Πειραιάς, 20-05-2022

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/29/2022


ΠΡΟΣ: 

κ. ΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


ΚΟΙΝ.:

κ. ΥΝΑΝΠ

κ. ΥΦΥΝΑΝΠ

κ. Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ.

κ. Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ.

κ. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚ Δ'

κ. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ


ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Πειθαρχικά Συμβούλια

Κύριε Αρχηγέ,

Η ΠΕΑΛΣ δυστυχώς από το 2017 μέχρι πρόσφατα, κάθε χρόνο, αιτείται, επιχειρηματολογώντας αναλυτικά, επαρκώς και πολύ απλά προκειμένου είναι κατανοητό, την τροποποίηση του Άρθρου 73 του Νόμου 4504/2017

«Στο άρθρο 106 του ν. 3079/2002 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

4. Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη με δικαίωμα ψήφου στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.»

αντικαθιστώντας αυτό με:

«Ένας (1) εκπρόσωπος και αντικαταστάτης αυτού, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω φορέων, αντίστοιχα συμμετέχουν νομίμως και ενεργά άνευ ψήφου για λόγους αμεροληψίας και επιμελείας και εν πάση μυστικότητα στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.»

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε διαπιστώσει κανένα ενδιαφέρον για την προώθηση της εν λόγω τροποποίησης που αφορά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα κι επειδή δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι η μη συμμετοχή μας μπορεί και να εξυπηρετεί... παρακαλούμε όπως προωθήσετε εν λόγω τροποποίηση στην πολιτική ηγεσία, ενημερώνοντας ότι η ΠΕΑΛΣ δεν δύναται να εκλέξει εκπροσώπους με την υπάρχουσα θεσμοθετημένη διαδικασία, λόγω ότι για την λήψη αυτής της απόφαση αυτή απαιτούνται τρεις Γενικές Συνελεύσεις, στην τρίτη εκ των οποίων ο αριθμός των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών μας Αξιωματικών

Παράλληλα, διευκρινίζεται προκειμένου γίνει απόλυτα κατανοητό ότι τα μέλη Αξιωματικοί της ΠΕΑΛΣ υπηρετούν κυρίως σε θέσεις ευθύνης σε  Υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα και η δυνατότητα συμμετοχής του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων είναι μη εφικτή για υπηρεσιακούς λόγους, αλλά και λόγους μετακίνησης και εξόδων που απαιτούνται.

Κατόπιν των ανωτέρω, αναμένουμε τις ενέργειές σας για την τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου κι ως τότε παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ                Γεώριος ΜΑΡΑΓΚΟΣ