Τοποθέτηση την 22-01-2021 Προέδρου ΠΕΑΛΣ   ΠΑΣΣΑΚΟΥ Π. Σπυρίδωνα στη Βουλη αναφορικά με το σ/ν ΥΝΑΝΠ