NEWS FEED

6/recent/ticker-posts

ΠΕΑΛΣ: H ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΣ ΜΕ 25 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ .

 

Επιχειρείν και Δικαιοσύνη | Cretapost.gr

Κείμενο απόφασης
Αριθμός απόφασης : ....2023
ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α3 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ............. 2022, με δικαστές τους:  .........., Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων,
.......... και ............, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την ........., δικαστικό υπάλληλο,
γ ι α να δικάσει την με ημερομηνία κατάθεσης .......2022 αίτηση ακυρώσεως,
του ........., κατοίκου ........., για τον οποίο παραστάθηκε με δήλωση η δικηγόρος .........., η οποία διορίσθηκε
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος παραστάθηκε διά της παρέδρου του ΝΣΚ ...........
Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) της .........2022 πράξης του Διευθυντή Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και β) του
...../2022 πρακτικού του Ανωτάτου Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της έκθεσης της Εισηγήτριας, Εφέτη Δ.Δ. , ..........
Kατόπιν το Δικαστήριο άκουσε την εκπρόσωπο της Διοικήσεως, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη στο γραφείο της Προέδρου του Τμήματος. Κ α ι
Αφού μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
1. Επειδή, για την άσκηση της παρούσας έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (σχετ. το υπ’ αριθ. ..........0009 ηλ. παράβολο).
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ζητείται παραδεκτώς, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, η ακύρωση του ...../2022 πρακτικού του Ανωτάτου
Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών περί ακύρωσης – τροποποίησης μεταθέσεων των ανώτερων και κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), με το οποίο απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος, ..........., κατά της
...........2022 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την τελευταία αυτή πράξη ο αιτών μετατέθηκε, από το
Λιμεναρχείο ..........., όπου υπηρετούσε, στο .............

........23, Παρακολούθηση Υπόθεσης3. Επειδή, στο άρθρο 27 του ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α 184) ορίζεται ότι: «α. ... β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορεί να διενεργούνται ύστερα από απόφαση του
αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω υποπερίπτωσης στις
ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: ... βα) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους: (i) για ενίσχυση
Λιμενικών Αρχών με στελέχη Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων η οποία
εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζονται οι Λιμενικές Αρχές που χρήζουν
ενίσχυσης ... (ii) για μετάθεση από και προς τις θέσεις ευθύνης». Περαιτέρω, στο π.δ.11/2021 (ΦΕΚ Α 21) με τίτλο « Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις,
διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Άρθρο 19: «1. Οι έκτακτες μεταθέσεις
διενεργούνται σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 οποτεδήποτε στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους: αα) ... αβ) Για μετάθεση από και προς τις θέσεις ευθύνης. ...». Άρθρο 23: «1. Το
αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνει υπόψη για τις έκτακτες μεταθέσεις προς και από τις θέσεις ευθύνης τα ακόλουθα: α) Κατά σειρά
σπουδαιότητας τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια. β) Τους απαιτούμενους βαθμούς διοικούντων οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν.
4150/2013 (Α` 102) ή σε ειδικές διατάξεις. γ) Τα τυχόν επιπλέον ειδικότερα κριτήρια που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις. ...». Άρθρο 1 παρ. 10: «Για τους
σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγματος ορίζονται ως θέσεις ευθύνης οι ακόλουθες: ... ιγ) Οι θέσεις των Προϊσταμένων
των Λιμενικών Αρχών και των Υπολιμεναρχών». Άρθρο 9: «1. ... 3. Τα στελέχη
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να παραμένουν στις Υπηρεσίες του τόπου προτίμησης τους και μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής, υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων περί των εκτάκτων μεταθέσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ... γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν
συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας».
4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών, .............του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ., με
συμπληρωμένα τριάντα τέσσερα (34) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, υπηρετούσε στο ......... Με την...............2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία ερείδεται επί του ...../2022 Πρακτικού του Ανώτερου
Συμβουλίου Μεταθέσεων, διατάχθηκε, κατ’ εφαρμογή του προαναφερθέντος π.δ. 11/2021, η μετάθεσή του στο ............
Όπως προκύπτει από το προαναφερθέν πρακτικό, η μετάθεση του αιτούντος αποφασίσθηκε προκειμένου να καλυφθεί κενή οργανική θέση για τον
αντίστοιχο βαθμό στην προαναφερθείσα Υπηρεσία και αφού ελήφθησαν υπόψη οι γνώσεις και η εμπειρία του καθώς και το γεγονός ότι ο εν λόγω
Αξιωματικός είχε λάβει όλες τις προβλεπόμενες ηθικές αμοιβές του βαθμού που κατέχει. Ακολούθως, κατά της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού ο
αιτών υπέβαλε την .........2022 ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών περί ακύρωσης – τροποποίησης
μεταθέσεων των ανώτερων και κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), η οποία απορρίφθηκε με το
........2022 πρακτικό. Με αυτό κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η προσβαλλόμενη ενώπιόν του πράξη βασίζεται σε πίνακες που φέρουν πλήρη αιτιολόγηση, ενώ,
επιπροσθέτως, αναφέρεται πως ελήφθη υπόψη ότι ο αιτών είχε συμπληρώσει το μέγιστο χρόνο παραμονής του στον τόπο προτίμησής του.
5. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ζητεί την ακύρωση του ως άνω πρακτικού προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι τόσο αυτό, όσο και η
ενσωματωθείσα απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας περί μετάθεσής του, στερούνται νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος
και πρέπει να γίνει δεκτός. Και τούτο διότι αναφέρεται μόνον ως αιτιολογία πως η μετάθεση λαμβάνει χώρα για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης,
χωρίς όμως
να εκτίθενται στις αποφάσεις αυτές ή να προκύπτουν από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, ώστε να καθίσταται
εφικτός ο έλεγχος της νόμιμης άσκησης της διακριτικής εξουσίας από τη διοίκηση, ότι εξετάστηκαν τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια που
προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 11/2021 ή οι απαιτούμενοι βαθμοί των διοικούντων που προβλέπονται στην περ. β’ του ως άνω
άρθρου, ήτοι δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο επελέγη τελικώς ο αιτών για την πλήρωση της επίμαχης κενής οργανικής θέσης και όχι άλλος
αξιωματικός, κατόπιν συγκριτική αξιολόγησης των δυναμένων να μετατεθούν, βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Εξάλλου, η διοίκηση δεν είχε
δέσμια αρμοδιότητα για τη μετάθεση του αιτούντος, δεδομένου ότι αυτός είχε συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας και ως εκ τούτου ήταν επιτρεπτό, κατ’
άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 11/21, να παραμείνει στον τόπο προτίμησής του και μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής.
6. Επειδή, κατόπιν αυτών, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα, νόμιμη κρίση, ενώ παρέλκει,
ως αλυσιτελής, η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως. Τέλος, πρέπει να επιστραφεί στον αιτούντα το κατατεθέν παράβολο και να καταδικαστεί το
καθ’ ου στη δικαστική δαπάνη αυτού, η οποία προσδιορίζεται σε ......... ευρώ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει το ......2022 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών περί ακύρωσης – τροποποίησης μεταθέσεων των ανώτερων και
κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), κατά το μέρος που αφορά τον αιτούντα.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα, αιτιολογημένη, κρίση.
Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον αιτούντα.
Καταδικάζει το καθ ́ ου στη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, ύψους.......ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά, στις ......2022 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις .......2023 στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια