ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ (ΠΕΑΛΣ)


Πειραιάς, 14-06-2022
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/A/30/2022


ΘΕΜΑ:"Εκπροσώπηση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στο ΚΕΜΕΑ και τοποθετήσεις Αξιωματικών σε Υπηρεσίες του ΛΣ"


Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλεια, καθώς και η παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα ασφάλειας γενικότερα. 

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, εποπτευόμενο από το ΥΠτΠ και στο Δ.Σ. εκπροσωπείται και το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Είθισται, οι εκπρόσωποι εκάστου φορέα επιβολής νόμου, να προέρχονται από τις αντίστοιχα αρμόδιες δομές των Αρχηγείων ΕΛ.ΑΣ. και Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ. Δυστυχώς, ενώ η εκπροσώπηση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ γινόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια ex officio και διαχρονικά από τον εκάστοτε Κλαδάρχη Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, λόγω του αξιώματος που κατείχε, τα τελευταία χρόνια, για άγνωστους λόγους, αυτό διαφοροποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο εκπρόσωπος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στο Δ.Σ. ΚΕΜΕΑ να μην ειναι ούτε ο Διευθυντής του αρμόδιου Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ούτε έστω, ο Διευθυντής της αρμόδιας  Διεύθυνσης του Κλάδου.

Φτάσαμε δε σήμερα στο σημείο ο εκπρόσωπος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στο Δ.Σ. ΚΕΜΕΑ να εξακολουθεί να παραμένει στην ίδια θέση, παρότι έχει αποστρατευθεί από το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • Από το Αρχηγείο, δεν έχουμε συνηθίσει σε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση της αξίας των αποστράτων συναδέλφων μας, οπότε δύσκολα μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό οφείλεται στην  αξιοποίηση του ε.α συναδέλφου μας.
  • Θα μπορούσε να εκληφθεί ότι αυτό οφείλεται στην στελεχιακή ένδεια στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή ακόμα και σε επιπόλαια  αντιμετώπιση του ΚΕΜΕΑ από το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..
  • Θα μπορούσε να συσχετιστεί - συνδεθεί και με τις πρόσφατες τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης υπηρεσιών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., κρίσιμες για την εκτέλεση των στόχων του οργανισμού που υπηρετούμε, όπου και για για αρκετές εξ' αυτών με πρώτη την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή του Α' Κλάδου από Αρχιπλοίαρχο ΛΣ κι όχι Υποναύαρχο ΛΣ., όπως και στην περίπτωση του ε.α  εκπροσώπου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στο Δ.Σ. ΚΕΜΕΑ.
  • Θα μπορούσε, τόσο εκ των έσω του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και εκτός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., να εκληφθεί  είτε ως υποβάθμιση και επιπόλαια  αντιμετώπιση κάποιων Αξιωματικών ή κάποιων Υπηρεσιών  του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., είτε  ότι  αυτό οφείλεται στην στελεχιακή ένδεια στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..
  • Θα μπορούσαν τα παραπάνω να εκληφθεί, αν όχι ότι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο  ενεργειών - αποφάσεων που αποσκοπούν στην περαιτέρω συνέχιση της αλλαγής της δομής του Αρχηγείου ΛΣ, του ελέγχου του, της απαξίωσης του και της μετατροπής του σε απλό εκτελεστικό όργανο, ότι δεν συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού του Αρχηγού - του Αρχηγείου - του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., στην οργάνωση - λειτουργία και δράση του. 
  • Κάποια ζητήματα, ακόμα κι αυτά που μπορεί να μοιάζουν ανώδυνα, έχουν πολύ σημαντικές προεκτάσεις και συνέπειες κι όταν τα αφήσεις ασχολίαστα ή δεν δράσεις άμεσα, μπορεί να  επαναληφθούν, να αυξηθούν και να μεγαλώσουν ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας νέα σημαντικά προβλήματα κι επιπλέον ζητήματα με απρόβλεπτες συνέπειες.
  • Η βασική αρχή, που πρέπει να διέπει το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., και τα στελέχη του, θα πρέπει να είναι μόνο η  ιεραρχική σχέση  μεταξύ των στελεχών ΛΣ, η ιεραρχία των Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., και τα κριτήρια τοποθέτησης, κυρίως σε θέσεις ευθύνης, αλλά και εκπροσώπησης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πρέπει να τυγχάνουν αυτών και μόνο των αρχών και σε καμιά περίπτωση των διαπροσωπικών ή άλλων σχέσεων ή  συμφερόντων.

Ευελπιστούμε στην ανάληψη ενεργειών - αποφάσεων στην κατεύθυνση, αφενός της «βελτίωσης» και  «μετεξέλιξης» των όρων «κυριαρχίας» διακυβέρνησης του Αρχηγείου - ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των δομών  του ΛΣ και αφετέρου στην ανάληψη πρωτοβουλιών διορθωτικών ενεργειών,  τόσο  για το ζήτημα του  ΚΕ.ΜΕ .όσο  και για το ζήτημα των πρόσφατων αποφάσεων τοποθετήσεων.

 

Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ                Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ