριθμού των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μίας ή και των δύο διαδικασιών ανά έτος,
ε) έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης,
στ) τοποθετήσεις ύστερα από εκπαίδευση.»
Άρθρο 77
Γονική άδεια στα στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.70

1. Η γονική άδεια, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (Α ́ 101), χορηγείται και στα στελέχη Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα τα άρθρα 25 και 28 του ιδίου νόμου, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 έως και 6 του παρόντος.
2. Η άδεια της παρ. 1 δεν δύναται να χορηγείται για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.
3. Το αρμόδιο όργανο της παρ. 6 χορηγεί την άδεια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγησή της δεν
διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί το στέλεχος.
4. Η αίτηση του στελέχους υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετεί, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη
της άδειας της παρ. 1 , εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας
σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η υπηρεσία απαντά στην αίτηση του στελέχους, το αργότερο εντός δύο (2)
μηνών από την υποβολή της. Τυχόν απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται ειδικά και εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση,
η αιτούμενη άδεια χορηγείται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αίτησης, αρκεί κατά την ημερομηνία
της αίτησης το τέκνο να μην έχει υπερβεί το όγδοο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς
υπηρετούν στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δηλώνουν, με κοινή αναφορά τους στο αρμόδιο όργανο της παρ. 6, ποιος από τους
δύο θα κάνει πρώτος χρήση του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
5. Στον γονέα στον οποίο χορηγείται η άδεια της παρ. 1, καταβάλλεται ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο
μισθό για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας για κάθε τέκνο.
6. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1, είναι τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για τη χορήγηση
των κανονικών αδειών και των αδειών μικράς διαρκείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 80/2015 (Α’ 153).
Άρθρο 78
Άδεια πατρότητας στα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Αρμόδια όργανα για την χορήγηση της άδειας του άρθρου 27 του ν. 4808/2021 (Α ́ 101), είναι τα όργανα που
χορηγούν τις κανονικές άδειες και τις άδειες μικράς διαρκείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 80/2015 (Α ́ 153).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια